In­hemsk jul­skin­ka kan bli en ra­ri­tet

Västra Nyland - - News - SPT

Allt fler svin­pro­du­cen­ter släng­er in hand­du­ken och läg­ger ned verk­sam­he­ten på grund av bris­tan­de lön­sam­het.

I år är det förs­ta gång­en som vi pro­du­ce­rar mind­re griskött än vad vi äter, upp­ger Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de.

– Näs­tan var­je svin­gård över­vä­ger just nu om det finns nå­got vet­tigt skäl att fort­sät­ta. Det går att han­te­ra ett svårt lä­ge till­fäl­ligt, men om det fort­sät­ter är det en­da al­ter­na­ti­vet att man by­ter bransch, sä­ger Juk­ka Ee­va som äger Kan­ka­rin ti­la i So­me­ro.

Ee­va säl­jer för när­va­ran­de om­kring 3 000 slaktsvin per år. Var­je slaktsvin ger ho­nom en för­lust på cir­ka tre eu­ro.

Allt fler gris­fö­re­ta­ga­re slår nu igen si­na dör­rar. I fjol mins­ka­de an­ta­let svin­går­dar med 13 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.