Hur kom­mer jag åt en Pre­mi­u­mar­ti­kel?

Västra Nyland - - Sidan 1 -

För att kun­na lä­sa Pre­mi­u­m­in­ne­hål­let be­hö­ver du ha ett di­gi­talt kon­to. Om du re­dan pre­nu­me­re­rar på pap­pers­tid­ning­en el­ler har en di­gi­tal pre­nu­me­ra­tion fun­ge­rar ditt gam­la kon­to för­ut­satt att det är kopp­lat till din pre­nu­me­ra­tion. Var vän­lig och kon­tak­ta kundser­vice ifall ditt di­gi­ta­la kon­to in­te är kopp­lat till din pre­nu­me­ra­tion.

QUn­der en förs­ta test­pe­ri­od kom­mer ma­te­ri­a­let gå att lä­sa även ut­an pre­nu­me­ra­tion så länge du är in­log­gad. Se­dan bör­jar in­ne­hål­let kos­ta och då krävs en pre­nu­me­ra­tion.

QOm du in­te lyc­kas log­ga in och har glömt ditt lö­senord så kan du by­ta ditt lö­senord på si­dan www. vastra­ny­land.fi/lo­senord.

QOm du in­te har ett kon­to och vill lä­sa Pre­mi­u­mar­tik­lar kan du ska­pa ett kon­to i sam­band med att du öpp­nar en Pre­mi­u­mar­ti­kel. Al­ter­na­tiv kan du väl­ja ”Log­ga in” upp i hög­ra hör­net på Vastra­ny­land.fi och se­dan klic­ka ”Re­gi­stre­ra dig!”.

QVN-Premium kos­tar 6,90 eu­ro per må­nad och ger till­gång till al­la ar­tik­lar på Vastra­ny­land.fi och e-tid­ning­en. Pap­perspre­nu­me­ran­ter har till­gång till allt di­gi­talt ma­te­ri­al.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.