Vest­ra Ny­land 23 november–5 de­cem­ber 1918

Västra Nyland - - Ledare -

SPANNMÅL. U. P. med­de­lar att i ons­dags från im­por­tan­delsla­gets om­bud i Stock­holm in­gått te­le­gram en­ligt vil­ket i ett fler­tal svens­ka ham­nar åt­gär­der vid­ta­gits för in­last­ning av spannmål för Fin­lands räk­ning. En slut­gil­tig över­ens­kom­mel­se fö­re­fin­nes vis­ser­li­gen ic­ke än­nu be­träf­fan­de spann­måls­mäng­den, men tor­de den rätt snart fås till stånd.

Stads­full­mäk­ti­ge be­rät­ti­ga­de Eke­näs skydds­kår att an­vän­da tills­vi­da­re såsom skjut­ba­na en plats mel­lan Knip­näs­grin­den och Jäg­ar­bac­ken.

Med tack­sam­het be­slöto stads­full­mäk­ti­ge emot­ta­ga den gå­va, stor 10 000 mark, som A.-B. Eke­näs klä­des­fa­brik ställt till för­fo­gan­de såsom bi­drag till schakt­ning, pla­ne­ring och ter­ras­se­ring av Skill­nads­ga­tan mel­lan Berg­ga­tan och Nor­ra Strand­ga­tan.

Per­so­ner som äro vil­li­ga att med­ver­ka vid ut­fö­ran­det av ”Ho­si­an­na” förs­ta ad­vent­sön­da­gen, be­ha­ga­de sam­man­trä­da å Brand­kårs­hu­set näs­ta tors­dag kl. 7 e.m.

I lör­dags på af­to­nen var ett mö­te sam­man­kal­lat till ”Mo­no­pol” i och för dis­ku­te­ran­de av frå­gan om bildan­det av en svensk klubb på or­ten. Vid­pass halv­tan­nat ti­o­tal per­so­ner ha­de hör­sam­mat kal­lel­sen. Se­dan apo­te­ka­ren V. Edv. Ny­fors öpp­nat mö­tet och fram­hål­lit be­ho­vet av en svensk klubb, be­slöts till­sät­ta en kom­mit­té för upp­gö­ran­de av pro­gram, kal­ky­ler och eko­no­min m.m. för klub­ben.

En­ligt te­le­gram från Stock­holm gjor­de Spar­ta­kus­grup­pen nat­ten till fre­da­gen ett för­sök att er­öv­ra Ber­lins po­lis­pre­si­di­um, var­vid stri­der upp­stod och fle­re per­so­ner dö­da­des. Se­na­re be­fri­a­des med våld fång­ar ur stads­fäng­el­set.

HUNG­ERS­NÖD. I Ne­der-Tor­neå rå­der en­ligt ”Ka­le­va” se­dan en läng­re tid till­ba­ka full­stän­dig hung­ers­nöd. Or­tens lä­ka­re har kon­sta­te­rat tre döds­fall och en mängd sjuk­doms­fall som di­rekt följd av svält. Läns­man­nen har ic­ke kun­nat fö­re­ta­ga någ­ra häkt­ning­ar, eme­dan man ic­ke har nå­gon mat till fång­ar­na.

Röst­be­rät­ti­ga­de med­bor­ga­rin­nor in­tres­se­ra­de för stun­dan­de stads­full­mäk­ti­ge­val in- bju­das ge­nom an­nons i da­gens blad till över­lägg­ning. Mö­tet äger rum i se­mi­na­ri­ets öv­nings­sko­la (Nor­mal­sko­lan) i dag kl. 6 e.m.

Det är ic­ke för ti­digt den­na upp­ma­ning rik­tas till vår orts kvin­nor och vi hop­pas att den skall mö­tas av för­stå­el­se. In­om and­ra stads­sam­häl­len ha kvin­nor­na i all­män­het re­dan ut­ta­lat si­na önsk­nings­mål och upp­ställt eg­na kan­di­da­ter.

Man vän­tar oro­lig­he­ter i Ber­lin. Han­dels­tid­ning­ens Ber­lin­kor­re­spon­dent te­le­gra­fe­rar att Lie­b­knecht-grup­pens strä­van­den fram­kal­la oro och man fruk­tar plund­ring­ar sko­la fö­re­kom­ma. Svens­ka le­ga­tio­nen har vid­ta­git åt­gär­der för att be­re­da skydd åt där­va­ran­de svens­kar.

En per­son som an­länt från Ka­re­len har gi­vit en rent av skräm­man­de be­skriv­ning över den hung­ers­nöd som rå­der i en del trak­ter i Ka­re­len. Så har fros­ten t.ex. i Pi­e­li­sjär­vi och and­ra när­be­läg­na sock­nar för­stört näs­tan he­la höst­skör­den. I Li­ek­sa by har fle­re per­so­ner re­dan dött di­rekt av hung­er. Fle­re barn har dött av brist på mjölk.

I mån­dags vid 8-ti­den på mor­go­nen ex­plo­de­ra­de en driv­mi­na å Tul­ludds­stran­den, cir­ka 25 m. från lots­lär­ling­en Pet­ter Ös­ter­bergs där­stä­des be­läg­na vil­la. Av den syn­ner­li­gen häf­ti­ga skräl­len kros­sa­des samt­li­ga ru­tor i bygg­na­den, spi­sen ram­po­ne­ra­des, brä­der ryck­tes lös ur bräd­fod­ring­en och in­re ta­ket lyf­tes upp av tryc­ket.

Lot­sen Ös­ter­berg och hans lil­la dot­ter, som vid till­fäl­let vo­ro in­ne i bygg­na­den, kom­mo ifrån hän­del­sen med mind­re all­var­li­ga ska­dor. Å Lots­sta­tio­nen, belägen cir­ka 150 me­ter från plat­sen, kros­sa­des nå­gon en­sta­ka föns­terru­ta.

ADVENTSÅNG.SPARTAKUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.