Smar­ta sop­kärl ska hål­la Han­gö rent

När sop­kär­let är fullt pressas skrä­pet ihop så att me­ra so­por får plats i det. När skrä­pet in­te läng­re kan pressas ihop skic­kas ett med­de­lan­de till sta­den, som kom­mer och töm­mer det. De in­tel­li­gen­ta sop­kär­len är 20 gång­er ef­fek­ti­va­re än van­li­ga sop­kärl.

Västra Nyland - - News - HA­RALD GRÖNSTRAND ha­[email protected]­me­dia.fi

I april får Han­gö stad fy­ra sol­driv­na in­tel­li­gen­ta sop­kärl. Sats­ning­en är unik, i Fin­land finns det en­dast ett få­tal mot­sva­ran­de sop­kärl, och de finns i de sto­ra stä­der­na.

– Vi är in­te den förs­ta sta­den i Fin­land med in­tel­li­gen­ta sop­kärl. Men vi är ga­ran­te­rat den förs­ta små­sta­den, sä­ger Pa­trik Hol­mén.

Han är pre­si­dent för Han­gös Ro­ta­ry­klubb som står bakom sats­ning­en. I år har klub­bens te­ma i verk­sam­he­ten va­rit mil­jön, och sop­kär­len som för­e­ning­en kom­mer att do­ne­ra till Han­gö stad kul­mi­ne­rar sats­ning­en.

– Nor­malt väl­jer vi pre­si­dent och te­ma för ett år i ta­get, så verk­sam­he­ten kan bli ryc­kig. Men vi har nu gått in för att mil­jön ska va­ra en kon­ti­nu­er­lig del i vår verk­sam­het, sä­ger Hol­mén.

Han be­rät­tar att han i bör­jan av året be­stäm­de sig för att var­je mö­te ge för­e­nings­med­lem­mar­na det som han kal­lar för en ”mil­jöspark”. Och ef­ter fem­tio mö­ten där han lyft fram mil­jö­a­spek­ter och tips för var­da­gen har man nu en gro­grund för fram­ti­da pro­jekt.

– Jag bör­ja­de med att lyf­ta fram glo­ba­la aspek­ter, och nu har vi kom­mit när­ma­re Han­gö. Det är in­te för sent att ta­la om mil­jön.

När de in­om Ro­ta­ry bör­ja­de fun­de­ra på hur de ska lyf­ta fram mil­jöfrå­gor i Han­gö var ett av för­sla­gen som kom på tal att do­ne­ra sop­kärl till sta­den.

– Jag kon­tak­ta­de Mi­kael Kil­pi på Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tion och frå­ga­de vad vi kan gö­ra som är syn­ligt och är bra för mil­jön. Då kom idén med sop­kärl, går man längs strän­der­na här ser man att det be­hövs. De bru­kar va­ra över­ful­la, och Kil­pi tyck­te det var en bra idé.

Snart kon­tak­ta­de de fö­re­ta­get Lehtovu­o­ri som pro­du­ce­rar sop­kärl, och de pre­sen­te­ra­de sol­driv­na sop­kärl. Pa­trik Hol­mén blev ge­nast fa­sci­ne­rad av kon­cep­tet.

– Sop­kär­let pres­sar ihop skrä­pet och kon­tak­tar un­der­hål­let när sop­kär­let är fullt. De är dy­ra, 5 000 eu­ro per sop­kärl, men jag tror att de kom­mer att bli bil­li­ga­re för sta­den på sikt, sä­ger Hol­mén.

En­ligt till­ver­ka­ren är sop­kär­let un­ge­fär 20 gång­er ef­fek­ti­va­re än ett van­ligt sop­kärl. När det in­tel­li­gen­ta sop­kär­let är fyllt, skic­kas ett med­de­lan­de till un­der­hål­let som häm­tar so­por­na. När ett van­ligt sop­kärl tömts 20 gång­er kom­mer det in­tel­li­gen­ta sop­kär­let en­dast ha be­hövts töm­mas en gång.

