Nya gre­nar till Sta­fett­kar­ne­va­len

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Den klas­sis­ka Sta­fett­kar­ne­va­len bju­der på nyheter vad gre­nar­na be­träf­far. Nytt för näs­ta år är att bå­de låg- och hög­sta­di­e­flic­kor­na kom­mer att lö­pa ga­tusta­fett i stäl­let för 600+600+400 me­ter.

Låg­sta­die­poj­kar­nas ga­tusta­fett stryks ock­så från pro­gram­met. I stäl­let löps de nya ga­tusta­fet­ter­na för låg­sta­di­er löps med mix­ed­lag.

Det gäl­ler bå­de för sto­ra och små sko­lor. Sta­fet­ten för små låg­sta­di­er består av sex etap­per, me­dan sta­fet­ten för sto­ra sko­lor har åt­ta sträc­kor.

Sta­fett­kar­ne­va­len av­görs näs­ta år den 17–18 maj. Täv­lings­plats är Al­ber­ga i Es­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.