Vat­ten­tor­net är far­ligt och ska ri­vas

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Vat­ten­tor­net i Kyrkslätt cent­rum är en sä­ker­hets­risk. Det in­gär­da­de om­rå­det runt tor­net har ut­vid­gats av sä­ker­hets­skäl.

En­ligt nu­va­ran­de be­döm­ning rivs vat­ten­tor­net i feb­ru­a­ri. Vat­ten­tor­nets kon­struk­tio­ner är så då­li­ga att riv­ning­en har för­dröjts och nu får man in­te rö­ra sig i när­he­ten av tor­net, med­de­lar Kyrkslätts Vat­ten.

Gång­vä­gar­na som le­der till tor­net är stäng­da och var­nings­skyl­tar har satts upp.

Pla­ne­ring­en av en ny vat­ten­cistern på mar­ken el­ler ett me­ra tra­di­tio­nellt vat­ten­torn har in­letts. Bygg­ar­be­tet inleds en­ligt pla­ner­na näs­ta år och den nya vat­ten­re­ser­vo­a­ren på sam­ma plats som det nu­va­ran­de tor­net skall va­ra fär­dig 2020.

Vat­ten­tor­net i cent­rum är byggt 1973. Tor­net är cir­ka 21 me­ter högt och i vå­ras be­fanns det va­ra i så då­ligt skick att man be­slöt ri­va det.

Kan bli av­brott

Det blir en ex­cep­tio­nell tid för vat­ten­för­sörj­ning­en i Kyrkslätt när tor­net rivs. Den har man för­be­rett sig på ge­nom att stär­ka vat­ten­nä­tet. Vat­ten­lin­jer­na och vat­ten­för­sörj­nings­ag­gre­ga­ten för­ny­as bland an­nat i Jor­vas, Jung­fru­ber­get och Hin­ders­by.

Vat­tenan­vän­dar­na kan mär­ka för­änd­ring­ar­na i och med att vat­ten­tryc­ket är in­sta­bilt. Det är möj­ligt att man ock­så mås­te stänga vat­ten­ut­del­ning­en tem­po­rärt. I mån av möj­lig­het in­for­me­rar vat­ten­ver­ket om re­pa­ra­tions­ar­be­tet i för­väg.

FO­TO: PAAVO RANTALAINEN

RASRISK. Vat­ten­tor­net i Kyrkslätt är i så då­ligt skick att det är far­ligt att rö­ra sig i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.