Två­språ­kig sänd­ning även i år

Västra Nyland - - Redaktionen Väljer - MA­LIN SLOT­TE ma­lin.slot­[email protected]­me­dia.fi

Lik­som i fjol har Yle även i år en två­språ­kig sänd­ning från själv­stän­dig­hets­ba­len – språ­ket på re­fe­ra­tet kan väl­jas i te­vens språkin­ställ­ning­ar. Det här in­ne­bär att Ma­til­da Gyl­len­bergs, Ted Ur­hos och Mag­nus Hertz­bergs re­fe­rat kan hö­ras på svens­ka, me­dan in­ter­vju­er­na med gäs­ter­na i vim­let görs på bå­de fins­ka och svens­ka. Lik­som i fjol kom­mer det på Yle Are­nan att fin­nas en svensk­språ­kig stream med in­ter­vju­er som in­te ses i den or­di­na­rie sänd­ning­en. In­ter­vju­er­na kom­mer även att pa­ke­te­ras som klipp som kan ses i ef­ter­hand på Svens­ka Yles webb­plats. Katja Jo­hans­son in­ter­vju­ar på svens­ka i tv-sänd­ning­en, me­dan Niklas Aldén skö­ter strea­men.

Nytt för i år är att även en Yle Ex­trem­re­dak­tör, Oli­ver Ki­vi, kom­mer att be­fin­na sig på plats på slot­tet, och ha en di­a­log med Jo­han­na Di­kert som skö­ter Ex­t­rems Instagram­kon­ton un­der kväl­len.

En­ligt pro­du­cen­ten Hanna Bernd­ts­son-He­ra var man i fjol bå­de på den svens­ka och fins­ka si­dan li­te oro­li­ga för hur publi­ken skul­le ta emot två­språ­kig­he­ten.

– Re­spon­sen var än­då över­väl­di­gan­de po­si­tiv. Folk upp­fat­ta­de det som fräscht och att det speg­la­de verk­lig­he­ten i många två­språ­ki­ga fa­mil­jer, sä­ger hon.

Fjol­å­rets sänd­ning fick kri­tik för sin över­be­to­ning på in­ter­vju­er med id­rot­ta­re. Dess­utom lys­te de svens­ka in­ter­vju­er­na länge med sin från­va­ro i sänd­ning­en, även om det tog sig mot slu­tet. Det här ha­de sin för­kla­ring i att pro­duk­tio­nen togs på säng av att häls­ningsce­re­mo­nin av­kla­ra­des snab­ba­re än vän­tat, med den på­följ­den att det upp­stod ett tju­go mi­nu­ter opla­ne­rat hål i sänd­ning­en. Snabb­lös­ning­en blev att gö­ra in­ter­vju­er med dem man rå­ka­de få tag på i vim­let, och ef­tersom id­rot­ta­re var ett te­ma bland gäs­ter­na det året blev det många in­ter­vju­er med så­da­na.

– Det var en snabb­lös­ning vi tving­a­des ta till som in­te var till svens­kans för­del. För­stås blir det ock­så fler fins­ka än svens­ka in­ter­vju­er i en så­dan här sänd­ning, även om vi för­sö­ker hit­ta en ba­lans. Och även om de fles­ta tit­ta­re kan an­tas för­stå fins­ka gör de svens­ka re­fe­ren­ter­na ock­så ett sam­man­drag ef­ter var­je finsk­språ­kig in­ter­vju.

De­bu­tan­ten i årets re­fe­rentt­rio Mag­nus Hertz­berg har i ett par vec­kors tid va­rit le­dig från sitt or­di­na­rie jobb på Tv-nytt för att för­be­re­da sig för upp­dra­get.

– Jag tar det som en ut­ma­ning som det är sko­jigt att pro­va på, sä­ger han.

Yle TV1 tors­dag 18.55

FO­TO: IL­MARI FA­BRI­TI­US

PÅ SLOT­TET. Katja Jo­hans­son, Ted Ur­ho, Mag­nus Hertz­berg, Ma­til­da Gyl­len­berg och Niklas Aldén är på plats på slot­tet på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.