Bre­vet från Vård i hem­met i vå­ras har lett till åt­gär­der i Raseborg. Men det störs­ta pro­ble­met be­står: Det rå­der brist på per­so­nal.

Västra Nyland - - Sidan 1 - KRISTOFFER NÖJD [email protected]­me­dia.fi

Bre­vet som per­so­na­len vid Vård i hem­met i Eke­näs skic­ka­de till so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den på vå­ren in­ne­höll en hel del pro­blem­ställ­ning­ar och man ifrå­ga­sat­te or­ga­ni­se­ring­en av verk­sam­he­ten. Per­so­na­len tog bland an­nat upp ar­bets­bör­dan och de änd­ra­de ar­betsru­ti­ner­na.

I maj be­slu­ta­de nämn­den att en re­gel­bun­den rap­por­te­ring till so­ci­a­loch häl­so­vårds­nämn­den bör gö­ras. I sep­tem­ber hölls ett ex­tra mö­te där man tog upp det som åt­gär­dats.

För­ra vec­kan var ären­det åter på so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­dens agen­da. Ord­fö­ran­de Karl von Smit­ten (SFP) an­ser att bris­ten på när­vår­da­re och sjuk­skö­ta­re är det störs­ta pro­ble­met.

– Det utex­a­mi­ne­ras många när­vår­da­re men de kom­mer in­te al­la oss till go­do. För många när­vår­da­re är hem­vår­den ba­ra ett mel­lan­sta­di­um in­nan de går vi­da­re till ex­em­pel­vis sjuk­vår­den.

von Smit­ten tolk­ning är att de spän­ning­ar som fanns mel­lan per­so­na­len och led­ning­en har lagt sig.

– Men det finns all­tid de som är miss­nöj­da.

Bör­dan bör föl­jas upp

Även nämn­dens vice ord­fö­ran­de Pet­ra Baar­man (SFP) tyc­ker att bris­ter­na som upp­da­ga­des i vå­ras åt­minsto­ne del­vis har åt­gär­dats.

– Frå­gor­na kring do­ku­men­ta­tion och fort­bild­ning har bli­vit bätt­re. Det som oro­ar nämn­den in­om äldre­vår­den över­lag och in­om vår­den i hem­met i syn­ner­het, är ar­be­tar­skydds­frå­gor­na. Hur ska per­so­na­len or­ka med ett tungt, en­samt ar­be­te med tajt tid­ta­bell? Det mås­te vi föl­ja upp.

Baar­man sä­ger att det är vik­tigt att be­sluts­fat­tar­na vet hur de an­ställ­da har det.

– Då kan vi för­sö­ka åt­gär­da pro­ble­men med vet­ti­ga be­slut. Om det är pres­sat lä­ge i nå­gon del av vård­ked­jan har det följ­der i de öv­ri­ga de­lar­na. Nämn­den mås­te se till hel­he­ten. Och så­da­na här sa­ker tar tid.

Baar­man tyc­ker tjäns­te­män­nen ta­git frå­gan på all­var. Till ex­em­pel har den nya so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren Be­ni­ta Öberg åkt runt och träf­fat den be­rör­da per­so­na­len.

Att per­so­na­len upp­märk­sam­ma­de bris­ter­na tyc­ker Baar­man är po­si­tivt.

– Jag lyf­ter på hat­ten för de an­ställ­da. De tog upp bris­ter­na ef­tersom de är må­na om att kun­na ut­fö­ra ett så bra ar­be­te som möj­ligt.

Svårt hit­ta vi­ka­ri­er

På mö­tet pre­sen­te­ra­de Kir­si AlaJaakko­la som är chef för äl­dre­ser­vicen i Raseborg, en rap­port över hur ar­be­tet in­om Vård i hem­met för­lö­per och om fort­sat­ta åt­gär­der. För­u­tom ut­bild­ning­en av per­so­na­len och hjäl­pen med do­ku­men­te­ring är just per­sonal­frå­gan vik­tig.

– Vi be­hö­ver in­te fler va­kan­ser. Men vår mål­sätt­ning är att al­la är be­sat­ta med or­di­na­rie per­so­nal. Vi har fått ett rätt bra an­tal an­sök­ning­ar till de le­di­ga job­ben men att hit­ta bra, ut­bil­da­de vi­ka­ri­er är svårt. Det­ta gäl­ler in­te ba­ra vård i hem­met och in­te ba­ra Raseborg. Al­la kom­mu­ner har sam­ma pro­blem. Det är en ut­bild­nings­po­li­tisk frå­ga som vi får käm­pa med så gott vi kan.

