Hem­vår­den i In­gå får fler par hän­der Hem­vår­den i In­gå får me­ra re­sur­ser. En fy­si­o­te­ra­peut och en när­vår­da­re ska vi­da­re­ut­veck­la re­ha­bi­li­te­ring­en av äld­re i de­ras eg­na hem.

Västra Nyland - - Sidan 1 - MIRA STRANDBERG [email protected]­me­dia.fi

Från års­skif­tet har äldre­omsor­gen i In­gå me­ra per­so­nal­re­sur­ser i och med ny­an­ställ­ning­ar. De nya ar­bets­ta­gar­na ska främst job­ba vi­da­re med det pro­jekt kring hem­re­ha­bi­li­te­ring som kom­mu­nen va­rit med i un­der året. Från mars till ok­to­ber tes­ta­des ett nytt ar­bets­sätt i In­gå, som en del av ett ge­men­samt pi­lot­pro­jekt i Lo­jo, Han­gö, Hög­fors, Vich­tis och In­gå. I prak­ti­ken hand­lar det om att äld­re som plöts­ligt bli­vit säm­re, till ex­em­pel om de bru­tit ett ben el­ler drab­bats av en stro­ke, re­ha­bi­li­te­ras hem­ma i stäl­let för på sjuk­hu­set el­ler vår­dav­del­ning­en.

– I pi­lo­ten del­tog så­da­na som plöts­ligt fått ned­satt funk­tions­för­må­ga på grund av en olyc­ka el­ler en sjuk­dom. Vi sat­te in in­ten­si­va­re vård av dem för att hö­ja de­ras funk­tions­för­må­ga igen. Re­ha­bi­li­te­ring­en sked­de hem­ma hos kli­en­ter­na, sä­ger äldre­omsorgs­chef Jo­han­na Syrén.

Pi­lot­pro­jek­tet gav så go­da re­sul­tat att kom­mu­nen vill gö­ra verk­sam­he­ten mer per­ma­nent. De som re­ha­bi­li­te­ra­des kla­ra­de sig hem­ma med mind­re stöd från hem­vår­den. De­ras funk­tions­för­må­ga öka­de, de ha­de bätt­re pre­sta­tions­för­må­ga och god livs­kva­li­tet.

Tyd­li­ga­re vår­d­an­svar

I ok­to­ber gjor­de hem­vår­den i In­gå en en­kät bland si­na kli­en­ter för att ta re­da på vad de tyc­ker om den ser­vice de får. Av när­ma­re sjut­tio till­frå­ga­de sva­ra­de li­te fler än hälf­ten. Över­lag var kli­en­ter­na nöj­da med hem­vår­den. En av de rik­tigt nöj­da kli­en­ter­na är Bir­git­ta Schul­man i Dal. Hon har fått hjälp av hem­vår­den i fy­ra-fem år.

– Jag har ingen­ting att an­mär­ka på, det har löpt så bra. De är al­la så hjälp­sam­ma och vän­li­ga, jag har ald­rig märkt att någon­ting jag bett om skul­le va­ra för myc­ket en­ligt dem, sä­ger hon.

Schul­man har lät­ta­re hem­vård med be­sök ba­ra en gång i vec­kan. Dess­utom får hon ex­tra hjälp de gång­er hon be­hö­ver den. Hon tyc­ker att det är bra att ve­ta att det finns me­ra hjälp att få om det skul­le bli ak­tu­ellt.

– Det är väl­digt tryggt att ve­ta att det finns, för man blir ju säm­re med åren.

Re­dan nu har hon ett trygg­hets­larm, som hon blev tvung­en att an­vän­da för en må­nad se­dan.

– Jag la­ga­de mat i kö­ket och tog ett steg bak­åt. Plöts­ligt föll jag pla­dask på stjär­ten och kom in­te upp. Då fick jag tryc­ka på knap­pen. De kom in­om en halv tim­me, sä­ger Bir­git­ta Schul­man.

Då trygg­hets­lar­met ak­ti­ve­ras tar trygg­hets­tjäns­ten kon­takt med kli­en­ten via en hög­ta­la­re i lä­gen­he­ten. Om de in­te får svar el­ler det är nå­got akut kom­mer de snab­ba­re.

