Sjuk­hu­sen i Lo­jo och Raseborg av­ta­la­de om gy­ne­ko­lo­gi

Västra Nyland - - Sidan 1 - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

När­mas­te sjuk­hus för väst­nylän­ning­ar att få en gy­ne­ko­lo­gisk ope­ra­tion un­der an­es­te­si blir Lo­jo.

Ra­se­borgs sjuk­hus kvin­no­po­li­kli­nik får ef­ter års­skif­tet in­te läng­re ut­fö­ra gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner un­der an­es­te­si.

Över­läkar­na Er­ja Hil­tunen från Ra­se­borgs sjuk­hus och Rai­ja Räty från Lo­jo sjuk­hus möt­tes för­ra vec­kan för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen vid de re­spek­ti­ve sjuk­hu­sens kvin­no­po­li­kli­ni­ker, sä­ger Räty.

– Vi har kom­mit över­ens om att de kvin­nor som ska ope­re­ras un­der an­es­te­si styrs från Raseborg till Lo­jo, sä­ger Räty, re­sul­ta­ten­hets­chef för kvin­no- och bar­nen­he­ten vid Lo­jo sjuk­hus.

Ar­range­mang­et är väl­sig­nat av verk­sam­hets­chef Sep­po He­i­no­nen vid Kvin­nokli­ni­kens en­het för kvin­no­sjuk­do­mar och för­loss­ning­ar, upp­ger hon.

De­lar kvar i Raseborg

Lo­jo ut­för år­li­gen un­ge­fär 400 gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner un­der an­es­te­si, me­dan Ra­se­borgs sjuk­hus haft kring 100 gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner på års­ni­vå. Un­ge­fär hälf­ten av ope­ra­tio­ner­na flyt­tas till Lo­jo, res­ten kan tro­li­gen skö­tas po­li­kli­niskt vid Ra­se­borgs sjuk­hus.

– Vår vil­ja och av­sikt är att även fram­ö­ver ge så bra och smi­dig vård som möj­ligt ut­i­från pa­ti­en­tens be­hov vid bäg­ge sjuk­hu­sen, sä­ger Räty.

Hil­tunen för­kla­rar hur man pla­ne­rat att det prak­tiskt ska gå till:

– Me­ning­en är att vi ef­ter po­li­kli­nik­be­sök hos oss re­mit­te­rar di­rekt till ope­ra­tion i Lo­jo. Pa­ti­en­ten be­hö­ver in­te all­tid gö­ra ett nytt po­li­kli­nik­be­sök vid Lo­jo sjuk­hus.

Gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner som kan ut­fö­ras vid lo­kal­be­döv­ning görs även fram­ö­ver vid Ra­se­borgs sjuk­hus.

– Såsom vis­sa fram­fallso­pe­ra­tio­ner, hy­ste­ro­sko­pi­er och bort­tag­ning av po­ly­per, sä­ger Hil­tunen.

Kopp­ling till för­loss­ning­ar?

Lo­jo sjuk­hus har till skill­nad från Ra­se­borgs sjuk­hus ock­så en för­loss­nings­en­het.

Vid Ra­se­borgs sjuk­hus var man upp­rörd över att man på HUS kopp­la­de sam­man för­loss­ning­ar med gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner – det vill sä­ga att ope­ra­tio­ner­na skul­le krä­va till­gång till en för­loss­nings­av­del­ning. Kan du för­stå ils­kan, Rai­ja Räty? –Jag kan för­stå den. Det kom in­te tyd­ligt fram ti­di­ga­re, då man för- hand­la­de om för­loss­ning­ar. Men gy­ne­ko­lo­gis­ka ope­ra­tio­ner och för­loss­ning­ar stöd­jer varand­ra så till vi­da att bå­da ska fin­nas på sam­ma sjuk­hus, sva­rar hon.

För jour­verk­sam­he­ten be­hövs det cir­ka åt­ta gy­ne­ko­lo­ger. Gy­ne­ko­lo­ger­na be­hövs dyg­net runt på för­loss­nings­sjuk­hus för att säk­ra tryg­ga för­loss­ning­ar, för­kla­rar hon.

– Dag­tid be­står gy­ne­ko­lo­ger­nas ar­be­te mest av gy­ne­ko­lo­gis­ka po­li­kli­nik­be­sök, in­grepp och ope­ra­tio­ner, och i mind­re del av ob­s­tetrik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.