Ho­tell­byg­get får in­te grönt ljus

Den pla­ne­ra­de ho­tell­bygg­na­den på Fa­briksud­den får in­te un­dan­tags­till­stånd. Det be­ty­der att byg­get skjuts upp, ho­tel­lets och spaets öp­pet­ti­der be­grän­sas och per­so­nal an­tag­li­gen sägs upp.

Västra Nyland - - Sidan 1 - HA­RALD GRÖNSTRAND ha­[email protected]­me­dia.fi

Re­gat­ta Re­sorts får in­te byg­ga en ho­tell­bygg­nad i tre vå­ning­ar mel­lan spaet, Havs­ga­tan och Torg­ga­tan. Mil­jö­nämn­den val­de i tors­dags att in­te ge byg­get un­dan­tags­till­stånd.

– Un­dan­tags­till­stån­det rös­ta­des ner med 5 rös­ter emot, 2 för och 2 blan­ka rös­ter, sä­ger Björn Pel­to­nen (SFP) som är nämn­dens ord­fö­ran­de.

Han sä­ger att dis­kus­sio­ner­na vid mö­tet kret­sa­de kring att ären­det bor­de skö­tas via om­rå­dets de­talj­plan. Skul­le un­dan­tags­lo­vet ha be­vil­jats skul­le det ha va­rit från en 20 år gam­mal de­talj­plan.

– Vi fö­re­slår i stäl­let att stads­sty­rel­sen sät­ter i gång ar­be­tet med en ny de­talj­plan, sä­ger Pel­to­nen.

Mås­te skä­ra ner

Peder Plan­ting som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de på Ho­tel Re­gat­ta och Re­gat­ta Re­sorts är in­te glad över mil­jö­nämn­dens be­slut.

– Vi har ett sam­ar­bets­av­tal med Han­gö stad som bland an­nat sti­pu­le­rar att vi är för­plik­ta­de att byg­ga ett ho­tell på Fa­briksud­den. Vi har följt al­la vå­ra av­tal till punkt och pric­ka. Med det­ta be­slut tor­pe­de­ra­de man ett pro­jekt med 180 bädd­plat­ser. Myc­ket otrev­ligt för al­la som tror och le­ver på tu­rism i Han­gö, sä­ger Plan­ting.

– Det här be­ty­der ett långt upp­skov för ho­tell­pro­jek­tet. Vi har re­dan an­ställt folk för pro­jek­tet och själ­va mark­nads­fö­ring­en för att stöd­ja och mö­ta fram­ti­dens be­hov. Vi bilr tvung­na att på­bör­ja sam­ar­bets­för­hand­ling­ar sna­rast.

Plan­ting sä­ger att det kan rö­ra sig om 4–6 per­so­ner som för­lo­rar si­na jobb, vil­ket han un­der­stry­ker är myc­ket i de­ras or­ga­ni­sa­tion.

– Det är en otrev­lig jul­klapp av be­sluts­fat­tar­na. Sam­ti­digt ky­ler vi ner vårt an­ställ­nings­be­hov och re­kry­te­ring­en av cir­ka 10 per­so­ner.

– Vi får lov att tän­ka om. Un­der de här för­hål­lan­de­na blir det sä­ker­li­gen ak­tu­ellt att även skä­ra ner på spaets öp­pet­ti­der. Det här är en myc­ket trå­kig sak för Han­gö­bor­na, och det är svårt att se att vi nu får nå­got stöd från sta­den när det gäl­ler vå­ra ut­veck­lings­pla­ner. Kom­mer ni att be­svä­ra er över mil­jö­nämn­dens be­slut?

– Vi får se. Besvä­rar vi oss tar pro­ces­sen minst två år fö­re vi kan gå vi­da­re med byg­gan­det, sä­ger Plan­ting.

Får vän­ta och se

Han sä­ger att det and­ra al­ter­na­ti­vet är att vän­ta på en ny de­talj­plan.

– Det tar minst 4–5 må­na­der. Men kän­ner jag Han­gö rätt blir det in­te klart fö­re se­mest­rar­na, så det blir till hös­ten. Se­dan är det med fa­cit på hand all­tid be­svär, så när de är be­hand­la­de är det re­dan höst 2021. Då blir det in­te bygg­start fö­re vå­ren 2022 och ho­tel­let blir fär­digt 2023.

