Ra­se­borgs tio tuf­fa år

År 2009 gick Eke­näs, Ka­ris och Po­jo sam­man i Ra­se­borg. Vad gick rätt och vad gick snett?

Västra Nyland - - News - TEXT =B;4AA4 [email protected]@ B6; >E<FGB998E Aw=7 — FO­TO LINA ENLUND

Vi har lå­tit någ­ra be­sluts­fat­ta­re med er­fa­ren­het av den nya sta­dens fö­del­se se till­ba­ka och blic­ka fram­åt.

SFP:s Björn Sigg­berg i Ka­ris tyc­ker att al­la tre pri­mär­kom­mu­ner ut­veck­lats, att ing­en di­rekt för­lo­rat på att man gick sam­man.

– Visst blev man star­ka­re men Ra­se­borg har in­te rik­tigt levt un­der eko­no­miskt lyck­li­ga stjär­nor, sä­ger SDP:s Ca­mil­la Grund­ström i Eke­näs.

Sam­lings­par­tis­ten Ro­ger Hafström i Po­jo ser myc­ket som in­te blev som man ha­de hop­pats på i bruks­or­ten.

– I bråds­kan att ska­pa Ra­se­borg var be­slu­ten in­te all­tid de­mo­kra­tis­ka. Det gjor­de att män­ni­skor­na tap­pa­de tron på Ra­se­borg.

Det skul­le ha va­rit hart när omöj­ligt för Eke­näs, Ka­ris och Po­jo att fort­sät­ta som själv­stän­di­ga, sä­ger Ca­mil­la Grund­ström (SDP).

Stads­sty­rel­se- och full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten Ca­mil­la Grund­ström tror att det ha­de va­rit så gott som omöj­ligt för Po­jo, Ka­ris och Eke­näs att kvar­stå som själv­stän­di­ga en­he­ter mot bak­grund av ne­ga­ti­va års­bi­drag och kom­mun­re­for­men som sta­ten drev ige­nom.

– En kom­mun­sam­man­slag­ning är en stor för­änd­ring för bå­de tjäns­te­män och för­tro­en­de­val­da. Det var tre oli­ka kul­tu­rer i de tre kom­mu­ner­na som skul­le fo­gas sam­man.

Ge­nom att gå sam­man skul­le vi bli star­ka­re, och det blev vi nog, fun­de­rar Grund­ström. Men Ra­se­borg har in­te rik­tigt levt un­der eko­no­miskt lyck­li­ga stjär­nor, sä­ger hon.

–Det finns fle­ra or­sa­ker. Den snab­ba för­änd­ring­en i världs­e­ko­no­min på­ver­ka­de även Fin­land och kom­mu­ner­na, sys­sel­sätt­ning­en och skat­te­in­koms­ter­na sjönk, ar­bets­lös­he­ten öka­de …

Eko­no­min är en sak, men det att man nu gått från många små en­he­ter till en stör­re or­ga­ni­sa­tion gör att det finns bätt­re möj­lig­he­ter för per­so­na­len att spe­ci­a­li­se­ra sig, sä­ger hon.

– Ti­di­ga­re mås­te en stads­di­rek­tör el­ler en tek­nisk di­rek­tör kun­na allt. Det var li­tet lik­nan­de si­tu­a­tion för oss po­li­ti­ker.

Att per­so­na­len nu är un­der sam­ma tak i Ekå­sen i Eke­näs tyc­ker Grund­ström är bra. Det spa­rar tid och ar­be­tet blir ef­fek­ti­va­re.

– Dess­utom gil­lar per­so­na­len det själv, det sa de an­ställ­da som jag ställ­de frå­gan till för någ­ra vec­kor se­dan.

Vil­ka för­vänt­ning­ar ha­de du in­för fu­sio­nen? Har de in­fri­ats?

– Jag ha­de för­vänt­ning­ar på eko­no­min, men de har in­te in­fri­ats. Vi tam­pas med sky­höga kost­na­der för den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­den sam­ti­digt som vi är fris­ka­re i den här land­sän­dan än på många and­ra håll. Det är nå­got som in­te stäm­mer.

