Fors­ka­re vill vi­sa att Ös­ter­sjön än­nu kan räd­das

I Tvär­min­ne hål­ler fors­ka­re på med ett pro­jekt som ska lyf­ta fram att det fort­fa­ran­de finns hopp att räd­da Ös­ter­sjön. Un­der vat­ten­y­tan finns myc­ket vär­de­fullt och vac­kert som är värt att räd­da, men först mås­te folk ve­ta att det finns.

Västra Nyland - - News - SARAH GRÖNSTRAND [email protected]­me­dia.fi

Mats Westerbom och Alf Nork­ko på Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tion vi­sar bil­der som Westerbom ta­git un­der havs­y­tan. De kla­ra fär­ger­na, dju­pet i bil­den och växt­lig­he­ten gör att man lätt kan tro att bil­den är ta­gen på en tro­pisk plats.

Men bil­den är ta­gen i Kola­vi­ken i Han­gö, 300 me­ter från bad­stran­den. På bil­den syns en ål­grä­säng.

– Of­ta ser vi ba­ra sjö­grä­säng­ar när de spo­lats upp på stran­den, men de är som ha­vets regn­skog, sä­ger Nork­ko.

Nork­ko och Westerbom hål­ler på med ett treå­rigt pro­jekt som ska fö­ra Ös­ter­sjöns un­der­vat­tens­värld till folks var­dags­rum. Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Svens­ka kul­tur­fon­den.

– Det är en färg­grann värld un­der vatt­net, det tän­ker in­te folk på, sä­ger Westerbom.

Snart får al­la se bil­der­na

Med hjälp av bil­der och kor­ta be­rät­tel­ser lyfts nyc­kel­mil­jö­er i ha­vet fram, såsom blåstång och ål­grä­säng­ar. Till bil­den kom­mer en text som för­kla­rar var­för just den mil­jön är värd att be­va­ra.

Ex­akt hur ma­te­ri­a­let ska vi­sas för all­män­he­ten pla­ne­ras än­nu. En ka­nal kom­mer att va­ra mul­ti­me­di­a­la ut­ställ­ning­ar med bil­der och vir­tu­al re­a­li­ty-vi­de­or.

– Det blir åt­minsto­ne en in­ter­net­por­tal med fi­na bil­der och be­rät­tel­ser om un­der­vat­tensmil­jö­er i Ös­ter­sjön, sä­ger Nork­ko.

Men är man otå­lig tip­sar fors­kar­na om att det med jäm­na mel­lan­rum dy­ker upp bil­der om vad som sker på Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tions Fa­ce­book­si­da.

Vill spor­ra folk till att bry sig

Med pro­jek­tet vill fors­kar­na vi­sa var­för folk ska bry sig om ha­vet.

– Det man in­te kän­ner till bryr man sig in­te om, sä­ger Nork­ko.

Or­sa­ken till att det här pro­jek­tet görs just nu är bland an­nat kli­mat­för­änd­ring­en.

– Ös­ter­sjön är ett av ha­ven som för­änd­ras snab­bast. Den här som­ma­ren är ing­et be­vis på kli­mat­för­änd­ring­en, men tack va­re mät­ning­ar kan vi kon­sta­te­ra att vi har haft det var­mas­te vatt­net på hund­ra år, sä­ger Nork­ko.

Dess­utom kom­mer hälf­ten av allt sy­re från värl­dens hav.

– Var­tan­nat an­de­tag vi tar kom­mer från ha­vet, där­för ska vi bry oss.

Lyf­ter fram det som finns att räd­da

Trots att det ock­så är vik­tigt att vi­sa bil­der av mil­jö­för­stö­rel­se, ärt­sop­pa av blågrö­na al­ger och död havs­bot­ten är det in­te må­let med pro­jek­tet.

I stäl­let görs pro­jek­tet i po­si­tiv an­da för att be­ly­sa att det fort­fa­ran­de finns vack­ra mil­jö­er kvar att räd­da i Ös­ter­sjön.

