Pa­us för Rönn­berg till ny­år

Västra Nyland - - Västra Nyland - THOMAS SUNDSTRÖM

BK-46 får kla­ra sig ut­an vik­ti­ga spel­upp­läg­ga­ren Andre­as Rönn­berg fram till jul. En ska­dad tum­me hål­ler ho­nom bor­ta från spel­pla­ner­na.

– Det är en frak­tur i hö­ger hands tum­me. Se­dan upp­stod på en trä­ning för någ­ra vec­kor se­dan och ef­ter det spe­la­de jag än­nu matchen mot Sjun­deå tej­pad. Men se­dan märk­te jag att det var nå­got som var fel och det vi­sa­de sig att det var en frak­tur, sä­ger Andre­as Rönn­berg med tum­men i ett pryd­ligt pa­ket.

Där­med är 34-åri­ga Rönn­berg bor­ta från spel­pla­ner­na i fem vec­kor. Och då är det de facto in­te ba­ra tum­men som åt­gär­das.

– Jag har haft pro­blem med mitt vänst­ra knä un­der he­la sä­song­en och ba­ra kun­nat spe­la mat­cher. Så nu går man in där och put­sar upp det ock­så på sam­ma gång. Ef­tersom jag en gång mås­te vi­la var det li­ka bra att gö­ra kla­ra av den sa­ken nu ock­så. Och det är i och för sig ing­et stör­re in­grepp, sä­ger Rönn­berg.

In­tres­sant vår

Andre­as Rönn­berg, som nu är ska­dad för förs­ta gång­en se­dan åter­koms­ten till BK, bor­de va­ra till­ba­ka på spel­pla­ner­na ef­ter ny­år. Den förs­ta matchen blir i så fall in­tres­sant – toppmötet på hem­ma­plan mot Cocks den 16 ja­nu­a­ri.

– Det ser gans­ka bra ut för oss, vå­ren blir in­tres­sant. Nu skul­le det ba­ra gäl­la att få al­la spe­la­re med, hit­tills har det all­tid va­rit nå­gon bor­ta, sä­ger Rönn­berg

Och den tren­den hål­ler i sig då åt­minsto­ne Rönn­berg mis­sar BK:s tre åter­stå­en­de mat­cher i år. Sam­ti­digt har BK kun­nat le­ve­re­ra ock­så ut­an sin spel­mo­tor – de två se­nas­te seg­rar­na över HIFK och Dic­ken väger tungt.

– På ett sätt är det nyt­tigt att jag är bor­ta. And­ra spe­la­re får ta an­svar och det har fun­ge­rat bra. I Vik­tor (Gru­zin­skij) har vi dess­utom en fin för­stärk­ning, sa­de Andre­as Rönn­berg om den väns­ter­hän­ta rys­ka bac­ken som i sin tur i ons­dags åter­vän­de till spel­pla­ner­na ef­ter sin ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.