Gam­la fyrar be­hö­ver eldsjä­lar

Tit­ta­ren får ta del av stor­slag­na vy­er och mö­ta många in­tres­san­ta per­so­ner i fyr­säll­ska­pets nya film om fyrö­ar i Est­land och vår egen skär­gård.

Västra Nyland - - Ledare - NICLAS ERLIN kul­[email protected]­ny­land.fi

Film: Eld­tor­nen – på be­sök på Fins­ka vi­kens fyrö­ar. Fin­lands fyr­säll­skap. Pro­du­cent: Pek­ka Vä­i­sä­nen.

Vi bor i ett vac­kert och in­tres­sant kust­om­rå­de. Den sa­ken blir man fort påmind om i Fin­lands fyr­säll­skaps färs­ka film Eld­tor­nen – på be­sök på Fins­ka vi­kens fyrö­ar. Fyr­säll­ska­pet tur­ne­rar just nu med sin nya do­ku­men­tär, som för tit­ta­ren till sex fyrö­ar och in­al­les sju fyrar i Fin­land och Est­land.

Längs vår kust pre­sen­te­ras två öar, näm­li­gen Bengtskär väs­ter om Han­gö samt Rönnskär som lig­ger vid Por­ka­la udds syd­spets. På den est­nis­ka si­dan land­sti­ger film­tea­met på Orm­sö, Da­gö, Odens­holm och Kock­skär. Den sist­nämn­da ön som he­ter Ke­ri på est­nis­ka lig­ger norr om Tal­linn, rätt långt ute i Fins­ka vi­ken.

Film­tea­met rör sig i öp­pen båt mel­lan de oli­ka öar­na och även ute till havs.

Även för­fall

Det är väl­digt vack­ra vy­er som pas­se­rar re­vy och sam­ti­digt vi­sas fy­rar­na och hu­sen kring dem i na­ket och är­ligt till­stånd. En del av bygg­nads­ver­ken är i gott skick, me­dan and­ra blot­tar ett mer sli­tet in­re och ytt­re.

För de est­nis­ka öar­nas del anar tit­ta­ren sig till att en del av för­fal­let kan för­knip­pas med den ti­di­ga­re Sov­je­te­ran, men vi mås­te kom­ma ihåg att bygg­na­der läm­nats och läm­nas vind för våg ock­så längs vår kust. I det här fal­let är det bäst att in­te pe­ka fing­er.

Till fil­mens ab­so­lu­ta styr­kor hör in­ter­vju­er­na med oli­ka per­so­ner på öar­na. På Orm­sö träf­far vi den svensk­språ­ki­ga in­vå­na­ren Maria Gil­bert, som är född på ön. På Kock­skär fin­ner fyr­säll­ska­pets ut­sän­da en

Do­ku­men­tä­ren rör sig i vår sam­tids­hi­sto­ria, som gär­na får do­ku­men­te­ras så länge som min­ne­na är färs­ka. Här har fyr­säll­ska­pet gjort en god in­sats och sytt ihop allt till en läc­ker hel­het.

I fil­men ta­las svens­ka, fins­ka, est­nis­ka och eng­els­ka, om vartan­nat. Text­ning­en är på svens­ka och fins­ka. Pek­ka Vä­i­sä­nen är fil­mens pro­du­cent, me­dan Sa­ka­ri Man­ni­nen står för re­gin. Do­ku­men­tä­ren är väl gjord och kun­de gott sän­das i tv.

I vår re­gi­on har fil­men re­dan vi­sats på fle­ra or­ter. En­ligt pla­ner­na ska den ock­så spe­las un­der filmfes­ti­va­len i Eke­näs i ja­nu­a­ri.

VÄ­I­SÄ­NEN FO­TO: PEK­KA

KRÄ­VER IN­SAT­SER. En del av fyr­tor­net på Kock­skär norr om Tal­linn har ra­sat sam­man.Fy­ra språk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.