– Vi får in­te ge upp hop­pet om Ös­ter­sjöns till­stånd, sä­ger Nork­ko.

– Vi har de fi­nas­te vatt­nen i he­la Fin­land runt Han­gö udd, sä­ger Westerbom.

Bäst att fo­ta om hös­ten

Det går att fo­ta un­der vatt­net året runt.

– Men det är så otro­ligt kallt och li­te ljus i de­cem­ber, sä­ger Westerbom.

De fles­ta av bil­der­na fo­tar han på hös­ten ef­tersom vatt­net då är som kla­rast.

– Det gör jag för att få ett djup i bil­der­na som jag in­te kan få på som­ma­ren, sä­ger Westerbom.

På hös­ten kan sik­ten va­ra över tio me­ter, jäm­fört med i ju­ni då sik­ten en­dast är två till tre me­ter.

Det be­ror på att det blom­mar rik­ligt med plank­tonal­ger på vå­ren och som­ma­ren.

Ef­ter vin­tern, in­nan vå­ral­ger­na blom­mar, är det in­te hel­ler li­ka vac­kert ef­tersom mång­å­ri­ga un­der­vat­tens­väx­ter ser li­te sjab­bi­ga ut.

– De på­min­ner om hur gräs­mat­tan ser ut ef­ter vin­tern, sä­ger Nork­ko.

Hand­lar in­te ba­ra om bil­der

Pro­jek­tet hand­lar än­då in­te en­bart om vack­ra bil­der för att en­ga­ge­ra all­män­he­ten. Fors­kar­na fors­kar ock­så.

– Förr satt fors­ka­re i si­na kam­ma­re och fors­ka­de, men i dag är det allt vik­ti­ga­re att fors­ka­re be­ly­ser för all­män­he­ten var­för de­ras forsk­ning be­hövs, sä­ger Nork­ko.

Pro­jek­tet sam­ar­be­tar med pro­jek­tet Mo­ni­coast – Kustob­ser­va­to­ri­et. I det pro­jek­tet pla­ce­ras mä­t­in­stru­ment ut i ha­vet i vik­ti­ga mil­jö­er såsom sjö­grä­säng­ar, blåstångs­bäl­ten och mus­sel­ban­kar som pre­sen­te­ras i un­der­vat­tens­pro­jek­tet.

Mä­t­in­stru­men­ten kan till ex­em­pel mä­ta salt­hal­ten och tem­pe­ra­tu­ren på plat­sen. Da­ta som sam­las in sätts upp på en webb­si­da så att all­män­he­ten och fors­ka­re kan ta del av den.

– Med mä­t­in­stru­men­ten kan vi mä­ta mil­jö­för­änd­ring­ar över tid, sä­ger Nork­ko.

En mät­punkt där man sam­lat in da­ta i över hund­ra års tid finns ut­an­för Tvär­min­ne. Han­gö hamn är nu med och spons­rar en till dy­ra­re boj med mä­t­in­stru­ment som hjäl­per till med att sam­la in in­for­ma­tion au­to­ma­tiskt. Den ska in­stal­le­ras un­der vå­ren 2019.

FO­TO: MATS WESTERBOM

FO­TO: MATS WESTERBOM

FO­TO PÅ DJU­PET. Alf Nork­ko dy­ker i Kola­vi­ken i no­vem­ber. Den bäs­ta ti­den på året att fo­to­gra­fe­ra un­der vatt­net är på hös­ten när vatt­net är klart.

FO­TO: MATS WESTERBOM FO­TO: MATS WESTERBOM

UND­RA SA FLUNDRAN. Flundran har mins­kat på grund av sjun­kan­de salt­halt i Ös­ter­sjön.

RIKT PÅ FÄRG. På klipp­bot­ten vid Möön finns di­ver­si­tet av oli­ka al­ger. Bil­den är ta­gen på två me­ters djup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.