Han sä­ger att en möj­lig­het ock­så är att man in­te gör någon­ting, ut­an vän­tar och ser.

– Vå­ra in­ve­ste­ring­ar i Han­gö har till en stör­re del va­rit för att ut­veck­la Han­gös tu­rism än en eko­no­misk vin­ning. Vi har tvin­nat i sta­dens be­slut­sång­est, be­svärs­pro­ces­ser och an­ar­ki länge nog – det­ta be­hö­ver vi in­te läng­re ta.

Peder Plan­ting sä­ger ock­så att det här in­ne­bär att Drott­ning­ber­gets pro­jekt in­te fram­skri­der.

– Vi föl­jer av­ta­let, vil­ket vi all­tid gjort, och be­dö­mer si­tu­a­tio­nen på nytt ti­di­gast om fy­ra år.

På fre­da­gen tog Plan­ting ock­så och gick ut ur Han­gös tu­ris­m­bo­lag Han­se­as sty­rel­se.

Be­svi­ken över be­slu­tet

Stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell var på plats när mil­jö­nämn­den fat­ta­de sitt be­slut i tors­dags. Han an­ser att nämn­dens be­slut var myc­ket olyck­ligt.

– Det fanns inga or­sa­ker till ett så­dant här be­slut. Per­son­li­ga åsik­ter bor­de in­te spe­la nå­gon roll i så­da­na här fall. Obe­ro­en­de kos­tar det här Han­gö­bor­na sto­ra peng­ar, var­je år som ho­tel­let in­te är byggt mis­ter vi någ­ra mil­jo­ner eu­ro i ute­bliv­na in­täk­ter, sä­ger Stran­dell.

Han sä­ger att be­slu­tet ger en sig­nal om att Han­gö som stad in­te är fö­re­ta­gar­vän­ligt sam­ti­digt som det ger en sig­nal att man in­te li­tar på sta­dens tjäns­te­män.

– Det finns ing­et som de­mo­ti­ve­rar mer än att nämn­den ifrå­ga­sät­ter tjäns­te­män­nens kom­pe­tens, och hur ska fö­re­ta­ga­re ver­ka i en så­dan här mil­jö där allt rivs och för­störs, sä­ger Stran­dell.

Vad står det i sta­dens sam­ar­bets­av­tal med Re­gat­ta Re­sorts om ho­tell­ut­bygg­na­den?

–Det ex­pli­ci­ta kra­vet i av­ta­let var spaet, men ho­tel­let är en op­tion. Men från sta­dens si­da vill vi gär­na se ho­tel­let, med vår bris­tan­de ho­tell­ka­pa­ci­tet är det nå­got av det bäs­ta som kan hän­da Han­gö, sä­ger Stran­dell.

Han sä­ger att man från sta­dens si­da har för­bun­dit sig till att främ­ja de här pro­jek­ten, men att han nu in­te vet hur fram­ti­den för byg­get ser ut.

– Det här var den gyl­le­ne chan­sen.

De som un­der mil­jö­nämn­dens mö­te rös­ta­de för att ge byg­get un­dan­tags­till­stånd var Björn Pel­to­nen (SFP) och Kai­sa-Mar­ja Sir­viö (SDP). De som rös­ta­de mot var Step­han Horn (SFP), An­na Te­i­ka­ri (SFP), Kris­ter Sjö­holm (SDP), Pä­i­vi Moi­las­hei­mo-Jans­son (VF) och Rolf Ny­ström (Han­gö 2016). Jo­han­na San­din (SFP) och Ti­mo Sa­ro­jär­vi (Grö­na) rös­ta­de blankt.

FO­TO: HA­RALD GRÖNSTRAND

TÄN­KER OM. Un­der de här för­hål­lan­de­na blir det sä­ker­li­gen ak­tu­ellt att även skä­ra ner på spaets öp­pet­ti­der, sä­ger Peder Plan­ting som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de på Ho­tel Re­gat­ta och Re­gat­ta Re­sorts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.