Djup­ströms vat­ten krä­ver åt­gär­der

Västra Nyland - - Västra Nyland - PAA­VO RANTALAINEN

Djup­ström, där Kyrkslätts po­pu­lä­ras­te all­män­na bad­strand finns, har nu fått sin förs­ta un­der­hålls­plan.

Djup­tröm är trots sitt namn bå­de grund och över­gödd. Det dju­pas­te stäl­let är snart ba­ra 3,6 me­ter. Sköt­se­loch un­der­håll­nings­ar­be­ten har hit­tills in­te näs­tan alls gjorts.

Be­ty­del­sen för sjön i re­kre­a­tions­syf­te är stor på grund av att där finns en bad­strand som kom­mu­nen upp­rätt­hål­ler och den an­vänds av kom­mu­nin­vå­na­re från ett stort om­rå­de.

Sjöns till­stånd har följts med se­dan 1970-ta­let och en grund­kart­lägg­ning har gjorts för sex år se­dan. Nu har Väst­ra Ny­lands Vat­ten och mil­jö gjort en plan för un­der­hål­let av sjön. Det störs­ta pro­ble­met i Djup­ström är en­ligt ut­red­ning­en den in­re be­last­ning­en, som pro­du­ce­rar fos­for från sjö­bott­nen. Fe­no­me­net är ett re­sul­tat av den i år­tion­den fort­sat­ta göd­ning­en av sjön. Åt­gär­der­na är en­ligt re­kom­men­da­tio­nen att mins­ka den in­re be­last­ning­en av sjön.

Den ytt­re be­last­ning­en är ock­så stor. Den be­ror på nä­rings­äm­nen som kom­mer med flö­des­vat­ten, här är si­tu­a­tio­nen än­då un­der den kri­tis­ka grän­sen bland an­nat för att det byggts ett av­lopps­sy­stem.

I sjöns skick har det en­ligt upp­följ­ning­en in­te skett märk­ba­ra för­änd­ring­ar ef­ter 1980-ta­let. På 1970-ta­let in­träf­fa­de det fisk­död och snab­ba för­änd­ring­ar i sjöns skick.

För att få sjön bätt­re skick re­kom­men­de­ras nu i bör­jan en­dast en åt­gärd: ef­fek­tiv fisk­vård. Sjön bor­de not­fis­kas på mört­fisk un­der fle­ra år. Un­der de tre förs­ta åren fö­reslås att det år­li­gen fis­kas 3 700 ki­lo fisk från sjön.

I Fin­land har man prö­vat oli­ka me­to­der för att få bukt med över­göd­da sjö­ar, till ex­em­pel ke­mi­ka­lisk be­hand­ling. Då dum­par man ke­mi­ka­li­er i sjön som se­dan bin­der fos­for. I pla­ner­na för Djup­sjö finns än­nu in­te ke­mi­ka­lisk be­hand­ling på grund av att det är en myc­ket in­ten­siv åt­gärd som i all­män­het an­vänds som det sista al­ter­na­ti­vet i myc­ket över­göd­da sjö­ar.

Mudd­ring el­ler att slå bort vat­ten­väx­ter finns in­te bland re­kom­men­da­tio­ner­na. Att slå bort vat­ten­väx­ter kan man än­då fort­sät­ta med i li­ten ska­la som man ock­så hit­tills gjort. I re­kom­men­da­tio­nen upp­ma­nar man ock­så att när­ma­re stu­de­ra be­last­ning­en som kom­mer ut­i­från.

Slut­re­sul­ta­ten i åt­gärds­pla­nen är att med mål­in­rik­tat ar­be­te kan man få god kva­li­tet i Djup­sjö och ett gott re­kre­a­tions­vär­de un­ge­fär år 2027.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.