Olym­pi­a­top­pen

Västra Nyland - - Ledare - Kaj Lind­holm är ti­di­ga­re stads­di­rek­tör.

Nor­ge vill bli bätt­re. Lan­det var helt su­ve­ränt i vin­ter-OS i Py­e­ong­chang, där lan­det tog en mängd me­dal­jer. Men det är in­te nog. I fri­id­rotts-EM i Ber­lin var Nor­ge bäs­ta na­tion av de nor­dis­ka län­der­na, men det räc­ker in­te. Den fins­ka tv-spor­ten be­sök­te den nors­ka trä­ning­ens Mek­ka – Olym­pi­a­top­pen – i Oslo och för­vän­ta­de sig fin­na ett ”ra­ket­la­bo­ra­to­ri­um”, men blev to­talt över­ras­ka­de. Grup­pen fann män­ni­skan: Män­ni­skan be­hö­ver män­ni­skor för att ut­veck­las, för­kla­rar che­fen för trä­nings­cent­rum Olym­pi­a­top­pen (TV1 8.11).

Den fin­länds­ka yr­kes­ut­bild­ning­en går åt fel håll. Där mins­kar an­ta­let lä­ra­re och an­sla­gen för ut­bild­ning skärs ner. Det kal­las re­form av re­ge­ring­en Ju­ha Si­pi­lä. Tid­nings­pres­sen är full av ar­tik­lar och in­sän­da­re, bå­de emot och för re­for­men: ”Yr­kes­skol­ref­o­men läg­ger stort an­svar på ele­ven” (HBL 28.10), ”Yr­kes­ut­bild­ning­en kämpar” (HS 3.11), ”För var­je stu­de­ran­de görs en stu­die­plan” (HS 25.10) och ”Läro­av­tal ger ar­be­te” (HS 3.11).

Det är sä­kert helt ok att gö­ra upp en in­di­vi­du­ell stu­die­plan in­klu­si­ve even­tu­el­la stödåt­gär­der för var­je stu­de­ran­de, men det mås­te fin­nas re­sur­ser – män­ni­skor och be­höv­lig ut­rust­ning – för att för­verk­li­ga pla­nen. Kom­mu­na­la och stat­li­ga pla­ner och stra­te­gi­er står dessvärre of­ta ”sta­digt med föt­ter­na i luf­ten”. Med and­ra ord vack­ra ord och from­ma för­hopp­ning­ar. Ett fak­tum är att an­ta­let stu­de­ran­de vid yr­kes­sko­lor­na öka­de från 280 000 till 325 000 från 2009 till 2016 (HS 3.11). Se­dan år 2013 har peng­ar­na för yr­kes­ut­bild­ning mins­kat med 200 mil­jo­ner eu­ro och 1 600 lä­ra­re har fått läm­na si­na jobb.

Ar­be­tet lär man sig på ar­bets­plat­sen, sä­ger vd Sa­tu Hu­ber vid pen­sions­bo­la­get Elo och fö­re­språ­kar att stu­de­ran­de i ett ti­digt ske­de går ut på ar­be­te (HS 7.11).

Hon in­skär­per dock att det gäl­ler stu­de­ran­den som kla­rat si­na stu­di­er och att unga män­ni­skor be­hö­ver stöd och väg­led­ning i li­vets oli­ka ske­den. En be­kant till mig, Ral­le Åker­blom, har gått me­tal­lin­jen på yr­kes­sko­la och ta­git ex­a­men i tek­nisk sko­la. Han un­der­stry­ker be­ty­del­sen av att de unga kan hant­ver­ket då de kom­mer på prak­tik i fö­re­ta­gen.

Det är risk för ska­da och liv vid ma­ski­ner om de är okun­ni­ga och ett stort an­svar för fö­re­ta­gen, sä­ger han i sam­tal med rek­to­rer för yr­kes­sko­lor.

I Fin­land finns 60 000 unga per­so­ner, mest unga män, som in­te fun­nit sin plats här i li­vet. De är ut­an­för ut­bild­ning och ar­be­te. En så­dan per­son kos­tar sam­häl­let mel­lan 370 000 eu­ro och en mil­jon eu­ro (ÅU 28.10). Fin­land be­hö­ver si­na unga män­ni­skor och mås­te ge dem en chans. De be­hövs för att lan­det ska kla­ra si­na of­fent­li­ga ut­gif­ter och kon­kur­ren­sen i världs­e­ko­no­min då fö­re­ta­gen har väl ut­bil­dad ar­bets­kraft. I fit­nes­s­trä­ning sat­sar folk på en per­so­nal trai­ner. Ska vi då in­te ha råd att ge vå­ra unga god yr­kes­ut­bild­ning? Fin­land vill bli bätt­re. Kliv då upp på ”Olym­pi­a­top­pen” i yr­kes­ut­bild­ning!

I Fin­land finns 60 000 unga per­so­ner, mest unga män, som in­te fun­nit sin plats här i li­vet. De är ut­an­för ut­bild­ning och ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.