Färd­tjänst går in i di­gi­e­ran

Det nya färd­tjänst­sy­stem som in­förs i Väst­ny­land ska tes­tas un­der vå­ren. Pi­lot­pro­jek­tet sak­nar kli­en­ter från de väst­ra de­lar­na av re­gi­o­nen.

Västra Nyland - - News - MIRA STRAND­BERG mira.strand­[email protected]­me­dia.fi

När färd­tjäns­ten för se­ni­o­rer och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning för­ny­as kom­mer tek­no­lo­gin att spe­la en stör­re roll. Bland an­nat ska kli­en­ter­na kun­na föl­ja med hur många re­sor de har kvar.

Som­ma­ren 2019 är det me­ning­en att en ny ope­ra­tör ska ha ta­git över färd­tjäns­ten för se­ni­o­rer och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Den nya upp­hand­ling­en sköts av Es­bo stad och gäl­ler al­la väst­ny­länds­ka kom­mu­ner från Han­gö i väst till Es­bo i öst. Ock­så Lo­jo, Gran­kul­la och sam­kom­mu­nen Kar­vi­ai­nen hör till om­rå­det.

Just nu sö­ker Es­bo stad färd­tjänstan­vän­da­re som är in­tres­se­ra­de av att va­ra med i ett ut­veck­lar­nät­verk för den nya tjäns­ten.

– Nät­ver­ket är ett vik­tigt sam­ar­bets­fo­rum för oss och vi vill att det ska va­ra så mångsidigt som möj­ligt. Just nu har vi ba­ra en an­mäld från Sjun­deå, In­gå och Ra­se­borg. Från Han­gö har vi ing­en, sä­ger pro­jekt­spe­ci­a­list Ma­ri­on Tick­lén.

Nät­ver­ket har hel­ler ing­en kli­ent som får färd­tjänst på grund­val av so­ci­al­vårds­la­gen.

– Så­da­na vill vi gär­na ha med för att få så många syn­punk­ter som möj­ligt.

Svårt att fixa lo­gisti­ken

Den nya färd­tjänst­ser­vicen ska fun­ge­ra på li­ka vill­kor över hela om­rå­det, bland an­nat när det gäl­ler till­gäng­lig­het och trygg­het.

– Tjäns­ten ska fun­ge­ra dyg­net runt och vårt mål är att man ska få skjut­sen in­om rim­lig tid, se­nast 60 mi­nu­ter ef­ter be­ställ­ning­en, sä­ger pro­jekt­chef Pa­si Oja­ni­e­mi.

Just till­gäng­lig­he­ten är nå­got som be­kym­rar kli­en­ter­na på gles­byg­den, ef­tersom det re­dan nu är yt­terst svårt att få en bil. – Den nya la­gen om trans­por­ter­na har ställt till med en hel del pro­blem. Det syns i var­da­gen ty­värr. Tax­i­bi­lar ute­blir, vi kan in­te ta oss nå­gon­stans och det blir ex­tra kost­na­der för oss, sä­ger Ro­si­ta Ahl­gren, som är ord­fö­ran­de för han­di­kapprå­det i In­gå.

– Det är bra att pro­jek­tet tar med kli­en­ter­na i ut­veck­lings­ar­be­tet men jag har li­te far­hå­gor. Ef­tersom det re­dan nu finns enor­ma pro­blem i Väst­ny­land, hur ska det nya sy­ste­met fun­ge­ra då om­rå­det till och med väx­er? frå­gar hon sig.

En­ligt Pa­si Oja­ni­e­mi är pro­jekt­led­ning­en med­ve­ten om pro­ble­met.

– Då vi upp­hand­lar skjut­sar­na kom­mer vi att frå­ga fö­re­ta­gar­na hur de fö­re­slår att man ska lö­sa pro­ble­met. En möj­lig­het är att vi be­stäl­ler bi­lar för kör­or för hela da­gen i stäl­let för att be­stäl­la en­skil­da skjut­sar.

För­bätt­rad rap­por­te­ring

To­talt gäl­ler den nya färd­tjäns­ten kring en halv mil­jon kör­or per år. I Ra­se­borg görs drygt 22 000 re­sor år­li­gen, i Kyrkslätt är siff­ran över 50000 och i Han­gö drygt 7500. I Sjun­deå och In­gå finns ing­en au­to- ma­tisk sta­tistik på kö­r­or­na, ef­tersom små kom­mu­ner av kost­nads­skäl har ban­tat ner rap­por­te­rings­bi­tar­na i skjuts­pro­gram­met. På den punk­ten er­bju­der det nya sy­ste­met en för­bätt­ring, ef­tersom sam­ma sta­tistik kom­mer att va­ra till­gäng­lig för al­la kom­mu­ner obe­ro­en­de av stor­lek.

– Kli­en­ter­na kom­mer ock­så själ­va att i re­al­tid kun­na kol­la hur många re­sor de har kvar. Nu får vi gans­ka många te­le­fon­sam­tal om det av kli­en­ter­na, sä­ger Oja­ni­e­mi.

FO­TO: MIRA STRAND­BERG

FUNDERSAMMA. Ro­si­ta Ahl­gren och Gun­ni Henriksson del­tog i ett in­for­ma­tions­mö­te om den nya färd­tjäns­ten i Sjun­deå i mån­dags. De po­äng­te­rar vik­ten av på­lit­lig färd­tjänst. – I da­gens lä­ge vet vi in­te all­tid om det kom­mer nå­gon bil. Det på­ver­kar vår var­dag, sä­ger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.