FRE­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

Ra­se­borgs stads Själv­stän­dig­hets­dags­fest. Mu­sik­pro­gram, fest­tal och kaf­fe­ser­ve­ring. Gra­tis buss från Ka­ris järn­vägs­sta­tion kl. 14.20 via bussta­tio­nen kl. 14.30 samt re­tur ef­ter fes­ten kl. 16.25. Arr. Ra­se­borgs stads kul­tur­by­rå. Lärk­kul­la, Ka­ris, Lärk­kullav. 22, kl. 15–16.30. RE­KO-ut­del­ning i Eke­näs. För­hands­be­ställ­da va­ror från lo­ka­la pro­du­cen­ter av­häm­tas. Se RE­KO Eke­näs/ Tam­mi­saa­ri på Fa­ce­book. Arr. RE­KO Eke­näs/Tam­mi­saa­ri. Yr­kes­hög­sko­lan No­vi­as par­ke­ring, Ra­se­borgsv. 9, kl. 17–17.30.

Julmusik. Ka­ta­ri­na Kvarn­ström, Barn­kö­ren, Lå­gan och Lo­h­jan Mi­e­het upp­trä­der un­der led­ning av Sir­pa Li­li­us. Gra­tis in­trä­de. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Sjun­deå kyr­ka, Svid­jav. 51, kl. 18.

Jul­kon­sert. Stämningsfull jul­kon­sert med Väst­ny­länds­ka kam­mar­kö­ren. Di­ri­gent Ni­els Burg­mann. I kon­ser­ten med­ver­kar ock­så grup­pen JAMM, en kvar­tett be­stå­en­de av med­lem­mar från kören. Eke­näs kyr­ka, Sto­ra kyr­kog. 18, kl. 19–20.

LÖR­DAG

Ge­men­sam bön. För­sam­ling­ar­nas ge­men­sam bö­nestund. Eke­näs Me­to­dist­kyr­ka,

Gör din egen jul­korg. Kur­sen du in­te vill mis­sa. Gör din egen jul­korg och lär dig bin­da jul­kran­sar. När­ma­re in­fo www.vnt.fi och på Fa­ce­book. An­mä­lan: Lot­te Castell se­nast 4.12 tfn 044 0784 732, in­[email protected]­ga­lan­det. fi. Han­dels­träd­gård Ha­ga­lan­det, Ha­ga­lan­det 5, In­gå, kl. 10–14.

Jul i Eke­näs na­tu­rum. Jul­sa­gor, ”Jul-Kul-Na­tur­bin­go”, julpys­sel, vi bju­der på glögg och pep­par­ka­kor. Till sa­lu: Re­kopra­li­ner, Pop-up Café med jul­pro­duk­ter, lop­pis och hem­väv­da mat­tor. Stran­dal­lén, kl. 10-16.

Bro­de­ri­verk­stad. Bro­de­rad konst är in­te all­tid tra­di­tio­nellt, man kan lå­ta sig över­ras­kas. Kost­nads­fri bro­de­ri­verk­stad med Kerstin Björk och Eva Lamp­pu. An­mäl­ning­ar och me­ra in­for­ma­tion: katja.lang­[email protected]­ar­ti­bus.fi. Gal­le­ri El­ver­ket, Kustaa Vaa­san k. 11, Ra­se­borg, kl. 13–16.

Jul i Gam­la brän­ne­ri­et. Glögg med till­tugg i gam­mal­dags jul­stäm­ning. För­sälj­ning av får­skinn, smi­de­s­pro­duk­ter, hem­stic­kat och kum­min­bröd. Ing­vals­byv. 60, Präst­kul­la, kl. 13–17.

Kören Vox­Mix konsert. Vi sjung­er gam­la och nya julsång­er. Varmt väl­kom­na. Kaf­fe och bul­le ser­ve­ras. Mis­sions­kyr­kan i Bill­näs (Temp­let), Eg­na­hemsal­lén, kl. 18.

Ju­bi­la­te - jul­kon­sert i Sjun­deå kyr­ka. Dir. Esko Kal­lio, or­gel/pi­a­no He­li Peit­sa­lo. Bil­jet­ter vid dör­ren. Sjun­deå kyr­ka, Svid­jav. 51, kl. 18.

O hel­ga natt - jul­kon­sert. Med Erik-André Hvid­sten. Thomas En­rot­hs or­kes­ter. Arr. In­di­go Mu­sic. Eke­näs kyr­ka, Sto­ra kyr­kog­tan 18, kl. 18–19.30.

SÖN­DAG

Jul i Eke­näs na­tu­rum. Jul­sa­gor, ”Jul-Kul-Na­tur­bin­go”, julpys­sel, vi bju­der på glögg och pep­par­ka­kor. Till sa­lu: Re­kopra­li­ner, Pop-up Café med jul­pro­duk­ter, lop­pis och hem­väv­da mat­tor. Stran­dal­lén, kl. 10-15.

Sön­dags­guds­tjänst. Gudstjänst med Os­kar Sjö­berg, Lov­sång, Be­tes­da Kids, Af­ter Church Café. Be­tes­da Church, pingst­för­sam­ling­en i Ra­se­borg, Långg. 19, kl. 10.30.

Sön­dag på dju­pet. Bi­belstu­di­um med Kaj Dann­bom, Up­pen­ba­rel­se­bo­ken. Kyrk­kaf­fe och ge­men­skap ef­teråt. Eke­näs Me­to­dist­kyr­ka, Sig­frid Aro­ni ga­ta 2, kl. 11.

Jul i Gam­la brän­ne­ri­et. Glögg med till­tugg i gam­mal­dags jul­stäm­ning. För­sälj­ning av får­skinn, smi­de­s­pro­duk­ter, hem­stic­kat och kum­min­bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.