Då Krim­kri­get nåd­de Eke­näs

Boken om af­fä­ren vid Vit­sand är ett väl­kom­met lo­kalt för­ank­rat tillägg till den all­män­na histo­ri­e­skriv­ning­en om Krim­kri­get, skri­ver Väst­ra Ny­lands re­cen­sent.

Västra Nyland - - Ledare - GÖRAN ERIKSSON kul­[email protected]­ny­land.fi

Bok: Af­fä­ren vid Vit­sand år 1854. En fotnot i Krim­kri­gets histo­ria. För­fat­ta­re: Mag­nus Ce­der­löf. Ut­gi­va­re: Väst­ny­länds­ka kul­tur­sam­fun­dets skrift­se­rie nr 21. År: 2018. Si­dor: 263.

Krim­kri­get ut­käm­pa­des un­der åren 1853–56. Bak­grun­den var som van­ligt kom­plex med in­slag av stor­makts­po­li­tis­ka ex­pan­sions­strä­van­den och re­li­gi­ons­krig. Kri­gets geo­gra­fis­ka tyngd­punkt låg i bör­jan kring Svar­ta ha­vet, vil­ket är or­sa­ken till att Krim­halvön gett kri­get sitt namn.

Krigs­hän­del­ser­na es­ka­le­ra­de då Eng­land och Frank­ri­ke in­grep, ef­tersom man vil­le för­hind­ra Ryss­lands in­ten­tio­ner att för­stär­ka si­na po­si­tio­ner. Stor­furs­ten­dö­met Fin­land var en del av det rys­ka ri­ket, vil­ket led­de till att front­lin­jer­na del­vis även upp­stod i Ös­ter­sjön. Krim­kri­gets svall­vå­gor nåd­de där­med även vå­ra kus­ter. Fäst­ning­ar­na och för­svars­an­lägg­ning­ar­na i när­mast Bo­marsund, Sve­a­borg, Han­gö och spe­ci­ellt Kronstadt blev giv­na mål för de al­li­e­ra­des an­grepp.

Am­bi­tiöst forsk­nings­ar­be­te

Un­der vå­ren 1854 när­ma­de sig de eng­els­ka ör­logs­far­ty­gen den väst­ny­länds­ka kus­ten i samband med en av­stäng­nings­o­pe­ra­tion, där man för­sök­te bloc­ke­ra Fins­ka vi­kens ut­lopp i höjd med Han­gö udd. I sam­ma ve­va blev Eke­näs an­gri­pet av ett par eng­els­ka krigs­far­tyg, var­vid en drabb­ning med för­sva­ran­de ar­til­le­ri­trup­per upp­stod vid in­lop­pet till Eke­näs stads­fjärd. Den­na drabb­ning ut­käm­pa­des den 19 och 20 maj 1854 vid Vit­sand i när­he­ten av Leksvall.

Mag­nus Ce­der­löf har ut­i­från ett om­fat­tan­de och am­bi­tiöst forsk­nings­ar­be­te be­skri­vit stri­der­na vid Vit­sand i sin bok Af­fä­ren vid Vit­sand år 1854. En fotnot i Krim­kri­gets histo­ria. Upp­gif­ten är in­te en­kel, ef­tersom krigs­hand­ling­ar­na tids­mäs­sigt be­grän­sa­de sig till ett par da­gar och geo­gra­fiskt till Vit­sands­sun­det mel­lan Leksvall och Oden­sö. Det är så­le­des frå­ga om en obe­tyd­lig ut­lö­pa­re långt från de egent­li­ga front­lin­jer­na, och sam­man­drabb­ning­en sak­na­de stra­te­gisk be­ty­del­se, vil­ket för­fat­ta­ren på ett slå­en­de sätt an­ty­der i ru­bri­ken.

Krig och var­dag

De eng­els­ka krigs­far­ty­gens seg­lats un­der för­sva­rar­nas ar­til­le­ri­eld in mot Eke­näs hamn­om­rå­de be­skrivs på någ­ra si­dor. För­fat­ta­ren byg­ger där­för upp en dub­bel­kon­text som ger Vit­sand­s­hän­del­ser­na bå­de djup och bredd. De in­gå­en­de be­skriv­ning­ar­na av bland an­nat Krim­kri­gets bakgrund, de al­li­e­ra­des krigs­ma­ski­ne­ri, den svens­ka för­sik­tig­hets­po­li­ti­ken och de rys­ka för­svars­an­lägg­ning­ar­na ska­par den sto­ra ytt­re ra­men för hän­del­se­för­lop­pet. Sam­ti­digt må­las en in­for­ma­tiv och de­talj­rik bild upp av si­tu­a­tio­nen i Eke­näs med om­nejd. För­fat­ta­ren be­skri­ver in­te de lo­ka­la för­hål­lan­de­na en­bart ur mi­li­tärstra­te­gisk och för­svar­s­tek­nisk syn­vin­kel, ut­an lyf­ter starkt upp det ci­vi­la lo­kal­sam­häl­lets var­dag. Ce­der­löf har där­med ska­pat ett verk med hög lo­kal­hi­sto­risk pro­fil, där sta­dens borg­mäs­ta­re, köp­män, präs­ter och hant­ver­ka­re pas­se­rar re­vy.

