Sire­ni­us tar över ef­ter Hi­vert i Dic­ken

Västra Nyland - - Sidan 1 -

Ken Sire­ni­us (bil­den) er­sät­ter Tho­mas Hi­vert som trä­na­re för Dic­kens dam­lag i hand­bol­lens FM-se­rie. Hi­vert, som lett la­get till tre fin­länds­ka mäs­ter­skap, har med­de­lat att han läm­nar la­get vid ny­år på grund av fa­mil­jeskäl.

Ny trä­na­re blir allt­så i stäl­let Ken Sire­ni­us, till var­dags trä­nings­chef vid hand­bolls­för­bun­det.

– Dic­kens da­mer har un­der de se­nas­te åren un­der Hi­verts led­ning gjort ett bra och hög­klas­sigt jobb. La­gets ål­ders­struk­tur är bra, en kom­bi­na­tion av er­fa­ren­het och unga ta­lang­er. Jag är myc­ket glad över möj­lig­he­ten att få job­ba med la­get. Min mo­ti­va­tion är på topp och min mål­sätt­ning är att ska­pa en bra kva­li­tet i var­da­gen och i trä­nings­hel­he­ten, sä­ger Sire­ni­us i Dic­kens press­med­de­lan­de.

Hand­bolls­för­bu­dets sty­rel­se dis­ku­te­ra­de ock­så frå­gan. Där såg man ing­et hin­der för att Sire­ni­us skul­le trä­na ett FM-se­ri­e­lag.

– För för­bun­det är det vik­tigt att Ken kan gö­ra ett jobb som han ge­nom­gått en krä­van­de ut­bild­ning för. Vi vill stöd­ja ho­nom och ock­så hjäl­pa en med­lems­för­e­ning som är i en ovän­tad si­tu­a­tion, sä­ger för­bun­dets verk­sam­hets­le­da­re Pä­i­vi Mi­tru­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.