Tåg­de­på pla­ne­ras i Bo­bäck

Västra Nyland - - Västra Nyland - PAA­VO RANTALAINEN

I pla­ner­na för Helsing­fors­re­gi­o­nens lo­ka­la tåg­tra­fik in­går två nya de­på­er. Den ena är pla­ne­rad till Kyrkslätt.

Tan­ken på ett de­på­om­rå­de vid Kust­ba­nan har fun­nits re­dan en tid och det har i nå­got ske­de kom­mit som en smär­re över­rask­ning ock­så för Kyrkslätt kom­mun.

Frå­gan är ak­tu­ell igen när Helsing­fors­re­gi­o­ners kom­mu­ner och Helsing­fors stad för­hand­lar med HRT om mål­sätt­ning­ar som be­rör bo­stads­byg­gan­de och tra­fik.

I pla­nut­kas­tet har man märkt två de­på­om­rå­den för när­tra­fi­ken i Helsing­fors­re­gi­o­nen. Det ena i Kyrkslätt och det and­ra i Ker­vo. I plankar­tan är de­på­om­rå­det pla­ce­rat i Kyrkslätt nä­ra Bo­bäck sta­tion som in­te läng­re fun­ge­rar. Plat­sen är än­nu in­te fast­sla­gen.

De­på­er­na finns på lis­tan över pro­jekt som bor­de in­le­das fö­re år 2030 och kost­na­der­na be­räk­nas till 50 mil­jo­ner eu­ro. På de­pån står tå­gen och det ut­förs ser­vice­ar­be­ten. Nu sker all så­dan verk­sam­het i Il­ma­la i Helsing­fors. Om­rå­det där blir för li­tet i fram­ti­den och en­ligt pro­gno­ser­na kom­mer tra­fi­ken att öka märk­bart.

Kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en kan in­ne­bä­ra nya ope­ra­tö­rer, såsom Sve­ri­ges stats­järn­vä­gar.

Kom­mu­nen har för­hand­lat om de­på­frå­gan med HRT, Tra­fik­ver­ket och NTM-cen­tra­len. I för­hand­ling­ar­na har kom­mu­nen öns­kat att man in­te i det här ske­det tar ställ­ning till på vil­ken stads el­ler kom­muns om­rå­de de­pån lig­ger. Kyrkslätt an­ser att det räc­ker med att kon­sta­te­ra att de­pån lig­ger vid Kust­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.