Te­na­la får egen som­mar­te­a­ter

I sommar får Te­na­la en egen som­mar­te­a­ter, el­ler egent­li­gen en mu­si­kal. Den ny­bil­da­de för­e­ning­en Skott sät­ter upp Pi­noc­chio med mu­sik och ma­nus av Sås och Kopp.

Västra Nyland - - Ledare - SA­RAH GRÖNSTRAND sa­[email protected]­me­dia.fi

På Mu­si­e­går­den i Te­na­la har bän­kar­na vid scenen nyss bli­vit täck­ta av snö.

– Den här plat­sen har en per­fekt back­drop för en som­mar­te­a­ter, sä­ger Per-Erik ”Pep­pe” Krook som ges­ti­ku­le­rar mot trä­den som ska­par en vägg bakom scenen.

– Den här scenen skri­ker ”an­vänd mig”, sä­ger Sixten Lundberg.

– He­la mil­jön här gör att man flyt­tar till en an­nan tid, sä­ger Ami Aspelund.

De är tre av sex sty­rel­se­med­lem­mar i den ny­bil­da­de för­e­ning­en Sam­man­slut­ning­en för kul­tur och te­a­ter i Te­na­la, el­ler kort och gott Skott. För­e­ning­ens förs­ta pro­jekt är att sät­ta upp Pi­noc­chio, en fa­mil­je­mu­si­kal av Sås- och Kopp.

Jäm­för Sås och Kopp med Ab­ba

Pjä­sen val­des del­vis ef­tersom den re­dan är känd, vil­ket gör den enkla­re att mark­nads­fö­ra.

– Och så har den otro­lig mu­sik. Du kän­ner igen att det är Sås och Kopps mu­sik pre­cis som du kän­ner igen Ab­bas mu­sik, sä­ger Lundberg.

Dess­utom kän­de för­e­ning­en att själ­va hand­ling­en i pjä­sen är re­le­vant.

– Så där all­mänt hand­lar det om att man ska va­ra sig själv och hål­la sig till san­ning­en, sä­ger Lundberg.

– An­nars blir nä­san lång, in­fli­kar Aspelund.

Det ges sam­man­lagt fem­ton fö­re­ställ­ning­ar av Pi­noc­chio, som har pre­miär 4 ju­li. Det ryms 800 åskå­da­re kring scenen.

– Men vi har in­te så­da­na am­bi­tio­ner, ut­an tan­ken är nå­got mer små­ska­ligt och in­timt, sä­ger Krook.

För­e­ning­en tror att publi­ken i re­gi­o­nen räc­ker för en som­mar­te­a­ter till.

– När Foot­loo­se och Okänd sol­dat gick sam­ti­digt fick bå­da un­ge­fär 14 000 åskå­da­re sam­ti­digt som 2 000 såg som­mar­te­a­ter i Sjun­deå, sä­ger Krook.

– Som lil­la Präst­kul­la som drar fullt hus med sin re­vy i Te­na­la och Man­ner­heim­pjä­sen som drar fullt hus i Ka­ris, sä­ger Lundberg.

Vill få upp lo­ka­la unga på scen

Det finns tolv rol­ler i mu­si­ka­len, men vem som spe­lar dem är hem­ligt.

– Det är för att vi in­te skri­vit kontrakt med skå­de­spe­lar­na än, men al­la rol­ler är kla­ra, sä­ger Lundberg.

Det be­hövs ock­så mu­si­ker ef­tersom fö­re­ställ­ning­en ska ha ett li­ve­band. Se­dan finns det plats för en hel del sta­tis­ter.

– Det finns en väx­an­de ung­dom i Te­na­la och Bro­marv som be­hö­ver en scen att vi­sa upp sig på, sä­ger Krook.

– Det blir en mix av barn, unga och vux­na. De lär sig av varand­ra på scen, sä­ger Aspelund.

Men det slu­tar in­te med Pi­noc­chio. Skott pla­ne­rar sät­ta upp en som­mar­te­a­ter om året.

– För­e­ning­en be­hövs för att ska­pa tro­vär­dig­het. Det här är ing­en en­gångs­grej, sä­ger Krook.

Se­dan finns pla­ner på kon­ser­ter i Te­na­la och Bro­marv i ett se­na­re ske­de.

– Tan­ken är att få en stör­re ar­tist och se­dan ge lo­ka­la band ut­rym­me som för­band, sä­ger Lundberg.

Men först ska Pi­noc­chio ros i land. Just nu hål­ler sty­rel­sen på att sö­ka stöd från oli­ka fon­der.

– För till­fäl­let har vi inga peng­ar. Vi har in­te ta­git sto­ra lån, ut­an job­bar med tal­ko-an­da, sä­ger Krook.

Men för­e­ning­en ser det in­te som ett pro­blem att job­ba med en li­ten bud­get.

– Vi li­tar myc­ket på att ma­nu­set till Pi­noc­chio bär, sä­ger Aspelund.

– Med bra text, bra skå­di­sar och bra mu­si­ker går det, sä­ger Lundberg.

Sam­ar­be­tar med lo­ka­la ak­tö­rer

Skott har för­sökt und­vi­ka att tram­pa and­ra lo­ka­la ak­tö­rer på tår­na och strä­var ef­ter sam­ar­be­te. Till ex­em­pel sam­ar­be­tar de med ar­ran­gö­rer­na för Te­na­la­da­gen så att fö­re­ställ­ning­en den da­gen in­te kroc­kar med an­nat.

För­e­ning­en sam­ar­be­tar ock­så med Te­na­la ung­doms­för­e­ning och med Te­na­la mart­ha­för­e­ning. Den se­na­re äger Mu­sei­går­den och lå­ter Skott an­vän­da scenen. Mart­hor­na skö­ter ock­så ser­ve­ring­en un­der fö­re­ställ­ning­ar­na.

Den här plat­sen har en per­fekt back­drop för en som­mar­te­a­ter.

Per-Erik ”Pep­pe” Krook

FO­TO: SA­RAH GRÖNSTRAND

PO­TEN­TI­AL. Per-Erik Krook, Ami Aspelund och Sixten Lundberg in­spi­re­ras av möj­lig­he­ter­na som scenen på Mu­sei­går­den i Te­na­la ger. I sommar sät­ter de upp mu­si­ka­len Pi­noc­chio, men det är ba­ra bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.