Jo­han Lind­gren årets fö­re­ta­ga­re i Te­na­la – Bro­marv

Årets fö­re­ta­ga­re in­om för­e­ning­en Te­na­la–Bro­marf fö­re­ta­ga­re är Jo­han Lind­gren på JCL Ser­vice. Pri­set de­la­des ut på ons­dags­kväl­len i sam­band med fö­re­ta­gar­nas kom­bi­ne­ra­de höst­mö­te och jul­fest.

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­[email protected]­me­dia.fi

–Jag bru­kar sä­ga att jag har li­tet spänning i livet var­je dag, sä­ger Te­nala­fö­re­ta­ga­ren Jo­han Lind­gren på JCL Ser­vice.

Han skroc­kar be­lå­tet och med all rätt. Spänning har det bli­vit i de­cen­ni­er, för som­ma­ren 1981 gjor­de han sitt förs­ta el­jobb och 2005 grun­da­des just JCL Ser­vice.

I ons­dags ut­såg Te­na­la–Bro­marf fö­re­ta­ga­re ho­nom till årets fö­re­ta­ga­re på sitt höst­mö­te.

– Det är nog trev­ligt att få ut­mär­kel­sen, att få den upp­märk­sam­he­ten, sä­ger Lind­gren.

I mo­ti­ve­ring­ar­na lyfts bland an­nat fram att Jo­han Lind­grens fö­re­tag är strå­lan­de och strä­var fram­åt. Te­na­la-Bro­marf fö­re­ta­ga­res ord­fö­ran­de Syn­nö­ve Lind­holm näm­ner dess­utom att Jo­han Lind­gren är vik­tig för hela Te­na­la, att han gör myc­ket gott för byn och sam­häl­let.

Job­bar hårt och myc­ket

Jo­han Lind­gren är en ar­bets­my­ra, kanske till och med ar­betsnar­ko­man, till­står han.

–Vi syss­lar med bå­de svag och stark ström, och sto­ra och små pro­jekt. Ett jobb kan va­ra i allt från en halv­tim­me till nio da­gar i ett kör. Vi kan ha upp till åt­ta, nio stäl­len vi job­bar på un­der en ar­bets­dag.

Nio da­gars job­bet bör­ja­de en mån­dag och var klart föl­jan­de vec­kas ons­dag.

– Det var i en bu­tik där vi byt­te ut al­la ar­ma­tu­rer och drog om all elekt­ri­ci­tet. Vi ha­de ett an­nat li­ka om­fat­tan­de jobb sam­ti­digt, det an­sva­ra­de min son för.

Spe­ci­ell tek­nik

Lind­gren tyc­ker in­te om att tac­ka nej till jobb, det märks, och han har ut­veck­lat en spe­ci­ell tak­tik.

– Vi bru­kar läm­na mån­da­gar­na obo­ka­de för van­ligt­vis hän­der det så myc­ket sa­ker un­der en helg att de da­gar­na fylls med jobb.

Det bru­kar kun­der­na upp­skat­ta – vec­kan kan bok­stav­li­gen bör­ja lju­sa­re än om JCL Ser­vice ha­de haft mån­da­gar­na full­bo­ka­de.

Ut­ö­ver Jo­han Lind­gren själv sys­sel­sät­ter JCL Ser­vice allt­så so­nen To­bi­as Lind­gren plus en per­son till – och ibland yt­ter­li­ga­re en fjär­de.

– Det skul­le nog be­hö­vas en fjär­de på hel­tid, men det är svårt att få tag i folk.

Många ben att stå på

JCL Ser­vice är in­te Lind­grens en­da fir­ma.

– Nej … jag är de­lä­ga­re i sex fö­re­tag.

I fjol köp­tes Ra­se­borgs el upp och i det bo­la­get är To­bi­as Lind­gren vd.

– Det är via det fö­re­ta­get som in­du­stri­job­ben sköts, sä­ger Jo­han Lind­gren.

Dess­utom har Jo­han Lind­gren fle­ra fas­tig­hets­bo­lag, bå­de till­sam­mans med sin hust­ru Camilla och med so­nen To­bi­as lik­som med dot­tern The­re­se. Fas­tig­hets­bo­la­gen äger ett fem­ton­tal lä­gen­he­ter och hal­lar som hyrs ut.

–De är min och hust­runs pen­sions­för­säk­ring, dem vi ska le­va på då vi blir pen­sio­nä­rer.

Fast le­dig tid och se­mes­ter vet han knappt hur det sta­vas, ver­kar det som. I som­ras tog han vis­ser­li­gen le­digt fy­ra el­ler fem fre­da­gar, sam­ti­digt som hust­run ha­de se­mes­ter från sitt jobb.

– Då åk­te vi ut till stu­gan på tors­da­gar­na och stan­na­de över hel­gen. Men jag ha­de ju nog mo­bi­len med mig så helt le­digt var det in­te ens då. Man mås­te nog åka bort för att va­ra rik­tigt le­dig.

Vi syss­lar med bå­de svag och stark ström, och sto­ra och små pro­jekt. Ett jobb kan va­ra i allt från en halv­tim­me till nio da­gar i ett kör. Vi kan ha upp till åt­ta, nio stäl­len vi job­bar på un­der en ar­bets­dag.

FO­TO: LI­NA ENLUND

FO­TO: LI­NA ENLUND

PRISAS. Jo­han Lind­gren på el­in­stal­la­tions­fir­man JCL Ser­vice är årets fö­re­ta­ga­re i Te­na­la–Bro­marv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.