In­gå ska bli kli­mats­mart

Västra Nyland - - Västra Nyland -

En ny ar­bets­grupp ska hjäl­pa In­gå att bli kol­ne­u­tral och nå de kli­mat­mål som satts upp i pro­jek­tet för kol­ne­utra­la kom­mu­ner, Hin­ku.

Hin­ku-ar­bets­grup­pen består av Pe­ter Sigg­berg (SFP), som är ord­fö­ran­de för bygg­nads- och mil­jö­nämn­den och Eli­na Ha­tak­ka (Grö­na), som är med­lem i bygg­nads- och mil­jö­nämn­den och mil­jö­che­fen.

Kom­mun­sty­rel­sen i In­gå vil­le att grup­pen skul­le ut­ö­kas med yt­ter­li­ga­re en re­pre­sen­tant för kom­mu­nens tek­nis­ka sek­tor. Sty­rel­sen pre­ci­se­ra­de ock­så ar­bets­grup­pens an­svar ge­nom att tilläg­ga att den ska rap­por­te­ra om sitt ar­be­te till bygg­nad­s­och mil­jö­nämn­den. Må­let är att grup­pen ska fö­re­slå sätt att be­ak­ta kol­ne­ut­ra­li­tet in­om kom­mu­nens oli­ka sek­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.