Un­dan­tag ha­de bru­tit mot la­gen

Västra Nyland - - News -

Fa­briksud­den Mil­jö­nämn­den skall som myn­dig­het nog­grant föl­ja la­gen i all sin verk­sam­het. Mark- och bygg­nads­lag re­gle­rar allt byg­gan­de, mar­kan­vänd­ning, pla­ne­ring och till­stånd­sä­ren­den samt an­nat där­till hö­ran­de. Även det hur en nämnd skall hand­la i be­hand­ling av sö­kan­de om un­dan­tag. I mar­kan­vänd­ning­s­och bygg­nads­la­gen kon­sta­te­ras att av­vi­kel­sen in­te får för­or­sa­ka hin­der mot plan­lägg­ning, plan­för­verk­li­gan­de el­ler an­nat ord­nan­de för om­rå­det.

Ef­tersom Fa­briksud­dens plan­lägg­ning in­te är fär­dig skul­le ett god­kän­nan­de av un­dan­ta­get ha bru­tit mot fle­ra punk­ter i la­gen. Där­för av­slog nämn­den an­sö­kan.

ROLF NYSTRÖM

med­lem i mil­jö­nämn­den (Han­gö 2016), Han­gö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.