Tom­testig ska spri­das i Eu­ro­pa. Sa­go­natt in­spi­re­rar till läs­ning i In­gå. Hus­ban­det på Åland är en fö­re­gång­a­re.

Västra Nyland - - Ledare - MA­RI­NA HOLM­BERG ma­ri­na.holm­[email protected]­me­dia.fi

Smörky­len But­ter­cup tog hem förs­ta pri­set i idétäv­ling­en Skrak­näs­tet, skri­ver Ålands­tid­ning­en. Vd Jo­han Rot­h­berg är glad över fram­gång­en.

– Det är en smörkyl som all­tid hål­ler smö­ret bred­bart.

Det har ta­git fem år att ut­veck­la smörky­len, som han kal­lar en världs­u­nik pro­dukt.

– Jag skul­le bre­da en smör­gås men ef­tersom smö­ret var hårt bred­de jag sön­der brö­det.

Han sökte lös­ning­ar på nä­tet men ing­en var bra.

Nu ska smörky­len pro­du­ce­ras i 1 000 ex­em­plar, de ska va­ra kla­ra i ja­nu­a­ri.

– Al­la som har en bröd­rost på bor­det ska ha en But­ter­cup.

Smörky­len är luft­tät så smö­ret hål­ler. Det går att stäl­la in tem­pe­ra­tu­ren men den är förin­ställd på 16 till 18 gra­der.

Pri­set för en smörkyl lig­ger nu på 190 eu­ro.

I fjol blev tom­testigen vid ung­doms­cent­ret Villa El­ba i Kar­le­by en stor suc­cé. Un­der en kväll ha­de man när­ma­re 1 000 be­sö­ka­re och un­der no­vem­ber och de­cem­ber be­sök­te ett par tusen tom­testigen.

Tom­testigen, där man mö­ter tom­tar och myc­ket mer, byggs upp av 18 vo­lon­tä­rer som hör till Eu­ro­pe­an Volun­ta­ry Ser­vice.

– Vi har fått byg­ga en hel del här till sti­gen och det mesta är av åter­an­vänt na­tur­ma­te­ri­al, bland an­nat al­la cir­ka hund­ra tom­tar, sä­ger Ali Arif Soydas från Tur­ki­et i Ös­ter­bot­tens tid­ning.

Ita­li­ens­kan Eli­sa Dur­ba­no har no­te­rat att fin­länds­ka barn är be­tyd­ligt tys­ta­re än ita­li­ens­ka barn.

En norsk Erasmus-plus­or­ga­ni­sa­tion ord­nar ett se­mi­na­ri­um för or­ga­ni­sa­tio­ner från hela Eu­ro­pa på Villa El­ba. Man in­spi­re­ras av kon­cep­tet i Kar­le­by och vill att det sprids i hela Eu­ro­pa.

Ålän­ning­ar­na är kän­da som ivri­ga spe­la­re på lot­to och stryk­tips. Se­dan bör­jan av det här året är det in­te läng­re möj­ligt att spe­la Ve­ikkaus lot­to-spel på Åland ef­tersom land­ska­pet har en ny lot­te­ri­lag.

Tre ti­di­ga­re spelom­bud har trött­nat på Ve­ikkaus-kri­sen och har nu star­tat ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv för att få spe­len till­ba­ka till ön.

– Det är ett na­tio­nellt lot­te­ri och det är kons­tigt att Åland in­te får va­ra med, sä­ger Ma­ti­as Hen­der­son i Nya Åland.

Han och de and­ra ini­ti­a­tiv­ta­gar­na sä­ger att spe­lan­de på ut­länds­ka saj­ter ökar och då för­svin­ner in­koms­ter­na nå­gon an­nan­stans i stäl­let för att gå till all­män­nyt­tig verk­sam­het i Fin­land.

För många ålän­ning­ar är spe­lan­de så vik­tigt att man an­li­tar bul­va­ner på fast­lan­det el­ler åker själ­va dit.

– Jag vet folk som ar­ran­ge­rar re­sor till Åbo och läm­nar tio vec­kors lot­ter, sä­ger Anders Holm­berg.

