Se­ni­or­bo­en­de skis­sas vid Ha­ga­vä­gen

Västra Nyland - - Västra Nyland - MIRA STRAND­BERG

El­va hus med full ser­vice och ett ser­vice­bo­en­de i sam­ar­be­te med ett vård­fö­re­tag pla­ne­ras på två tom­ter vid Ha­ga­vä­gen. Sty­rel­sen be­slu­tar om tomt­för­sälj­ning­en vid sitt mö­te på mån­dag.

Kom­mu­nen be­re­der sig på att säl­ja två fas­tig­he­ter i om­rå­det mel­lan Ha­ga­vä­gen, Lil­ludds­vä­gen och Läkarvä­gen väs­ter om In­gå små­båts­hamn. På den ena fas­tig­he­ten finns nu en gam­mal vil­la som an­vänds för se­ni­o­rers dag­verk­sam­het och MBI­kur­ser.

Fö­re­ta­get Si­e­vi­ta­lo har gett en of­fert på fas­tig­he­ter­na för att byg­ga äldre­bo­en­de där. Si­e­vi­ta­lo bju­der 300 000 var för bå­da tom­ter­na. Si­e­vi­ta­lo pre­sen­te­rar en snabb tid­ta­bell: Om af­fä­ren god­känns in­leds pla­ne­ring­en av bo­stä­der­na på den ena tom­ten ge­nast. Byg­gan­det be­räk­nas räc­ka ett år och in­leds då hälf­ten av lä­gen­he­ter­na re­ser­ve­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.