Bokens pri­mä­ra upp­gift är att be­ly­sa och ana­ly­se­ra krigs­hän­del­ser­na vid Vit­sand, men lä­sar­na ser­ve­ras pa­ral­lellt en tids­be­skriv­ning av det väst­ny­länds­ka lo­kal­sam­häl­let – ut­an att den rö­da trå­den för­lo­ras. Det­ta grepp fun­ge­rar ut­märkt för en lo­kalt för­ank­rad po­pu­lär­hi­sto­risk skild­ring, trots en smär­re av­vi­kel­se från ett rent ve­ten­skap­ligt an­grepps­sätt.

An­grepp el­ler kap­nings­för­sök?

Ce­der­löf för ett ana­ly­se­ran­de re­so­ne­mang kring någ­ra frå­ge­ställ­ning­ar som ti­di­ga­re väckt en viss debatt. Ett frå­ge­tec­ken gäl­ler or­sa­ken till det eng­els­ka an­grep­pet mot Eke­näs. Var det frå­ga om en re­kog­no­se­rings­ex­pe­di­tion, ett an­grepps­för­sök mot de rysk-fin­länds­ka trup­per­na i sta­den el­ler en far­tygskap­nings­räd? För­fat­ta­ren an­för star­ka ar­gu­ment för det sist­nämn­da al­ter­na­ti­vet, ef­tersom kap­ning­en av bar­ken Au­gus­ta ut­an­för Eke­näs blev det en­da kon­kre­ta re­sul­ta­tet för an­gri­pa­ren.

An­ta­gan­det är rim­ligt ef­tersom far­tygskap­ning var ett all­mänt och sys­te­ma­tiskt fe­no­men in­om krigs­fö­ring – man kan ba­ra tän­ka på de luk­ra­ti­va kap­nings­fö­re­ta­gen på den svens­ka väst­kus­ten med Las­se i Ga­tan i spet­sen.

Den and­ra frå­ge­ställ­ning­en gäl­ler per­sonska­dor­na och de ma­te­ri­el­la för­lus­ter­na. Inex­ak­ta no­te­ring­ar, över­drif­ter och segs­lit­na my­ter le­der i re­gel till ett otal ”san­ning­ar” gäl­lan­de för­lus­ter. För­fat­ta­rens slut­sat­ser om an­ta­let stu­pa­de vid Vit­sand – en hand­full på var­de­ra si­dan – ver­kar väl un­der­bygg­da och tro­vär­di­ga.

Väl­kom­met tillägg

Språ­ket är ny­ans­rikt, fly­tan­de och medryc­kan­de. I boken fö­re­kom­mer vis­sa upp­rep­ning­ar som kan ver­ka stö­ran­de. Det­ta gäl­ler spe­ci­ellt be­hand­ling­en av den an­nars för­tjänst­ful­la ana­ly­sen av tid­nings­upp­gif­ter­na i oli­ka län­ders me­di­e­rap­por­te­ring ef­ter Vit­sand­s­af­fä­ren, där sub­stans­mäs­sigt lik­stäm­mi­ga upp­gif­ter fö­re­kom­mer fle­ra gång­er. En en­kel ma­tris­upp­lägg­ning av olik­he­ter­na ha­de tjä­nat sam­ma än­da­mål.

Boken om af­fä­ren vid Vit­sand är myc­ket väl­kom­men ur lo­kal­hi­sto­riskt per­spek­tiv. Krim­kri­get är an­tag­li­gen känt för den sto­ra all­män­he­ten ge­nom bom­bar­de­mang­et av Bo­marsund som i för­läng­ning­en såd­de frö­et till Ålands de­mi­li­ta­ri­se­ring. Krim­kri­get för­knip­pas även med ny mi­li­tär­tek­nik, krigs­kor­re­spon­den­ter­nas till­ta­gan­de roll samt Flo­rence Nigh­tinga­le. Tack va­re Mag­nus Ce­der­löfs bok vet vi att även Väst­ny­land fick upp­le­va en fläkt av det­ta – det förs­ta ång­driv­na far­ty­get stä­va­de in mot Eke­näs och Vit­sand om­nämn­des i de sto­ra dags­tid­ning­ar­na i Lon­don och Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.