Ledare: Oli­ka verk­lig­he­ter när tra­fi­ken pla­ne­ras

Jät­te­li­ka tra­fik­pro­jekt i mil­jard­klas­sen får po­li­ti­ker­na i gång, me­dan mer re­a­lis­tis­ka sats­ning­ar får kalla han­den. Vi le­ver i oli­ka verk­lig­he­ter.

Västra Nyland - - News - NICLAS ERLIN [email protected]­ny­land.fi

Det finns ba­ra ett pro­jekt. Det häv­dar så­väl ent­re­pre­nö­ren Peter Ves­ter­bac­ka som myn­dig­he­ter­na i Fin­land och Est­land vi­sa­vi den pla­ne­ra­de tun­neln mel­lan hu­vud­stä­der­na i de två län­der­na.

Ur ett si­do­per­spek­tiv för­blir det än­då smått oklart om det fak­tiskt är sam­ma pro­jekt som par­ter­na ta­lar om. Ves­ter­bac­ka vill bör­ja byg­ga re­dan år 2020 och sik­tar på att tun­neln öpp­nas för trafik i slu­tet av år 2024. De förs­ta bil­jet­ter­na till tåg­tu­rer­na mel­lan de två stä­der­na har re­dan sålts.

Trafik- och kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter An­ne Ber­ner sä­ger i sin tur att vi mås­te skyn­da lång­samt och att re­dan mil­jö­kon­se­kvens­be­döm­ning­ar­na tar minst fem sex år. Med en så­dan tid­ta­bell ta­lar vi om bygg­start nå­gon gång kring år 2025.

I vec­kan stod det klart att Fin­land blir de­lä­ga­re i bo­la­get RB Rail AS som le­der byg­get av Rail Bal­ti­ca från Wars­za­wa till Tal­linn. Vår an­del av ak­ti­e­ka­pi­ta­let blir cir­ka två mil­jo­ner eu­ro, me­dan ut­bygg­na­den av järn­vä­gen ge­nom Bal­ti­kum och Po­len be­räk­nas kos­ta kring sex mil­jar­der eu­ro.

Från Tal­linn norrut är tun­neln en vik­tig länk i le­den. På stats­rå­dets press­kon­fe­rens i fre­dags då tra­fik­pla­ner­na luf­ta­des nämn­de Ber­ner yt­ter­li­ga­re be­ty­del­sen av en järn- vägs­för­bin­del­se än­da upp till Is­ha­vet.

I mån­dags be­rät­ta­de Peter Ves­ter­bac­ka att en fi­nan­siär i Du­bai är be­redd att vi­ka 100 mil­jo­ner eu­ro för pla­ne­ring och be­höv­li­ga lov­pro­ces­ser för den tun­nel som han äm­nar byg­ga. Man bör lyf­ta på hat­ten för Ves­ter­bac­kas för­må­ga att hit­ta fi­nan­sie­ring.

En sak är klar: Om tun­neln tar form mås­te den ener­gis­ka ent­re­pre­nö­rens och de två stats­mak­ter­nas vi­sio­ner fin­nas i sam­ma rör.

Att för­verk­li­ga tun­neln be­räk­nas kos­ta i run­da släng­ar 16 mil­jar­der eu­ro. Det rör sig allt­så om enor­ma sum­mor, men det av­skräc­ker var­ken po­li­ti­ker el­ler vi­sio­nä­rer.

Det är ett fängs­lan­de byg­ge och då lö­nar det sig att stå i ramp­lju­set. För mer jord­nä­ra pro­jekt i mer gles­be­fol­ka­de trak­ter är det lät­ta­re att gö­ra tum­men ner.

Som känt kan det va­ra väl­digt svårt att få fram peng­ar för att hål­la be­fint­li­ga tra­fik­le­der i sä­kert skick. Ti­di­ga­re i höst stod det klart att det ser väl­digt skralt ut ifrå­ga om väg­för­bätt­rings­pro­jekt till ex­em­pel i väst­ra Ny­land, ef­tersom re­sur­ser­na in­te räc­ker till.

Till de go­da ny­he­ter­na hör än­då att järn­vä­gen mel­lan Åbo och Helsing­fors, kust­ba­nan, pri­o­ri­te­ras högt i frå­ga om sköt­sel. Nå­gon elekt­ri­fi­e­ring av ba­nan mel­lan Han­gö och Hy­vinge är än­då in­te i sik­te, trots att en så­dan skul­le va­ra vik­tig med tan­ke på gods­tra­fi­ken och ham­nen i Han­gö.

Pla­ner­na på ett helt nytt spår mel­lan Sa­lo och Es­bo snur­rar ock­så på i egen takt. Ba­nan som be­räk­nas kos­ta minst 1,5 mil­jar­der eu­ro ger ing­en av­se­värd för­kort­ning av res­ti­den mel­lan Åbo och Helsing­fors, men än­då ap­plå­de­ras den på hög po­li­tisk ni­vå. Be­näm­ning­en ”en­tim­mestå­get” är miss­vi­san­de, men pas­sar bra i för­enk­lan­de re­to­rik.

Kust­kom­mu­ner­na i väst­ra Ny­land hör till för­lo­rar­na om fjärr­tå­gen flyt­tar bort från sitt nu­va­ran­de spår, men den sa­ken tycks väga gans­ka lätt.

Na­tur­ligt­vis kan vi in­te för­vän­ta oss att ett bygg­fö­re­tag i Du­bai ska fi­nan­si­e­ra säk­ra­re väg­kors­ning­ar i Väst­ny­land el­ler lap­pa hå­len i be­lägg­ning­en på de mind­re vägar­na.

Här ute i re­gi­o­ner­na kan vi än­då in­te stil­la­ti­gan­de föl­ja med när sta­ten pla­ne­rar plö­ja ner mil­jar­der i tra­fik­pro­jekt som möj­li­gen för­bätt­rar var­da­gen för någ­ra, sam­ti­digt som be­tyd­ligt mer mo­des­ta ent­re­pre­na­der ald­rig blir av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.