Hå­kan Nyst­rand fort­sät­ter le­da FSI

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Fin­lands Svens­ka Idrotts höst­mö­te om­val­de Hå­kan Nyst­rand till ord­fö­ran­de för år 2019. Hå­kan Nyst­rand in­le­der där­med sitt fjär­de år som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för FSI.

– Fin­lands Svens­ka Idrotts roll som en ak­tör och möj­lig­gö­ra­re av id­rott och motion på svens­ka, är mer ak­tu­ell än nå­gon­sin, sa­de Hå­kan Nyst­rand i FSI:s pressmeddelande.

Det finns många fak­to­rer, som en idrotts- och mo­tions­främ­jan­de or­ga­ni­sa­tion bör ta i be­ak­tan­de.

– Al­la ål­ders­grup­per be­hö­ver va­ra i fo­kus då vi vill öka an­de­len fy­sisk ak­ti­vi­tet hos fin­län­dar­na. Det stil­la­sit­tan­de sam­häl­let blir dyrt i läng­den. Motion och rö­rel­se bör in­gå i al­las var­dag, sä­ger ord­fö­ran­de Hå­kan Nyst­rand.

På höst­mö­tet val­des ock­så sty­rel­se­med­lem­mar i stäl­let för dem som var i tur att av­gå.

Till sty­rel­se­med­lem­mar för pe­ri­o­den 2019-2020 val­des Ste­fan Haglund (ny) med sup­ple­ant He­le­na Mar­tin (ny), Mo­ni­ca Avel­lan med sup­ple­ant Ma­ri­el­la Ram­s­tedt, Ken­neth Hög­holm med sup­ple­ant Ing­er Nabb (ny), samt Bror Myl­ly­ko­ski med sup­ple­an­ten He­le­na Fors­bäckTuru­nen (NY),

På höst­mö­tet be­hand­la­des verk­sam­hets­pla­nen och bud­ge­ten för år 2019. Höst­mö­tet för­de ock­så en dis­kus­sion kring Fin­lands Svens­ka Idrotts på­gåen­de stra­te­gi­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.