Hem- och Sko­la-för­e­ning­en vid Kyrk­fjär­dens sko­la i In­gå sat­sar på läs­ning. Tid­ning­en Hem och sko­la be­rät­tar att för­e­ning­en i tio års tid har fi­rat Sa­gor­nas natt.

– Idén till Sa­gor­nas natt kom­mer ur­sprung­li­gen från att För­bun­det Hem och sko­la för tio år se­dan ut­lys­te en täv­ling där för­e­ning­ar­na skul­le hit­ta på nå­got pro­jekt som skul­le sti­mu­le­ra till läs­ning, be­rät­tar för­e­ning­ens av­gå­en­de ord­fö­ran­de Åsa Björ­ne.

Sa­gor­nas natt har un­der årens lopp sett oli­ka ut. Man har haft lästält i sko­lan kvälls­tid, hög­läs­ning och skriv­täv­ling.

För någ­ra år se­dan in­vol­ve­ra­des sko­lan mer i Sa­gor­nas natt. I år fi­ra­des Sa­gor­nas natt som en av­slut­ning på sko­lans läs­pro­jekt. Nat­ten är ett stort pro­jekt som en­ga­ge­rar cir­ka 40 för­äld­rar och bi­drag söks ett år i för­väg.

Un­der Sa­gor­nas natt kan bar­nen ta för­u­tom läs­re­la­te­rat pro­gram nju­ta av läc­ker­he­ter i kafé­et, pys­sel­hör­na, an­sikts­mål­ning, spök­tun­nel och hin­der­ba­na.

Åsa Björ­ne tyc­ker att en­ga­ge­mang­et ab­so­lut är värt mö­dan.

– När jag kom­mer hem från Sa­gor­nas natt vid ti­o­ti­den på kväl­len och har va­rit där se­dan ett på ef­ter­mid­da­gen är jag helt slut, men jag har en bra käns­la ef­teråt, det är de­fi­ni­tivt värt det.

I bör­jan på 1970-ta­let grun­da­des Hus­ban­det på Åland. Ban­det var en fö­re­gång­a­re skri­ver SOS Ak­tu­ellt.

– Det var nytt att ha en or­kes­ter för med­lem­mar med ut­veck­lings­stör­ning och an­norlun­da att vi sat­sa­de mest på sväng­ig mu­sik. Vi spe­la­de mest rock and roll, sä­ger författaren Leo Löth­man, som var en dri­van­de kraft i star­ten.

I dag är re­per­to­a­ren bred, man sjung­er Sven-Ing­vars lå­tar, rock­lå­tar, Ab­ba, Stil­la natt och Blin­ka lil­la stjär­na.

– Vi har lå­tar så att vi gott och väl kan upp­trä­da en tim­me, sä­ger ban­dets verk­sam­hets­le­da­re Kaj Bac­kas.

Ban­det har ock­så en egen kamplåt, som ska­pa­des i be­gyn­nel­sen. Den skrevs då ett nytt bo­en­de för per­so­ner med ut­veck­lings­stör­ning skul­le byg­gas på ett vil­la­om­rå­de i Ma­ri­e­hamn. Gran­nar­nas pro­tes­ter led­de till att bo­en­det bygg­des på en an­nan plats. Lå­ten ly­der i sin hel­het.

– Var in­te räd­da. Vi är in­te far­li­ga alls. Vi vil­le ba­ra bo där.

Än­nu finns det tre band­med­lem­mar som va­rit med se­dan bör­jan. Jan ”Ke­e­gan” Matt­son är en av dem. Han är ban­dets klip­pa som sit­ter bakom el­trum­mor­na men ock­så sjung­er.

– Hur många lå­tar jag kan? Ing­en aning men många, sä­ger han.

DUV i Väst­ny­land har ock­så sitt eget band. Trix­star upp­trä­der bland an­nat på för­e­ning­ens eg­na eve­ne­mang.

FO­TO: KSF ME­DIA AR­KIV

SPELSUGNA. Ålän­ning­ar­na vill spe­la Ve­ikkaus­spel. Nu har en nam­nin­sam­ling star­tat för än­da­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.