Vat­ten­led­nings­ar­be­te stäng­de Järn­vägs­ga­tan

Västra Nyland - - Västra Nyland - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Järn­vägs­ga­tan i Eke­näs stäng­des i tis­dags av från Fle­mings­ga­tans kors­ning fram till K-su­per­mar­ket. Or­sa­ken är sa­ne­ring av vat­ten­led­ning­ar. Ar­be­tet kom­mer på­gå i någ­ra vec­kor.

–He­la vat­ten­led­ning­en från Fle­mings­ga­tan fram till K-su­per­mar­ket ska sa­ne­ras. Den de­len av Järn­vägs­ga­tan är där­för av­stängd un­der två till tre vec­kor, sä­ger di­rek­tör Tom Törn­roos vid Ra­se­borgs Vat­ten.

Led­ning­ar­na vid det här av­snit­tet av Järn­vägs­ga­tan i Eke­näs är gam­la och ut­tjän­ta, de här­stam­mar från 1960-ta­let.

Så den som und­rat var­för det på se­na­re tid ibland bil­dats små sjö­ar just i kors­ning­en mel­lan Fle­mings­ga­tan och Järn­vägs­ga­tan har sva­ret här.

Även om ar­be­te­na vän­tas ta någ­ra vec­kor i an­språk strä­var man ef­ter att säkra vat­ten­till­gång­en.

–Vi strä­var ef­ter att al­la ska ha till­gång till vat­ten un­der he­la sa­ne­rings­ti­den. Små av­brott kan det för­stås bli, sä­ger Törn­roos.

Spräc­ker gam­la rö­ren

Tek­ni­ken man an­vän­der är rörspräck­ning, sä­ger drifts­chef Guy Wes­ter­holm.

Me­to­den är schakt­fri.

– Det be­ty­der att man en­dast be­hö­ver grä­va upp ga­tan på de stäl­len där kopp­ling­ar­na finns. Man mon­te­rar in det nya rö­ret i det gam­la rö­ret.

För ar­be­tet längs Järn­vägs­ga­tan har Es­bo­fö­re­ta­get Put­kisto­sa­ne­e­raus Ee­ro­la an­li­tats.

–Det fordras spe­ci­al­ut­rust­ning för den här ty­pen av ar­be­te och det har den här fir­man, sä­ger Wes­ter­holm.

Ar­be­tet be­räk­nas kos­ta cir­ka 20 000 eu­ro.

Ock­så i stads­de­len Brö­tet i Eke­näs är ga­tor stäng­da på grund av vat­ten­led­nings­ar­be­ten. Bå­de Hag­gränd och Brö­tes­vä­gen är stäng­da för tra­fik, men Brö­tes­vä­gen öpp­nas tro­li­gen re­dan om nå­gon dag.

–På Hag­gränd an­läg­ger vi nya yt­vat­ten­led­ning­ar för bland an­nat regn­vat­ten. Det har helt sak­nats på Hag­gränd. Då vi en gång har ga­tan upp­grävd sa­ne­rar vi ock­så vat­ten­led­ning­en, sä­ger Wes­ter­holm.

Den är i lik­het med led­ning­en på Järn­vägs­ga­tan från 1960-ta­let. De här ar­be­te­na kom­mer kos­ta mel­lan 10 000 och 15 000 eu­ro.

Ock­så vid Stabs­ga­tan och Di­kes­ga­tan i Ka­ris på­går ar­be­ten och de kom­mer kos­ta om­kring 300 000 eu­ro to­talt sett, upp­ger Wes­ter­holm.

– Det är ett sam­ar­be­te mel­lan sta­dens sam­hälls­tek­nis­ka av­del­ning och Ra­se­borgs Vat­ten, så no­tan de­las mel­lan sta­den och vat­ten­af­färs­ver­ket.

Ock­så här är ga­tan av­stängd, men ba­ra till och från.

FO­TO: JO­HAN­NA LEMSTRÖM

STÄNGD. Järn­vägs­ga­tan kom­mer va­ra stängd mel­lan Fle­mings­ga­tans kors­ning och K-su­per­mar­ket i någ­ra vec­kor på grund av byte av vat­ten­led­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.