Här blir trös­keln till ar­bets­li­vet läg­re

Fol­ki­a­cen­ter hjäl­per ar­bets­sö­kan­de hit­ta ut i ar­bets­li­vet och ger lång­tids­ar­bets­lö­sas var­dag me­ning. I fram­ti­den hop­pas man på sam­ar­be­te med ett se­ni­or­bo­en­de, om ett tomt­köp blir av.

Västra Nyland - - Västra Nyland - SA­RAH GRÖNSTRAND sa­[email protected]­me­dia.fi

Vid Fol­ki­a­cen­ter, el­ler Evan­ge­lis­ka Folk­hög­sko­lan i Han­gö, rå­der full ak­ti­vi­tet i kö­ket när da­gens lunch för­be­reds.

An­ni Tu­o­hi­maa som är re­stau­rang­chef hand­le­der dem som är här på re­ha­bi­li­te­ran­de ar­bets­verk­sam­het. Vir­pi Ti­mo­nen ba­kar bröd in­för da­gens ser­ve­ring.

– Jag har in­te job­bat med det här förr el­ler job­bat in­om re­stau­rang­bran­schen förr. An­ni ger bra råd och sva­rar på frå­gor.

Ar­be­tet Ti­mo­nen gör i lunch­re­stau­rang­en kom­mer till go­do för hen­nes yr­kes­ut­bild­ning.

– Se­dan när jag har al­la pap­per kan jag job­ba i ett kök.

Fol­ki­a­cen­ter sam­ar­be­tar näm­li­gen bå­de med Ax­x­ell och med Lux­ia. På cent­ret do­ku­men­te­ras det de ar­bets­sö­kan­de lär sig så att de kan få ett år till go­do i si­na stu­di­er.

– Det är bra för själv­för­tro­en­det när man vet att man re­dan har ett år av stu­di­er gjort, sä­ger Mi­kael Nylund som är plats­chef.

Här är al­la kol­le­ger och al­la be­hand­las li­ka.

Mi­kael Nylund plats­chef

Verk­sam­het som är nä­ra ar­bets­li­vet

Fol­ki­a­cen­ters mål är att gö­ra ste­get till ar­bets­li­vet lät­ta­re för dem som del­tar i re­ha­bi­li­te­ran­de verk­sam­het.

Och of­ta lyc­kas det. I år har 14 per­so­ner som kom­mit till cent­ret ta­git ste­get ut i ar­bets­li­vet el­ler bör­jat stu­de­ra, vil­ket en­ligt Nylund är en bra siff­ra för den här ty­pen av verk­sam­het.

– Det be­ror för­stås på kon­junk­tu­ren som va­rit hög. Se­dan är grund­tan­ken i vår verk­sam­het att ar­be­tet ska va­ra så nä­ra verk­lig­he­ten som möj­ligt. Det ska kän­nas som att man kom­mer till job­bet, in­te till en för­va­rings­plats.

Ar­be­tet fyl­ler ock­så en vik­tig so­ci­al funk­tion för lång­tids­ar­bets­lö­sa. För dem kan ru­ti­ner i var­da­gen va­ra myc­ket vik­ti­ga.

Ru­ti­ner kan ock­så hjäl­pa miss- bru­ka­re med att kom­ma ur sitt miss­bruk.

– Det ger mer­vär­de för män­ni­skor att va­ra här. Man är in­te hem­ma och kän­ner att man är en be­last­ning för sam­häl­let, ut­an får kän­na att man är vik­tig och be­hövs. Här är al­la kol­le­ger och al­la be­hand­las li­ka, sä­ger Nylund.

Att hit­ta ett ar­be­te som mat­char den som sö­ker jobb är en ut­ma­ning. Ge­nom sam­ar­be­te med sta­den ord­nar Fol­ki­a­cen­ter så att de sö­kan­de får ta hy­gi­en­pass, sä­ker­hetskort och lik­nan­de som ökar chan­ser­na att få ett jobb.

– Vi job­bar med en per­son åt gång­en, al­la är uni­ka och hjälps vi­da­re med en per­son­lig plan, sä­ger Nylund.

Just nu re­no­ve­rar Fol­ki­a­cen­ter si­na fas­tig­he­ter. De som är på re­ha­bi­li­te­ran­de ar­be­te får re­stau­re­ra den gam­la skol­bygg­na­den.

– De får lä­ra sig må­la, byg­ga, re­no­ve­ra, mu­ra och an­nat som be­hövs i ar­bets­li­vet. Om nå­gon re­dan kan må­la får de lä­ra sig nå­got an­nat, sä­ger Leo Ni­e­me­lä som hand­le­der re­no­ve­rings­grup­pen.

Ef­tersom bygg­na­dens fa­sad är skyd­dad re­stau­re­ras den med gam­la me­to­der.

Tan­ken är att så små­ning­om flyt­ta över lunch­re­stau­rang­en till skol­bygg­na­den. Tom­ten där lunch­re­stau­rang­en finns nu för­sö­ker Fol­ki­a­cen­ter näm­li­gen säl­ja.

För till­fäl­let för­hand­lar de med en ak­tör som vill ha äldre­bo­en­de el­ler as­si­ste­rat bo­en­de på tom­ten. Men än finns inga namn på pap­per.

– Det finns många möj­lig­he­ter till sy­ner­gi­ef­fek­ter om det fanns ett se­ni­or­bo­en­de bred­vid, sä­ger Nylund.

Festut­rym­me­na i skol­hu­set kun­de hy­ras ut om nå­gon på se­ni­or­bo­en­det vill ord­na en fest. Kom­mer lång­vä­ga släkt på be­sök kan de bo på gäst­hem­met bred­vid. Kur­ser kun­de ock­så ord­nas för de äld­re, räk­nar Nylund upp.

– De som är i re­ha­bi­li­te­ran­de ar­be­te kun­de hjäl­pa till med den so­ci­a­la si­dan som att gå ut och gå med de äld­re el­ler med lik­nan­de vän­skaps­sam­ar­be­te, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.