Be­tal­lös­ning in­förs på web­ben

Väst­ra Ny­land bör­jar snart ta be­talt för di­gi­talt in­ne­håll på saj­ten Vastra­ny­land.fi. Det in­ne­bär att en del av ar­tik­lar­na en­dast kan lä­sas av pre­nu­me­ran­ter.

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Från och med nu kom­mer en del ar­tik­lar på Vastra­ny­land.fi krä­va att man log­gar in sig som an­vän­da­re. VN:s chefre­dak­tör Ma­ri­na Holm­berg sä­ger att god jour­na­li­stik kos­tar obe­ro­en­de om man lä­ser den på pap­per el­ler di­gi­talt.

– Vi har nu ut­kom­mit i två år som två­da­gars­tid­ning på pap­per men dag­li­gen på web­ben. Vå­ra lä­sa­re vill ha god lo­kal­jour­na­li­stik, man vill lä­sa en ny­het ge­nast. Och då är det på web­ben man hit­tar dem.

Hon sä­ger att det här är ett förs­ta steg mot en be­tal­lös­ning där en del av in­ne­hål­let är ex­klu­sivt för pre­nu­me­ran­ter.

– Vi vill sat­sa på vå­ra be­ta­lan­de kun­der. Vi kom­mer att in­fö­ra en pre­mi­um­mo­dell som vår be­tal­lös­ning. Det be­ty­der att pre­nu­me­ran­ter på saj­ten kom­mer att se ar­tik­lar som är uni­ka. Det är ar­tik­lar som ger be­ta­lan­de lä­sa­re ett mer­vär­de. För att lä­sa dem mås­te du till en bör­jan log­ga in men i ett se­na­re ske­de be­hö­ver du va­ra pre­nu­me­rant.

Vil­ka ar­tik­lar är en­bart för pre­nu­me­ran­ter?

– Vå­ra uni­ka ar­tik­lar och stör­re sats­ning­ar är pre­mi­u­m­in­ne­håll, me­dan all­män­na ny­he­ter pre­cis som nu är öp­pet in­ne­håll. För en di­gi­tal pre­nu­me­ra­tion har man en­kelt till­gång till allt. Har du re­dan nu en pap­perspre­nu­me­ra­tion in­går ock­så allt.

Var­för gör Väst­ra Ny­land det här?

– Vi vill byg­ga en di­gi­tal in­ne­hålls­af­fär och en håll­bar eko­no­mi för fram­ti­den och ser det som ett sätt att sä­ker­stäl­la att vi ock­så i fort­sätt­ning­en kan gö­ra jour­na­li­stik av hög kva­li­tet. Det här är ju ingen­ting som är unikt för Väst­ra Ny­land och de and­ra tid­ning­ar­na in­om KSF Me­dia-grup­pen, ut­an en ve­der­ta­gen lös­ning som många me­di­e­hus med oss valt att in­fö­ra, sä­ger Su­san­na Lan­dor som är an­sva­rig ut­gi­va­re för KSF Me­di­as samt­li­ga tit­lar.

– Sam­ti­digt finns det en rätt­vi­se­a­spekt här: Det är orätt mot pap­perspre­nu­me­ran­ter­na att den som lä­ser di­gi­talt får till­gång till vårt pre­mi­u­m­in­ne­håll gra­tis.

Lan­dor kan än­nu in­te upp­ge en ex­akt tid­punkt för be­tal­lös­ning­en.

– In­om den när­mas­te ti­den. Vi har in­te sla­git fast nå­got ex­akt da­tum, ut­an först tes­tar vi ge­nom in­logg­ning och in­om en nä­ra fram­tid kom­mer be­tal­tjäns­ten att in­fö­ras.

Var­för ska man be­ta­la just för VN då det finns in­ne­håll att lä­sa gra­tis på in­ter­net?

– Lä­sar­un­der­sök­ning­ar vi­sar att i en glo­bal värld är det lo­ka­la vik­tigt. Väs­tis har ett brett ut­bud lo­ka­la ar­tik­lar, ny­he­ter, opi­ni­on, kul­tur och sport. Vi grans­kar det lo­ka­la sam­häl­let och makt­ha­var­na. För sam­hälls­de­bat­ten är det vik­tigt med fle­ra rös­ter.

Då det gäl­ler den di­gi­ta­la läs­ning­en är det ock­så lät­ta­re att va­ra ly­hörd för vad lä­sar­na är in­tres­se­ra­de av.

– Via ana­ly­ti­ken ser vi dag­li­gen vil­ka ar­tik­lar som loc­kat till läs­ning. Det är spän­nan­de att föl­ja med vil­ket slags in­ne­håll som in­tres­se­rar vå­ra lä­sa­re.

An­vänd ditt gam­la kon­to

Ma­ri­na Holm­berg lyf­ter fram Väst­ra Ny­lands print­pre­nu­me­ran­ter som oer­hört vik­ti­ga och vär­de­ful­la, och sä­ger att man sam­ti­digt be­hö­ver er­bju­da kun­der­na al­ter­na­tiv till pap­pers­tid­ning­en.

– Vi tror och hop­pas att folk vill be­ta­la för vår jour­na­li­stik ock­så di­gi­talt.

– Di­gi­talt nås man dess­utom av ny­he­ter­na snabbt och för lä­sar­nas del är del för­stås bra att Väs­tis har ma­te­ri­al på oli­ka platt­for­mer. För oss som job­bar med dag­li­ga ma­te­ri­a­let är det en in­tres­sant ut­ma­ning att ska­pa det ma­te­ri­a­let, sä­ger Tho­mas Sund­ström, jour­na­list vid Väst­ra Ny­land.

De som re­dan har ett kon­to på Vastra­ny­land.fi kom­mer in­te att be­hö­va ska­pa ett nytt kon­to i och med in­logg­nings­fa­sen och över­gång­en till be­tal­lös­ning­en.

FO­TO: LI­NA ENLUND

MÅNGA OLI­KA KANALER. God lo­kal­jour­na­li­stik kos­tar obe­ro­en­de om du lä­ser det i tid­ning­en el­ler i din smart­te­le­fon, på pek­plat­ta el­ler da­tor, sä­ger chefre­dak­tör Ma­ri­na Holm­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.