Oklart med egen­vår­da­re

En­kätsva­ren vi­sar ock­så på tyd­li­ga ut­veck­lings­om­rå­den in­om hem­vår­den i In­gå. Ett av dem är sy­ste­met med egen­vår­da­re, allt­så att var­je kli­ent har en vår­da­re som har det hu­vud­sak­li­ga an­sva­ret för vår­den. Fem­ton av dem som sva­ra­de viss­te in­te vem de­ras egen­vår­da­re är och ba­ra sex­ton upp­gav att de gått ige­nom må­len för sin vård med sin egen­vår­da­re. En tred­je­del av dem som sva­ra­de tyck­te in­te att de kan pra­ta om så­dant som tyng­er dem med sin egen­vår­da­re.

– Det finns helt tyd­ligt oklar­he­ter i vårt egen­vår­dar­sy­stem. Vi kom­mer att job­ba för att stär­ka sy­ste­met och kon­cen­tre­ra ser­vicen till en vår­da­re. Det ska fin­nas en vår­da­re som no­ga föl­jer med kli­en­tens må­en­de och bär det störs­ta an­sva­ret för vår­den, sä­ger Syrén.

En tred­je­del av dem som sva­ra­de på en­kä­ten tyck­te ock­så att det går för många oli­ka vår­da­re hos dem. Den här feed­bac­ken har hem­vår­den re­dan nu re­a­ge­rat på ge­nom att de­la in per­so­na­len i två team med eg­na re­gi­o­na­la an­svars­om­rå­den.

– Det be­ty­der att det blir fär­re per­so­ner som tu­ras om hos en kli­ent.

Bir­git­ta Schul­man sä­ger att det går fem–sex oli­ka vår­da­re hos hen­ne.

– Jag tyc­ker det är bra med va­ri­a­tion. Det blir ju än­då så­da­na man kän­ner, sä­ger hon.

Kan in­te gå ut

En­kätsva­ren vi­sar ock­så att hälf­ten av kli­en­ter­na in­te går ut re­gel­bun­det.

– Det häng­er ihop med om det finns nå­gon som be­sö­ker kli­en­ten re­gel­bun­det. De fles­ta av hem­vår­dens kli­en­ter är i säm­re skick och har så pass myc­ket stöd­be­hov att de in­te på egen hand kan ta sig ner till byn. De som sva­ra­de att de har nå­gon vän el­ler släk­ting som kom­mer på be­sök sva­ra­de ock­så att de kom­mer ut re­gel­bun­det, sä­ger Jo­han­na Syrén.

– För vår per­so­nal är det omöj­ligt att var­je dag gå ut med al­la kli­en­ter. Det lyc­kas knap­past ens varan­nan dag. Men vår per­so­nal är ock­så bra på att se när det finns till­fäl­le, och då går de ut med kli­en­ten.

De all­ra fles­ta upp­gav i en­kätsva­ren att de har en vän, fa­mil­je­med­lem el­ler släk­ting som re­gel­bun­det be­sö­ker dem, men en knapp tred­je­del har in­te det. Och över en tred­je­del kän­ner sig en­sam­ma, vil­ket häng­er ihop med att störs­ta de­len av dem som sva­ra­de bor en­sam­ma.

– En­sam­he­ten är ty­värr här för att stan­na och nå­got som är svårt att lö­sa. Det är be­klag­ligt och skul­le krä­va in­sat­ser från många håll. Kom­mu­nen, tred­je sek­torn och de an­hö­ri­ga bor­de al­la bi­dra, sä­ger Jo­han­na Syrén.

Bir­git­ta Schul­man hör till de lyck­ligt lot­ta­de på den punk­ten. Hon har bå­de an­hö­ri­ga och vän­ner som tit­tar till hen­ne och gran­nar som hjäl­per med pos­ten och snö­skott­ning.

– Men än­då, om det går två da­gar ut­an att jag har kon­takt med nå­gon så mår jag in­te bra. Jag blir smått dep­pig av att va­ra en­sam, jag är en så ut­åt­rik­tad per­son. Då för­sö­ker jag ringa nå­gon el­ler lä­sa nå­got uppig­gan­de.

Om det går två da­gar ut­an att jag har kon­takt med nå­gon så mår jag in­te bra. Jag blir smått dep­pig av att va­ra en­sam, jag är en så ut­åt­rik­tad per­son.

Bir­git­ta Schul­man

In­gå

FO­TO: MIRA STRANDBERG

HJÄLPANDE HAND. Bir­git­ta Schul­man får hjälp av Gu­nil­la Nord­ström från hem­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.