In­vå­na­re ogil­lar par­ke­ring i ham­nen

Par­ke­rings­plat­ser och båt­för­va­ring i små­båts­ham­nen för­stör In­gås vack­ras­te om­rå­de, an­ser in­vå­na­re som bor in­till ham­nen.

Västra Nyland - - Västra Nyland - MIRA STRAND­BERG mira.strand­[email protected]­me­dia.fi

Ba­ra kring fem­ton kom­mu­nin­vå­na­re när­va­ra­de vid plan­lägg­nings­träf­fen om In­gå små­båts­hamn på ons­dags­kväl­len. Men de ha­de desto me­ra syn­punk­ter om de pla­ne­ra­de funk­tio­ner­na på om­rå­det.

– Var­för pla­ne­ras det än­nu år 2018 par­ke­rings­plat­ser och båt­för­va­ring på de vack­ras­te plat­ser­na i kom­mu­nen? frå­ga­de en i publi­ken.

Det var många som höll med om den åsik­ten, främst de som bor längs Ha­ga­vä­gen och in­te vill få en båt­för­va­rings­plats mel­lan si­na hus och ha­vet. Det het­ta­de till då plan­läg­gar­na, Staf­fan Lo­de­ni­us och Has­se Hä­ger­ström från fö­re­ta­get Akon­sult, kon­sta­te­ra­de att 390 par­ke­rings­plat­ser pla­ne­ras väs­ter om In­gå å.

– Om vin­tern kan de fun­ge­ra som båt­för­va­rings­plat­ser, sa­de Hä­ger­ström.

– Vad tän­ker ni att vi in­vå­na­re har för åsikt om att det kom­mer en stor par­ke­rings­plats med 300 plat­ser hit som om vin­tern fylls av pre­sen­ning­stäck­ta bå­tar? Vi har flyt­tat till In­gå loc­ka­de av havs­ut­sik­ten, och nu fö­re­slår ni nå­got så­dant här, sa­de en dam i publi­ken.

Ing­en par­ke­ring på pa­rad­plats

Kväl­lens in­ten­si­vas­te dis­kus­sion för­des just om par­ke­rings­plat­ser­na. Al­la var eni­ga om att det be­hövs en del par­ke­rings­plat­ser i ham­nen, men att en del kun­de ord­nas som lång­di­stanspar­ke­ring nå­gon­stans li­te läng­re bort.

In­gås t.f. plan­lägg­nings­chef Ai­ja Au­nio be­to­na­de att för­änd­ring­en jäm­fört med den nu­va­ran­de de­talj­pla­nen är gans­ka mått­lig men publi­ken var av an­nan åsikt.

– Finns det ing­en an­nan­stans att par­ke­ra i In­gå än vid havs­stran­den? frå­ga­de de sig.

– Vi har ing­et an­nat plan­lägg­nings­pro­jekt för än­da­må­let på gång nu. Dä­re­mot hål­ler vi på med en tra­fik- och par­ke­rings­plan där vi ock­så över­vä­ger di­stanspar­ke­rings­lös­ning­ar, sa­de Au­nio.

Fel plats för rin­ken

Ut­ö­ver par­ke­ring­en ogil­la­de in­vå­nar­na ock­så pla­ce­ring­en av en hoc­key­rink och ten­nispla­ner väs­ter om ham­nen.

– Det är helt fel plats för dem. Kan man in­te ut­veck­la om­rå­det till nå­got som skul­le gag­na många män­ni­skor i stäl­let för två per­so­ner på en ten­nis­plan? sa­de en man i publi­ken.

På den här punk­ten höll plan­lägg­nings­kon­sul­ter­na med.

– Vi tyc­ker ock­så att det är fel plats för hoc­key­rin­ken och ten­nisba­nor­na. Men vi blev om­bed­da att se om det går att få in dem på det här om­rå­det, ef­tersom de mås­te flyt­tas bort från In­gåstrand-om­rå­det, sa­de Staf­fan Lo­de­ni­us.

In­vå­nar­na gil­la­de dä­re­mot tan­ken på ökad ser­vice i små­båts­ham­nen – som ka­notut­hyr­ning, cy­kelut­hyr­ning och lik­nan­de.

Fram till den 13 de­cem­ber kan man läm­na in åsik­ter om pro­gram­met för del­ta­gan­de och be­döm­ning och plan­ma­te­ri­a­let. Ett plan­för­slag be­räk­nas va­ra klart un­der vå­ren. Då är det me­ning­en att pla­ner­na för In­gå­port och små­båts­ham­nen ska pre­sen­te­ras som en hel­het.

FO­TO: ARKITEKTBYRÅ A-KON­SULT AB

SKISS. Ett förs­ta ut­kast med tan­kar kring pla­ne­ring­en av små­båts­ham­nen pla­ce­rar hoc­key­rin­ken och ten­nispla­ner sö­der om den skyd­da­de lun­den i små­båts­ham­nen. Vid åkan­ten ska ett ser­vice­klus­ter ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.