Bus­sen till Kyrkslätt kos­tar en eu­ro

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Från och med tors­da­gen kos­tar det ba­ra en eu­ro att åka In­gå kom­muns kvälls­buss mel­lan In­gå och Kyrkslätt. Kam­pan­jen gäl­ler fram till års­skif­tet.

– Vi vill tes­ta hur stor in­ver­kan pri­set har på an­vänd­ning­en, ef­tersom väl­digt få har an­vänt kvälls­bus­sen, sä­ger In­gå kom­muns con­trol­ler Ilk­ka Ris­sa­nen, som an­sva­rar för tra­fik­frå­gor.

Pris­sätt­ning­en har ti­di­ga­re följt Mat­ka­hu­oltos pri­ser. Det be­ty­der att en bil­jett mel­lan In­gå och Kyrkslätt ti­di­ga­re har kostat 6,90 eu­ro. Det är allt­så frå­ga om en be­ty­dan­de pris­sänk­ning.

– Med den här kam­pan­jen vill vi ock­så lyf­ta fram den möj­lig­het att åka kollektivtrafik som kvälls­bus­sen er­bju­der. Man be­hö­ver in­te all­tid ta sin egen bil, sä­ger Ris­sa­nen.

Kvälls­bus­sen går var­je dag, ock­så un­der vec­ko­slut. Kvälls­bus­sen kör ock­så på hel­da­gar som själv­stän­dig­hets­da­gen, jul­da­gen och an­nan­dag jul.

Bus­sen avgår från platt­form 15 vid re­se­cen­tra­len i Kyrkslätt kloc­kan 21 och 23. Från bussta­tio­nen i In­gå avgår bus­sen kloc­kan 21.45.

Kom­mu­nen har be­ak­tat att bus­sar­na ska pas­sa ihop med öv­rig kollektivtrafik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.