Täk­ter ska be­ak­tas i plan

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Om 50 år kom­mer Täk­ter att va­ra ett ser­vice­cent­rum tack va­re ut­veck­ling­en av fö­re­tags­om­rå­det In­gå­port. Där­för ska ock­så Täk­ter no­te­ras i land­skaps­pla­nen, an­ser In­gå­sty­ret.

Sty­rel­sen be­hand­la­de kom­mu­nens ut­lå­tan­de till Ny­lands­pla­nen 2050 vid sitt mö­te i mån­dags. Till styc­ket om cent­rum i kom­mu­nen vil­le de för­tro­en­de­val­da tilläg­ga Täk­ter, ut­ö­ver de re­dan nämn­da De­ger­by, Barösund och Fa­ger­vik.

Mo­ti­ve­ring­en var att det pla­ne­ra­de fö­re­tags­om­rå­det In­gå­port be­fin­ner sig i söd­ra Täk­ter, och med det fem­tio­å­ri­ga per­spek­tiv som Ny­lands­pla­nen har kom­mer om­rå­dets ut­veck­ling au­to­ma­tiskt att le­da till att det blir en knut­punkt för ser­vice.

Ett an­nat tillägg som sty­rel­sen gjor­de till kom­mu­nens ut­lå­tan­de var att skjut­ba­nor bör mär­kas ut i Ny­lands­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.