Fa­vo­rit i re­pris:

En av värl­dens ro­li­gas­te ko­me­di­er. Så be­skri­ver skå­de­spe­la­ren Jer­ry Wahl­forss Åbo svens­ka te­a­ters störs­ta tur­né­pjäs på många år.

Västra Nyland - - Ledare - MIRA STRAND­BERG mira.strand­[email protected]­me­dia.fi

I ja­nu­a­ri är det pre­miär för Åbo svens­ka te­a­ters tur­né­pjäs Främ­ling­en på Tryc­ke­ri­te­a­tern i Ka­ris. Te­a­tern fick en dun­der­suc­cé med pjä­sen för tret­tio år se­dan, då un­der nam­net Kom igen, Char­lie. Nu öns­ka­de skå­de­spe­lar­na en re­pris.

– Det är en klas­sisk komedi som har va­rit en enorm suc­cé re­dan länge. Det mås­te fin­nas nå­got ma­giskt i en pjäs som står sig så länge, och den här tex­ten är su­ve­rän, sä­ger hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Jer­ry Wahl­forss.

– Dess­utom har den bli­vit ak­tu­ell igen i och med Do­nald Trump och den hö­ger­våg som nu sve­per ge­nom Eu­ro­pa.

Ge­ni­a­liskt upp­lägg

Främ­ling­en hand­lar om en man som åker till ett pen­sio­nat för att vi­la upp si­na ner­ver. Pen­sio­na­tet lig­ger i vad som kun­de va­ra Do­nald Trumps kärn­om­rå­de, red­neck country par ex­tra­or­di­nai­re. Där ut­ger han sig för att va­ra en ut­län­ning som in­te för­står or­tens språk. Det le­der till att folk öpp­nar sig för ho­nom, då de tror att han in­te för­står vad de sä­ger.

– Han ska­par sig en ny per­son­lig­het, bör­jar byg­ga upp sig på nytt. Och sen bör­jar han sty­ra de and­ra män­ni­skor­na på pen­sio­na­tet.

– Grep­pet är verk­ligt ge­ni­a­liskt! Sam­ti­digt som pjä­sen är rik­tigt ro­lig finns hela ti­den den un­der­lig­gan­de po­li­tis­ka verk­lig­he­ten där. Det är en pjäs som bå­de ro­ar och oro­ar, sä­ger Åbo svens­ka te­a­ters re­gi­on­pro­du­cent Jan Lindroos.

An­svar för proffs­te­a­ter

Att pre­miä­ren blir just i Ka­ris känns ex­tra bra för Wahl­forss.

– Det var där jag tog mi­na förs­ta stapp­lan­de steg in­om te­a­tern för 22 år se­dan, då jag spe­la­de i Ge­or­ge Or­wells Djur­far­men.

– Men vik­ti­ga­re än så är att Åbo svens­ka te­a­ter är en re­gi­on­te­a­ter och det är vår upp­gift att fö­ra ut proffs­te­a­ter i re­gi­o­nen. Det är vik­tigt att vi ock­så mar­ke­rar det ge­nom att ord­na pre­miä­rer ut­an­för vårt te­a­ter­hus.

Ef­ter pre­miä­ren tur­ne­rar Främ­ling­en i Väst­ny­land, Åbo­land och Åland fram till april. Pa­ral­lellt ges pjä­sen på sto­ra sce­nen på Åbo svens­ka te­a­ter, ock­så det ovan­ligt för en tur­né­pjäs som van­li­gen vi­sas på stu­di­osce­nen.

– Det är den störs­ta tur­né­pjäs vi haft. Hela vår fas­ta en­semb­le och någ­ra till del­tar i pro­duk­tio­nen. Vi är sju skå­de­spe­la­re på scen och tre tek­ni­ker, sä­ger Lindroos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.