El­len Vou­ti­lai­nen vill se vin­na­rat­ti­tyd i lands­la­get

Då Fin­land in­le­der VM-kva­let med att mö­ta Färö­ar­na på fre­dags­kväl­len vill El­len Vou­ti­lai­nen se ett lag som tror på sig självt och som in­te tän­ker på ti­di­ga­re mot­gång­ar. – Vi vet att vi är duk­ti­ga spe­la­re och bra på det vi gör. Det ska sy­nas.

Västra Nyland - - Västra Nyland - FILIP SAX­ÉN filip.sax­[email protected]­me­dia.fi

För ett år se­dan gjor­de den då 17-åri­ga El­len Vou­ti­lai­nen lands­lags­de­but då Fin­land möt­te Est­land i en dub­bel­lands­kamp. Se­dan dess har myc­ket hänt.

Då hon drog på sig lands­lags­dres­sen i slu­tet av november i fjol höll hon till i Nac­ka HK:s damju­ni­o­rer i di­vi­sion 1, ett ut­veck­lings­lag för stor­klub­ben Skuru IK.

Då hon ett år se­na­re för­be­re­der sig för si­na förs­ta kval­mat­cher med lands­la­get är det en 18-årig li­ga­spe­la­re som ser fram emot att ha en stor roll i lands­lags­dres­sen ef­ter att hon lyc­kats slå sig in i Skuru IK:s sten­hår­da spelar­trupp.

– Jag är väl­digt nöjd med min sä­song hit­tills. Jag har fått spe­la mer än vän­tat och trivs i min roll i la­get, sä­ger hon.

Vou­ti­lai­nen har spe­lat i samt­li­ga nio SHE-mat­cher (svens­ka li­gan). Om man ba­ra ser på sta­tisti­ken kun­de man tro att det in­te va­rit nå­gon ka­no­nin­led­ning på sä­song­en för Sjun­deå IF-pro­duk­ten. Två mål på nio mat­cher är be­tyd­ligt mind­re än vad Vou­ti­lai­nen stod för i hem­lan­det in­nan hon flyt­ta­de till Sve­ri­ge in­för för­ra sä­song­en.

Un­der sin sista sä­song i Fin­land, som 16-åring, pang­a­de hon in he­la 130 mål på 27 mat­cher. I Skuru är än­då rol­len an­nan än den var i Sjun­deå där hon var la­gets bä­ran­de spe­la­re bå­de fram­åt och bak­åt.

– Jag spe­lar främst för­svar i Skuru och mind­re an­fall. Det är ju för­svars­spe­let jag gil­lar bäst, sä­ger Vou­ti­lai­nen.

Sta­tisti­ken och hen­nes ut­ta­lan­den vi­sar vil­ken skill­nad det kan va­ra mel­lan att spe­la i den fin­länds­ka och den svens­ka li­gan. I Fin­land kun­de mot­stån­dar­na väl­ja att läg­ga en över­rock på Vou­ti­lai­nen och spe­ci­al­be­va­ka hen­ne. I Sve­ri­ge får hon främst va­ra med i upp­spels­fa­sen ef­ter att hen­nes lag vun­nit bol­len i för­sva­ret. Ef­ter det är det of­ta and­ra spe­la­re som tar över det of­fen­si­va an­sva­ret me­dan Vou­ti­lai­nen vän­tar på att få bi­dra med sitt spe­ci­al­kun­nan­de i för­sva­ret.

– Jag har hit­tat min plats i la­get, sä­ger Vou­ti­lai­nen.

Hon har all or­sak att va­ra nöjd. Det är in­te al­la 18-åring­ar som lyc­kas slå sig in i ett topp­lag i SHE. Och ock­så om hon hit­tills fått me­ra spel­tid mot de li­te säm­re la­gen i den svens- ka li­gan är det ett stort steg fram­åt och en vik­tig del i hen­nes ut­veck­lings­pro­cess.

För att kun­na ut­veck­las och eta­ble­ra sig i SHE och till och med få en le­dan­de roll i li­gan är rol­len som för­svars­spe­ci­a­list och spel­ti­den mot de li­te lät­ta­re mot­stån­dar­na ett mås­te. På trä­ning kan hon fin­sli­pa de­tal­jer me­dan match­ru­ti­nen ba­ra kom­mer ge­nom att spe­la.

– Jag är in­te li­ka för­sik­tig i mitt spel som ti­di­ga­re och kla­rar av att spe­la i ett hög­re tem­po. Jag har bli­vit me­ra be­kväm med spe­let här, sä­ger Vou­ti­lai­nen.

– Jag kän­ner att jag är en stör­re del av la­get och då jag lärt kän­na spe­lar­na bätt­re är det ock­så lät­ta­re att li­ta på al­la bred­vid mig på pla­nen då jag vet hur mi­na med­spe­la­re fun­ge­rar, re­a­ge­rar och spe­lar.

Ser fram emot VM-kval­mat­cher­na

I och med att Vou­ti­lai­nen ut­veck­lat sitt för­svars­spel och ta­git en roll i sitt SHE-lag kan hon ock­så räk­na med att få en fram­trä­dan­de roll då lands­la­get spe­lar VM-kval mot Schweiz, Litauen och Färö­ar­na i hel­gen.

Ef­ter att ha spe­lat fem trä­nings­mat­cher i lands­lags­dres­sen ser 18-åring­en fram ser fram emot att änt­li­gen få spe­la kval­mat­cher.

– Det ger li­te ex­tra spän­ning och det ska bli väl­digt kul, sä­ger hon.

Vou­ti­lai­nen sä­ger att hon räk­nar med att främst få spe­la i för­sva­ret men hen­nes 20 mål på 5 lands­kam­per vi­sar att hon ock­så har en stor ka­pa­ci­tet fram­åt trots att den in­te all­tid får kom­ma fram i klubb­la­get.

Mat­cher­na i kva­let kom­mer in­te på nå­got sätt att va­ra lät­ta för det fin­länds­ka la­get. Färö­ar­na är ett lag Fin­land bor­de slå om man kom­mer upp till sin rät­ta ni­vå me­dan Schweiz och Litauen är li­te svå­ra­re mot­stånd.

– Det är klart att det kom­mer att bli tufft för oss. Men sam­ti­digt är al­la lag vi mö­ter så­da­na vi kan slå om vi pre­ste­rar på vår bäs­ta ni­vå, sä­ger Vou­ti­lai­nen.

Seg­rar är ing­et det fin­länds­ka lands­la­get va­rit bort­skämd med de se­nas­te åren – spe­ci­ellt in­te i kval­sam­man­hang. Men Vou­ti­lai­nen vill få bort al­la tan­kar om ti­di­ga­re för­lus­ter och allt snack om att fin­länds­ka lag of­ta för­lo­rar kval­mat­cher.

– Vi mås­te ha en at­ti­tyd och in­ställ­ning att vi kan vin­na. Vi vet att

vi är duk­ti­ga spe­la­re och bra på det vi gör. Det ska vi kö­ra på och det ska sy­nas på pla­nen, sä­ger Vou­ti­lai­nen be­stämt.

FO­TO: LI­NA ENLUND

FÖR­SVA­RAR. El­len Vou­ti­lai­nen är bland de yngs­ta i lands­la­get men kan än­då räk­na med att få en le­dan­de roll i VM-kva­let tack va­re sitt star­ka för­svars­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.