Jul­ka­lend­rar­na startar på lör­dag

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

BUU-klub­bens jul­ka­len­der

Buu-klub­ben vi­sar NRK-jul­ka­len­dern Snø­fall från 2016 dub­bad till riks­svens­ka. Se­ri­en vann det nors­ka tv-pri­set Gull­ru­ten i bar­noch ung­doms­pro­gram­klas­sen.

Det här är en se­rie som in­te räds svå­ra­re äm­nen: det hand­lar om den för­äld­ra­lö­sa, en­sam­ma flic­kan Sel­ma (Si­ri Sk­jeg­ge­dal) som bor hos en kär­leks­lös, sträng gran­ne.

Det känslo­mäs­si­ga ar­mo­det un­der­stryks av den gråa, stra­ma värld Sel­ma le­ver i – i sko­lan klär sig al­la i blågrått, för­u­tom Sel­ma som ly­ser upp till­va­ron i var­ma fär­ger, vil­ket sig­na­le­rar att hon i nå­gon be­mär­kel­se är ut­vald. I en pa­ral­lell till­va­ro le­ver tom­ten, iklädd le­der­ho­sen och själv nå­got av ett barn, ett myll­ran­de, fest­ligt liv i ge­men­skap med många barn. Och des­sa värl­dar sko­la mö­tas …

Som van­ligt ra­mas Buu-klubb­ska­len­dern in av en stu­dio­del med Buu-klubb­s­le­dar­na Malin Olkko­la, Staf­fan Gräs­beck och Jo­nat­han Gran­bac­ka som al­ter­ne­ran­de stu­di­o­vär­dar. Det blir åter­se­en­de av tom­te­per­son­lig­he­ter från ti­di­ga­re år: hå­sa­tom­ten Elsa, upp­finnartom­ten Ulf och fest­pris­se Nis­se.

Yle Fem 8.30 och 18.00

Sau­li Ni­i­ni­stös jul­ka­len­der

Yle Ex­trem sat­sar på en hu­mor­ka­len­der som kan ses på Yle Are­nan. Av­snit­ten är ba­ra någ­ra mi­nu­ter långa och för sho­wen står själ­vas­te pre­si­dent Ni­i­ni­stö träff­sä­kert fång­ad av imi­ta­tö­ren Christof­fer Strand­berg. Sau­li drar då­li­ga ord­vit­sar på bru­ten svens­ka och öpp­nar ”luc­kor” med Ka­nye West-te­ma på en gam­mal, omo­dern da­tor. Po­ten­ti­ell snackis och klipp som sä­kert kom­mer att de­las i so­ci­a­la me­di­er.

Yle Are­nan

Den vi­ta ha­ren

Vil­se i pann­ka­kan, het­te ett svenskt barn­pro­gram på sjut­ti­o­ta­let som sägs ha trau­ma­ti­se­rat en hel ge­ne­ra­tion svens­kar. Den vi­ta ha­ren, Svens­ka Yle-jul­ka­len­der från 1998 med ma­nus av Gu­nil­la Hem­ming och mu­sik av Pe­ter Hä­ger­strand, är möj­li­gen en fin­lands­svensk mot­sva­rig­het. Det hand­lar om ha­rar på Si­ci­li­en som tar sig till Lapp­land – skå­de­spe­lar­na Paul Olin, Birt­he Wingren, Ro­bert Enc­kell och Hen­ri­ka An­ders­son är ikläd­da har­ko­sty­mer som täc­ker an­sik­tet. Det här är ing­et myspys ut­an rätt otäckt och un­der­ligt, men på ett bra och in­tres­sant sätt. En upp­le­vel­se som förjär­nar kult­sta­tus.

Yle Are­nan Jul­ka­len­dern: Storm på Lug­na ga­tan

SVT bju­der på fa­mil­je­ko­me­di i årets ka­len­der. Två­barns­fa­mil­jen Storm flyt­tar till en mind­re ort och del­tar i en jul­täv­ling i kon­kur­rens med si­na egen­sin­ni­ga gran­nar. Af­fisch­namn är Le­na Philips­son och Jo­han Rhe­borg. För barn­skå­de­spe­le­ri­et står pre­pu­ber­talt tju­ri­ge sto­re­bror (Adri­an Macéus) som tyc­ker de vux­na är så tön­ti­ga (vil­ket de är), och lil­lays­ter (Ma­ja Sö­der­ström) är fyn­dig på små­barns­vis. Un­der­håll­ning ut­lo­vas.

SVT1 9.45 och 19.45 samt SVT Play

MALIN SLOTTE [email protected]­me­dia.fi

FO­TO: YLE

JULKALENDERSÄSONGEN ÄR HÄR. Christof­fer Strand­berg som pre­si­dent Ni­i­ni­stö i Yle Ex­t­rems webb­ka­len­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.