Näs­tan som då …

Västra Nyland - - Måndag - JOHN-ERIK JANSÉN john-erik.jan­[email protected]­me­dia.fi

I slu­tet av ok­to­ber ha­de Kaup­pa­leh­tis Op­tio (17/2018) en in­ter­vju med den bel­gis­ke Mel­la­nö­stern­ex­per­ten Ko­ert De­be­uf. Te­mat var hans färs­ka bok Tri­ba­li­za­tion, där han var­nar för att värl­den är på väg mot ett nytt stor­krig.

Ko­ert De­be­uf me­nar att myc­ket av det som nu hän­der om­kring oss på­min­ner om ut­veck­ling­en fö­re and­ra världs­kri­get.

Un­der 1930-ta­let för­sva­ga­des de in­ter­na­tio­nel­la in­sti­tu­tio­ner­na. USA in­för­de höga tul­lar, många län­der drog sig ur Na­tio­ner­nas för­bund, och på oli­ka håll i värl­den stärk­tes den na­tio­na­lis­tis­ka yt­ter­hö­gern.

Till­ba­ka till nu­et: USA re­ser tull­mu­rar och läm­nar många in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner, som Une­sco, FN:s råd för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och kli­matav­ta­let från Pa­ris. Stor­bri­tan­ni­en läm­nar EU för att kun­na be­grän­sa in­vand­ring­en.

När glo­ba­li­se­ring­en har mat­tats

Oav har ci­vi­li­sa­tio­ner för­fal­lit. Un­der ro­mar­ri­kets stor­hets­tid flö­da­de frukt­ba­ra im­pul­ser och idéer över grän­ser­na. Men sam­hälls­bild­ning­ar­na som väx­te fram un­der den ti­di­ga me­del­ti­den var små och pro­vin­si­el­la jäm­fört med det ro­mers­ka världs­väl­det.

När osä­ker­he­ten ökar väx­er tri­ba­lis­men, stam­bild­ning­en, sä­ger De­be­uf. Trau­mat ef­ter förs­ta världs­kri­get rub­ba­de fram­tids­tron, det blev ut­rym­me för auk­to­ri­tä­ra ledare run­tom i Eu­ro­pa. Nya fi­en­de­bil­der ska­pa­des och po­la­ri­se­ring­en mel­lan ”oss” och ”dem” öka­de.

Terror­då­den i USA den 11 sep­tem­ber 2001 är ett lik­nan­de trau­ma. De sågs i re­al­tid av mil­jar­der män­ni­skor, och de, och lik­nan­de illdåd, ska­ka­de vår grund­läg­gan­de trygghet. I svi­ter­na ef­ter elf­te sep­tem­ber förs blo­di­ga krig i Mel­la­nöstern, och hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skor flyr till Eu­ro­pa.

Men vå­ra sam­häl­len är star­ka­re än de världs­krigs­här­ja­de eu­ro­pe­is­ka län­der­na, skri­ver Helsingin Sa­no­mats fram­tids­re­por­ter He­ik­ki Ait­to­ko­ski (13.11). Eu­ro­pas sto­ra pro­blem gäl­ler nu­et och den när­mas­te fram­ti­den. Om vår tid på­min­ner om nå­gon an­nan epok så är det 2020-ta­let, me­nar han.

Vil­ket ef­ter­mä­le får det de­cen­ni­et månn­tro?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.