Sol­dri­vet

Ef­tersom sta­den in­te be­hö­ver töm­ma kär­let li­ka of­ta som and­ra kärl kom­mer man att spa­ra en hel del peng­ar. En­ligt sop­kär­lens till­ver­ka­re ska un­der­hålls­kost­na­der­na sjun­ka med över 80 pro­cent.

– Och ef­tersom de är sol­driv­na pas­sar de bra in med Han­gös image som en stad med sol och so­le­ner­gi, sä­ger Hol­mén.

Var de fy­ra sop­kär­len pla­ce­ras kan Hol­mén in­te sä­ga. Ro­ta­ry­klub­ben do­ne­rar kär­len till sta­den som väl­jer var de pla­ce­ras.

–Men de ska va­ra på stra­te­gis­ka stäl­len. Jag ser till ex­em­pel Öst­ra ham­nen, fri­hets­mo­nu­men­tet el­ler glasski­os­ken vid Bou­le­var­den som bra stäl­len.

Pri­set för de fy­ra sop­kär­len är saf­ti­ga 20 000 eu­ro. Ge­nom oli­ka väl­gö­ren­hets­pro­jekt har klub­ben sam­lat in peng­ar­na, men man får ock­så understöd för dem.

– Vi fick en tan­ke om att an­sö­ka om EU-peng­ar, så vi kon­tak­ta­de Po­mo­väst som tyck­te att det är in­om ra­mar­na för pro­jek­ten de un­der­stö­der. Så vi an­sök­te om peng­ar av dem, och de be­vil­ja­de 90 pro­cent av sum­man vi sök­te, sä­ger Hol­mén.

Jag bör­ja­de med att lyf­ta fram glo­ba­la aspek­ter, och nu har vi kom­mit när­ma­re Han­gö. Det är in­te för sent att ta­la om mil­jön.

Pa­trik Hol­mén

Han­gös Ro­ta­ry­klubb

Pa­trik Hol­mén sä­ger att de här sop­kär­len in­te be­hö­ver va­ra de sista Ro­ta­ry­klub­ben do­ne­rar till sta­den.

– Med pro­jek­tet och syn­lig­he­ten kan vi fö­ra pro­jek­tet vi­da­re. Vi har re­klamp­lat­ser på sop­kär­len. De kom­mer in­te att va­ra bil­li­ga, men peng­ar­na går till fram­ti­da mil­jöpro­jekt. Vi tar gär­na emot hu­ga­de spon­so­rer.

Han sä­ger att er­fa­ren­he­ten och re­spon­sen man kom­mer att få på­ver­kar pro­jek­tets fram­tid.

– Får vi bra re­spons finns det skäl att fort­sät­ta, kanske med ett par kärl i året, sä­ger Hol­mén.

Den 5 april strä­var Ro­ta­ry­klub­ben i Han­gö ef­ter att lan­se­ra de in­tel­li­gen­ta sop­kär­len.

Han­gö­tid­ning­en har för­sökt nå Han­gö stads tek­nis­ka di­rek­tör Juk­ka Ta­ka­la för en kom­men­tar gäl­lan­de var sop­kär­len kan pla­ce­ras.

FO­TO: HA­RALD GRÖNSTRAND

MILJÖGÄRNING. Pa­trik Hol­mén på Ro­ta­ry sä­ger att klub­ben i år sat­sat myc­ket på mil­jötänk. Han tror sop­kär­len kom­mer att pas­sa in i Han­gös image.

FINBIN FO­TO: LEHTOVU­O­RI/

SOL­DRIV­NA. Sop­kär­len som Ro­ta­ry do­ne­rar till Han­gö stad drivs med sol­kraft, och med­de­lar sta­den när de mås­te töm­mas.Kan bli fort­sätt­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.