Man fun­de­rar ock­så på hur man ska pla­ne­ra kli­ent­grup­per­na och de­ras stor­lek så att de är han­ter­ba­ra. Man ef­ter­strä­var ock­så en op­ti­mal per­so­nal­pla­ne­ring, det vill sä­ga hur man bäst kan för­de­la ar­bets­upp­gif­ter­na un­der da­gen, till ex­em­pel så att allt ar­be­te in­te ho­par sig om morg­nar­na för att se­dan mins­ka till ef­ter­mid­da­gen. Man föl­jer ock­så upp sjuk­från­va­ro och ak­tiv ar­bets­tid.

Sam­ma prin­ci­per ska gäl­la

Ala-Jaakko­la tyc­ker att man kan skön­ja en viss för­bätt­ring.

– Jag kom­mer pre­cis från ett mö­te med de an­ställ­da i Eke­näs. Det är vik­tigt att ock­så jag finns till hands dem. Des­sa mö­ten hålls kon­ti­nu­er­ligt. Vi mås­te fort­sätt­nings­vis ut­vär­de­ra vad vi ska gö­ra mer av och vad mind­re av. Och vi mås­te va­ra ly­hör­da för kli­en­ter­nas re­spons.

Ala-Jaakko­la fram­hål­ler att Vård i hem­met är en bred or­ga­ni­sa­tion.

– Bre­vet på vå­ren kom från vård i hem­met i Eke­näs. Men vi har tre and­ra om­rå­den att be­ak­ta (Ka­ris, Po­jo, Te­na­la-Bro­marv, red. anm.). Sam­ma prin­ci­per bör gäl­la över­allt.

In­om vård i hem­met ar­be­tar to­talt 115 per­so­ner.

– Det är gans­ka många. Där­för tar det tid att ut­veck­la och för­änd­ra verk­sam­he­ten, sä­ger Ala-Jaakko­la.

Ut­kris­tal­li­se­ring

Ul­la He­i­nä­nen är en­hets­chef för vård i hem­met i Raseborg. Hon kan be­kräf­ta att det skett för­bätt­ring­ar, men grund­pro­ble­met be­står.

– Do­ku­men­te­ring­en har all­tid va­rit vik­tig men nu har man satt mer fo­kus på den. De kun­skaps­hö­jan­de åt­gär­der­na är bra och vik­ti­ga, men det störs­ta pro­ble­met är att re­kry­te­ring­en går trögt. Vi har in­te till­räck­ligt med folk.

När re­sur­ser­na är små mås­te vård i hem­met i än­nu stör­re ut­sträck­ning pri­o­ri­te­ra. Man kör in­te läng­re ut mat till kli­en­ter­na. Vis­sa an­vän­der sig av ma­t­au­to­ma­ten Me­nu­mat, men in­te al­la. Man ska ock­så in­tro­du­ce­ra en me­di­ci­nut­del­nings­ma­skin men in­te hel­ler den ser­vice­for­men läm­par sig för al­la kli­en­ter.

Brå­da ti­der

Fa­stän vård i hem­met kon­cen­tre­rar sig på vår­dan­det är ti­den knapp.

– Det är än­nu vär­re nu när det är in­flu­en­sa­ti­der, sä­ger He­i­nä­nen.

Vård i hem­met Raseborg har cir­ka 550 kli­en­ter med en ser­vice­plan vil­ket be­ty­der att man be­sö­ker dem re­gel­bun­det: från en gång i vec­kan till åt­ta gång­er om dyg­net. Där­till har man till­fäl­li­ga kli­en­ter. Det kan va­ra frå­ga om män­ni­skor som va­rit på ögo­no­pe­ra­tion och mås­te få hjälp med ögon­drop­par över en viss tid.

– Det för­sva­rar per­so­nal­di­men­sio­ne­ring­en. Plöts­ligt kan det fin­nas många väl­digt vård­krä­van­de pa­ti­en­ter och då be­hö­ver vi mer per­so­nal.

He­i­nä­nen är tack­sam över si­na an­ställ­da.

– Vi har en jät­te­bra per­so­nal som tyc­ker om sitt jobb. Men jag är rädd att per­so­na­lens ork tar slut.

Hon sä­ger att det kanske ut­bil­das för få i vård­bran­schen, att bran­schen kanske in­te är till­räck­ligt at­trak­tiv.

– Det kan hän­da att man bor­de ha ur­vals­prov i stör­re ut­sträck­ning. Nu är det många som slu­tar när de mär­ker att det in­te var de­ras grej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.