Ny för­lust för Hic­ken: ”Själv­för­tro­en­det är in­te på topp”

Västra Nyland - - Sidan 1 - JESPER SUND­STRÖM

Re­sul­tatmäs­sigt blir det in­te till någon­ting för HC HIK i handbollsligan. I fre­dags in­kas­se­ra­des en ny för­lust – den här gång­en var det Åbo IFK som vann.

För­ra vec­ko­slu­tet spe­la­de Hic­ken en bor­t­a­match mot Par­gas IF och på fre­da­gen var det Åbo IFK som gäll­de på bor­ta­plan. Två av de lag som lig­ger när­mast Hic­ken i ta­bel­len. Re­sul­ta­tet? Två för­lus­ter.

– Vi sak­na­de en av vå­ra bäs­ta spe­la­re (Niko­la Zu­jic, red. anm.) i dag och sam­ti­digt har vi haft fle­ra spe­la­re bor­ta i vec­kan. Med tan­ke på det grä­mer för­lus­ten mot PIF be­tyd­ligt me­ra, den har jag än­nu in­te rik­tigt läm­nat bakom mig. I den mat­chen var vår in­ställ­ning un­der all kri­tik, sä­ger HIK-trä­na­ren Petter Fors­ström.

Hic­ken häng­de med till den fem­te mi­nu­ten mot ÅIFK. Då led­de ÅIFK med 4–3, men ef­ter det drog hem­ma­la­get ifrån. Halv­vägs in i förs­ta halv­le­ken led­de Åbo­la­get med 11–5 och en stund se­na­re var ställ­ning­en 14–8. När förs­ta halv­le­ken var över låg gäs­ter­na un­der med tio mål. Någon­ting som har va­rit ett åter­kom­man­de pro­blem den här sä­song­en. Det är in­te en­dast en gång som Hic­ken har ham­nat re­jält på ef­ter­käl­ken re­dan fö­re pa­us.

– Det är svårt att sä­ga vad det be­ror på, men kanske det hand­lar om att vi in­te har så myc­ket ru­tin och even­tu­ellt in­te räc­ker till på det fy­sis­ka pla­net. Själv­för­tro­en­det är så klart hel­ler in­te på topp ef­ter för­lus­ter­na, sä­ger Fors­ström.

ÅIFK ha­de ing­et stör­re pro­blem med att hål­la Hic­ken bakom sig i and­ra halv­le­ken. När mat­chen var över ha­de ÅIFK vun­nit med 34–23 och Hic­ken ha­de in­kas­se­rat hös­tens ti­on­de för­lust.

– ÅIFK ha­de så klart en be­kväm led­ning, men i and­ra halv­le­ken spe­la­de vi be­tyd­ligt bätt­re, sä­ger Fors­ström.

Ny bor­t­a­match

Hic­ken har allt­så in­te vun­nit en en­da match den här sä­song­en och i de fles­ta fall har Han­gö­la­get in­te ens va­rit nä­ra att vin­na. Det en­da un­dan­ta­get är hem­ma­för­lus­ten mot ÅIFK, då var Hic­ken ba­ra två mål bakom.

Det är ock­så svårt att se vad la­get ska gö­ra för att få en kur­sänd­ring till stånd. Till näst vän­tar en tuff bor­t­a­match mot Helsing­fors IFK. Den spe­las på fre­dag.

Ef­ter det spe­lar Hic­ken två hem­ma­mat­cher

mot BK-46 och Gran­kul­la IFK in­nan se­ri­en tar jul­pa­us.

– Vårt ar­be­te fort­sät­ter. På sam­ma gång har vi – med un­dan­tag mot BK – fått bra re­sul­tat mot de bätt­re la­gen i se­ri­en, sä­ger Petter Fors­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.