Grund­ström fun­de­rar en stund på vad som hänt i oli­ka de­lar av sta­den un­der de tio år som gått och kom­mer fram till att en hel del in­ve­ste­ring­ar gjorts run­tom i sta­den.

Ka­ris har fått ett nytt central­kök, det har byggts en brand­sta­tion, Sol­bac­ka dag­hem har li­kaså byggts och La­by­rin­ten re­no­ve­rats. In­te att glöm­ma järn­vägs­bro­pro­jek­tet och det man kal­lar väst­ra Ny­lands cen­tral­sta­tion och många fler.

– Och ge­nom ef­fek­ti­va plan­lägg­nings­åt­gär­der har man bland an­nat möj­lig­gjort Ax­x­ells eta­ble­ring i cent­rum av Ka­ris.

I Po­jo har det sat­sats på ett nytt fjärr­vär­me­verk, ett an­sikts­lyft för kyrk­byn blir ak­tu­ellt, Po­jo kom­mun­hus, fis­ke­vä­gar …

– Ett ax­plock av sats­ning­ar som gjorts i Eke­näs är Ra­se­borgs mental­vårdscen­ter, re­se­cent­ret, nya stads­hu­set, dag­hem­men i Gam­mel­bo­da och Lang­ans­bö­le, samt Skogs­glän­tan i cent­rum, bib­li­o­te­ken i Te­na­la och Eke­näs.

Bro­marv små­båts­hamn och plan­lägg­ning­en av Nor­ra ham­nen i Eke­näs är and­ra sa­ker hon lyf­ter fram.

– Sta­den har som hel­het vun­nit. Då so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men ge­nom­förs är en stör­re stad med en enad front, bre­da­re ax­lar och mer musk­ler en vik­ti­ga­re ak­tör än tre små.

”Krävs mo­di­ga be­slut”

Sum­ma sum­ma­rum var det in­te ett al­ter­na­tiv att in­te gå sam­man, sä­ger Grund­ström. Men det finns en hel del ut­ma­ning­ar och den störs­ta är eko­no­min, den åter­kom­mer hon till.

Mer spe­ci­fikt så är fas­tig­hets­mas­san en stor ut­ma­ning. Många fas­tig­he­ter dras med en re­pa­ra­tions­skuld. Ser­vice­nä­tet är en an­nan ut­ma­ning:

– Vi mås­te fixa ser­vice­nä­tet så att det står i re­la­tion till kom­mu­nens stor­lek. Den lil­la or­tens sår­bar­het är att vi har och har haft det så bra att in­vå­nar­na in­te är be­red­da att pru­ta el­ler ruc­ka på nå­got.

Nu be­hövs mo­di­ga be­slut, in­om al­la sek­to­rer, sä­ger hon.

Hon går in­te runt den he­ta grö­ten; all slags ser­vice kanske in­te kan fin­nas över­allt.

– Möd­raråd­giv­ning, dag­hem, sko­lor … Det hand­lar in­te om att man in­te skul­le vil­ja be­hål­la små sko­lor, men vi har ett tätt skol­nät med fle­ra hund­ra tom­ma skol­bän­kar jäm­fört med då sta­den grun­da­des.

Om­sätt­ning på top­pen

Ra­se­borg är nu in­ne på sin tred­je stads­di­rek­tör, ock­så på fle­ra and­ra chefs­pos­ter finns nya an­sik­ten.

– En del kanske har upp­levt den kom­mu­na­la by­rå­kra­tin och be­sluts­pro­ces­sen som trög. I en li­ten kom­mun är du all­tid lov­ligt byte att skäl­la på och så vi­da­re. And­ra tjäns­te­män har väl ve­lat gå vi­da­re i si­na kar­riä­rer när de haft möj­lig­het till det.

MOD. Det krävs mo­di­ga be­slut för att få sta­dens eko­no­mi på rätt köl, sä­ger so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ca­mil­la Grund­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.