Fäng­el­se för miss­han­del och hot

Västra Nyland - - Sidan 1 -

En svart­sjuk man döm­des till fäng­el­se ef­ter att ha bru­tit sig in i en lä­gen­het med en an­nan man och miss­hand­lat kvin­nan som bod­de där.

Väst­ra Ny­lands tings­rätt har dömt en 34-årig man till två år, två må­na­der och 18 da­gar i fäng­el­se för hä­le­ri av oakt­sam­het, grovt hem­frids­brott, miss­han­del, ska­de­gö­rel­se och två fall av ola­ga hot.

Man­nen ha­de en vill­kor­lig fäng­el­se­dom se­dan ti­di­ga­re.

Hän­del­se­för­lop­pet star­ta­de den 18 sep­tem­ber då man­nen tog en mo­tor­cy­kel som ha­de stu­lits i Kyrkslätt i sin be­sitt­ning. Rät­ten kun­de in­te fast­stäl­la att man­nen ha­de stu­lit mo­tor­cy­keln själv, där­e­mot an­såg man att man­nen, som en­ligt egen ut­sa­go ha­de för av­sikt att kö­pa mo­tor­cy­keln, ha­de skäl att miss­tän­ka att den var stu­len. Mo­tor­cy­keln fick di­ver­se ska­dor när man­nen kör­de den i Lo­jo och Raseborg.

En 27-årig kvin­na från Raseborg, som åk­te bak på mo­tor­cy­keln un­der åt­minsto­ne ett till­fäl­le, döm­des för lind­rigt olov­ligt bru­kan­de till 60 eu­ro i bö­ter.

På mor­go­nen den 22 sep­tem­ber le­ta­de man­nen ef­ter den­na kvin­na som han ha­de haft en re­la­tion med. Till­sam­mans med en an­nan man bröt han sig in i en lä­gen­het i Po­jo där kvin­nan sov i sällskap med en an­nan kvin­na.

Kvin­nan som bod­de i lä­gen­he­ten miss­hand­la­des av den nu döm­da man­nen och av hans kum­pan som slog hen­ne två gång­er med ett bo­bolls­trä el­ler mot­sva­ran­de till­hyg­ge i höf­ten och i knät. Den döm­da man­nen har er­känt att han slog kvin­nan som bod­de i lä­gen­he­ten en gång och att han fäll­de hen­ne till sov­rums­gol­vet.

Tings­rät­ten an­såg att det var frå­ga om två knyt­nävsslag mot an­sik­tet, bå­da gång­er­na slogs kvin­nans hu­vud mot väg­gen, och att man­nen se­dan fäll­de hen­ne ge­nom att dra hen­ne i kra­gen. Man­nen ho­ta­de ock­så att kros­sa kvin­nans knän.

I sam­band med hän­del­sen gick dör­ren till lä­gen­he­ten sön­der, ett soff­bord li­kaså.

Ho­ta­de med kniv

Ef­ter miss­han­deln läm­na­de män­nen lä­gen­he­ten till­sam­mans med den 27-åri­ga kvin­nan. Av­sik­ten var up­pen­bar­li­gen att hon skul­le föl­ja med män­nen till Lo­jo. Den döm­da man­nen åter­vän­de dock in­om kort och ho­ta­de den miss­hand­la­de kvin­nan som bod­de i lä­gen­he­ten med en kniv.

Den 4 ok­to­ber be­sök­te man­nen kvin­nor­na igen. Han stod bakom dör­ren till den 27-åri­ga kvin­nans lä­gen­het och ho­ta­de den and­ra kvin­nan som ock­så be­fann sig där.

För­u­tom fäng­el­se­straf­fet döm­des man­nen till ska­de­stånd: Han ska bland an­nat be­ta­la sam­man­lagt 3 000 eu­ro till den mål­sä­gan­de kvin­nan och 200 eu­ro till hus­bo­la­get. Till­sam­mans med den 27-åri­ga kvin­nan ska han er­sät­ta re­pa­ra­tions­kost­na­der­na för mo­tor­cy­keln som upp­gick till 780 eu­ro.

Po­li­sen har be­slag­ta­git två kni­var och en lek­saks­pi­stol av man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.