Sam­ar­be­te med unga ta­lang­er

Västra Nyland - - Ledare -

Dam­kö­ren Girls’n Qvinns jul­kon­sert be­står i år av ko­ris­ter­nas och di­ri­gen­tens fa­vo­ri­ter bland julsång­er. På pro­gram­met står bå­de tra­di­tio­nel­la och mo­der­na sång­er, från Si­be­li­us och Köhler till Py Bäck­man och Ben­ny Andersson.

I kon­ser­ten med­ver­kar ock-

så unga bå­de in­stru­men­talt och vo­kalt. Bland an­nat ti­o­å­ri­ga cel­lis­ten Stel­la Strand­berg från Kyrkslätts mu­sikin­sti­tut, flöj­tis­ten Lin­nea Sö­der­ström och vo­ka­len­semb­len Six No­tes från mu­sikin­sti­tu­tet i Eke­näs. Som ac­kom­pan­ja­tör fun­ge­rar Thomas Lönnqvist.

Kören di­ri­ge­ras av Mo­ni­ca Henriksson.

Eke­näs kyr­ka, sön­da­gen den 9 de­cem­ber kloc­kan 17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.