Kaj Ard öpp­na­de nytt rum för konst

Västra Nyland - - Ledare - CLA­RA WAHL­STRÖM [email protected]­ny­land.fi

Fram till slu­tet av året kan man nju­ta av konst på ett po­pup­gal­le­ri på Berg­ga­tan i Han­gö. I den gam­la bu­tikslo­ka­len ly­ser Kaj Ards mesta­dels ab­strak­ta konst­verk upp de vi­ta väg­gar­na. Fär­ger­na är va­ri­e­ra­de, lik­som for­ma­ten.

– Jag tyc­ker att lo­ka­len pas­sar väl­digt bra som gal­le­ri, sä­ger Kaj Ard.

Och myc­ket rik­tigt. Här finns för­u­tom det sto­ra rum­met där man sti­ger in även ett mind­re rum och många in­tres­san­ta ni­scher och vrår som är per­fek­ta för att stäl­la ut konst­verk. Ut­ställ­ning­en är or­ga­ni­se­rad på ett har­mo­niskt sätt där verk i oli­ka fär­ger och med skil­da te­man har sin egen plats i lo­ka­len.

Kaj Ard, som ti­di­ga­re gick un­der nam­net Kaj Sö­der­holm, är bo­satt i Han­gö, men kom­mer ur­sprung­li­gen från Ki­mi­to. Han är en ru­ti­ne- rad konst­när som ställt ut se­dan bör­jan av 1980-ta­let. Ard har stu­de­rat konst i Sverige, job­bat som bok­il­lust­ra­tör för Sö­der­ströms och som lä­ra­re i Kyrkslätt. Hans verk har ställts ut bå­de run­tom i Fin­land och i fle­ra län­der i Eu­ro­pa.

En stor pas­sion och in­spi­ra­tion för Kaj Ards konst­när­skap har va­rit de många re­sor han gjort ge­nom åren. Han har rest bå­de jor­den runt, be­kan­tat sig med In­do­ne­si­ens övärld och spen­de­rat läng­re pe­ri­o­der i Sy­da­me­ri­ka. In­spi­ra­tion från des­sa re­sor kan man tyd­ligt se i en mapp som man kan blädd­ra i på gal­le­ri­et. Här finns bil­der på äld­re konst­verk och tid­nings­ur­klipp från Ards konst­närs­kar­riär. Por­trätt av lo­kal­be­folk­ning­en i Gu­a­te­ma­la blan­das med fi­gu­ra­ti­va mål­ning­ar med färg­sätt­ning in­spi­re­ra­de av ön Ba­li.

Skrot blir konst

De ti­di­ga ver­ken är väl­digt oli­ka dem som ställs ut i nu­tid på gal­le­ri­et, men än­då kan man som be­sö­ka­re se en tyd­lig röd tråd mel­lan då­tid och nu­tid i Kaj Ards verk. Fär­ger­na är fort­fa­ran­de i många fall in­spi­re­ra­de av ex­o­tis­ka des­ti­na­tio­ner, och här och var dy­ker na­tu­ra­lis­tis­ka an­sik­ten upp, in­bäd­da­de i de an­nars ab­strak­ta mål­ning­ar­na.

– Grad­vis, se­dan 1990, har jag över­gått till att mer och mer må­la ab­strakt, sä­ger Ard.

En per­son med in­tres­se för må­lar­konst mär­ker snabbt att konst­ver­ken är myc­ket va­ri­e­ran­de. Ma­te­ri­a­len som an­vänts är en spän­nan­de och till­ta­lan­de bland­ning av åter­vun­na fö­re­mål, na­tur­ma­te­ri­al och tra­di­tio­nel­la må­lar­du­kar och fär­ger.

Ard po­äng­te­rar att åter­vin­ning­en av gam­la fö­re­mål är nå­got han in­spi­re­rats av i sin konst en läng­re tid. En gam­mal pa­ra­bo­lan­tenn har bli­vit en ab­strakt tav­la, lik­som piz­zakar­tong­en han hit­ta­de lig­gan­de hem­ma i kö­ket. Många av tav­lor­na är må­la­de på ex­em­pel­vis bitar av en dörr el­ler ihop­fo­ga­de ski­vor. En bit sty­rencell­plast är nu­me­ra ett tre­di­men­sio­nellt konst­verk och som en del av tav­lor­nas struk­tu­rer kan man hit­ta allt från bark och gräs till en tor­kad ci­tron och well­papp. Ma­te­ri­al som är täm­li­gen oan­sen­li­ga och var­dag­li­ga el­ler till och med fu­la, har ge­nom­gått en me­ta­mor­fos och bli­vit en del av ett mång­bott­nat och fa­sci­ne­ran­de konst­verk.

Jag tyc­ker att lo­ka­len pas­sar väl­digt bra som gal­le­ri. Kaj Ard konst­när

Över­vä­ger fort­sätt­ning

Kaj Ard an­vän­der sig mest av akryl­färg i si­na mål­ning­ar, men är in­te sen med att ex­pe­ri­men­te­ra med en hel del and­ra me­dium ock­så. Of­ta har han fle­ra tav­lor på gång sam­ti­digt, och job­bar in­tui­tivt, lå­ter bå­de fär­gen och kre­a­ti­vi­te­ten fly­ta fritt.

När det gäl­ler fram­ti­den för gal­le­ri­et ef­ter ny­år är Ard än­nu osä­ker, men hop­pas på att han har re­sur­ser och möj­lig­het att fort­sät­ta verk­sam­he­ten även på vå­ren. Då gär­na med nå­gon an­nan konst­när som ut­stäl­la­re.

FO­TO: CLA­RA WAHL­STRÖM

Ex­o­tisk in­spi­ra­tion KONST­NÄR­LIG BLICK. Kaj Ard blic­kar ut över Berg­ga­tan från sitt nya gal­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.