SIF får kla­ra sig ut­an Ka­ga­nets

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM

Sjun­deå IF:s dam­lag har gjort en bra in­sats i FM-se­ri­en så här långt. I fort­sätt­ning­en får man dock kla­ra sig ut­an Da­ria Ka­ga­nets som åter­vän­der till Ukrai­na.

– Da­ria har er­bju­dits ett jobb, sä­ger Tom Paa­si­ki­vi i SIF.

Sjun­deå IF:s föl­jan­de match spe­las om någ­ra vec­kor, men det be­ty­der in­te att det in­te skul­le fin­nas spe­lar­ny­he­ter. Da­ria Ka­ga­nets fort­sät­ter in­te i la­get.

För­ra fre­da­gen spe­la­de SIF sin sista match fö­re jul­pa­u­sen (en för­lust mot HIFK) och det var sam­ti­digt sista gång­en som Da­ria Ka­ga­nets namn fi­gu­re­ra­de i match­pro­to­kol­let. Hon kom­mer näm­li­gen in­te att spe­la för SIF i fort­sätt­ning­en.

– Da­ria har er­bju­dits ett jobb i Ukrai­na och hon vill ha det. Det är klart att vi för­står hen­nes am­bi­tion och det hand­lar trots allt om hen­nes fram­tid. Vi öns­kar hen­ne all lyc­ka, sä­ger Tom Paa­si­ki­vi, ma­na­ger i SIF.

En­ligt ho­nom var det en li­ten över­rask­ning att Ka­ga­nets läm­na­de la­get, men Paa­si­ki­vi sä­ger ock­så att man un­der den se­nas­te ti­den har märkt att någon­ting har va­rit på gång.

– Da­ria spe­la­de in­te som van­ligt i de tre se­nas­te mat­cher­na och då för­stod man ju att det var någon­ting som stör­de hen­ne.

Det är oklart om SIF kom­mer att er­sät­ta Ka­ga­nets och Paa­si­ki­vi sä­ger att det be­ror på vil­ka al­ter­na­tiv som finns.

– Vi sö­ker nog ef­ter en spe­la­re, men i det här ske­det av sä­song­en har de fles­ta kon­trakt. Dess­utom mås­te ock­så en ny spe­la­re pas­sa in i sy­s­te­met och för sam­man­håll­ning­en är det kanske bätt­re om vi fort­sät­ter med det lag vi re­dan har. Åt­minsto­ne gör vi det tills vi­da­re.

Borta­för­lust

SIF:s bor­t­a­match mot HIFK blev allt­så Ka­ga­nets sista i Fin­land. SIF för­lo­ra­de mat­chen och det be­tyd­de

att HIFK in­te har för­lo­rat en match den här sä­song­en.

– Pro­ble­met var att vi ha­de en se­kvens där vi gjor­de många tek­nis­ka miss­tag. Det kun­de HIFK ut­nytt­ja ge­nom att gå upp i en be­tryg­gan­de led­ning. I bör­jan av mat­chen lyc­ka­des vi in­te spe­la som vi vil­le, men det blev bätt­re ef­ter­hand, sä­ger SIF:s trä­na­re Taa­vi Ti­bar.

SIF för­lo­ra­de med 25–18 och la­gets föl­jan­de match spe­las 12:e ja­nu­a­ri och då kom­mer BK-46 till Sjun­deå. SIF är ta­bell­trea med el­va po­äng.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRÖM

TACK OCH HEJ. Da­ria Ka­ga­nets har fått ett jobb i Ukrai­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.