”Hål­ler ihop mer än förr”

Västra Nyland - - News - jo­han­[email protected]­me­dia.fi

Fu­sio­nen av Eke­näs, Ka­ris och Po­jo var ound­vik­lig. – Sam­häl­let stod in­för sto­ra för­änd­ring­ar, sä­ger Björn Sigg­berg (SFP).

Det var myc­ket stort på gång i sam­häl­let då fu­sions­dis­kus­sio­ner­na för­des i de tre pri­mär­kom­mu­ner som för tio år se­dan gick sam­man och bil­da­de Ra­se­borg.

–Vi räk­na­de med att en stör­re kom­mun har en stör­re roll och stör­re på­verk­nings­möj­lig­he­ter, sä­ger Svens­ka folk­par­ti­ets Björn Sigg­berg.

Han är med­lem i stads­full­mäk­ti­ge, and­ra vice ord­fö­ran­de i full­mäk­ti­ge, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för sta­dens

Sa­lo har sat­sat mer på så­dant som en po­ten­ti­ell in­flyt­ta­re tyc­ker är po­si­tivt, näm­li­gen på kul­tur, id­rott och ung­dom. Folk flyt­tar dit där ens barn har bra för­ut­sätt­ning­ar.

bo­stads­bo­lag och sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Eke­näs Ener­gi och har där­för in­syn från många håll.

De för­vänt­ning­ar Sigg­berg ha­de på den nya sta­den, bland an­nat bätt­re på­verk­nings­möj­lig­he­ter, tyc­ker han har in­fri­ats. Han är glad över att sta­dens in­vå­na­re hål­ler ihop mer än förr och att sta­den som hel­het vux­it ihop.

– Många tyck­te att det skars ner li­tet här och där och sä­kert för­blir det så att man upp­le­ver att sam­gång­en in­ne­bu­rit att man ham­nat gö­ra vis­sa ned­skär­ning­ar. Men så ha­de det nog va­rit ut­an en fu­sion ock­så.

Ock­så ut­veck­ling…

Sigg­berg tyc­ker att al­la tre pri­mär­kom­mu­ner ut­veck­lats, att ing­en di­rekt för­lo­rat på att man gick sam­man.

– Jag upp­le­ver att me­dan Eke­näs ut­veck­lats in­om för­valt­ning­en så har Ka­ris ut­veck­lats in­om ut­bild­ning­en. Ax­x­ell har kon­cen­tre­rat si­na ut­bild­ning­ar till Ka­ris, Lärk­kul­la har vux­it till sig. Väst­ra Ny­lands folk­hög­sko­la har haft det tufft men kla­rat sig rätt bra än­då.

Han har en upp­fatt­ning om att Ka­ris dess­utom haft en till­växt på ar­bets­till­fäl­len och i Po­jo ser man att in­du­strin har vux­it, sä­ger han.

Över­lag tyc­ker han nä­rings­li­vet går i po­si­tiv rikt­ning.

– Cel­sa ste­el­ser­vice i Po­jo har vux­it, Le­sjö­fors går det bra för. I Svar­tå går mitt gam­la fö­re­tag SBA In­te­ri­or bra, N3M har vux­it, Syd­be­vak­ning väx­er kraf­tigt. Po­si­tivt i Eke­näs är Deli­paps eta­ble­ring. Jag ser ock­så med till­för­sikt på fram­ti­den för Ge­be­rit, gam­la Ido. Tam­met har pas­se­rat sin grop och är på väg upp­åt, sä­ger Björn Sigg­berg.

… och av­veck­ling

Allt är för­stås in­te po­si­tivt, Sigg­berg näm­ner bland an­nat stat­li­ga ned­skär­ning­ar som drab­bat Ra­se­borg.

– Jag tän­ker på dom­stols­vä­sen­det och po­li­sen.

Bå­da finns i Eke­näs, där ock­så Hä­gert & Fält­marsch för­svun­nit, liksom Lei­ras och Spor­rong.

– Då FN-ste­el i Lapp­vik gick i kon­kurs drab­ba­de det för­stås he­la Ra­se­borg, men mest Eke­näs.

Sigg­berg ut­går i mångt och myc­ket ur in­du­stri- och sys­sel­sätt­nings­syn­punkt, vil­ket är na­tur­ligt med hans bak­grund. Det gäl­ler ock­så sta­dens ut­ma­ning­ar. Han tror det är svårt att få nya in­du­stri­er att eta­ble­ra sig, i syn­ner­het in­om tek­no­lo­gi. Där­för mås­te sta­den åt­minsto­ne job­ba för att man kan bo här och pend­la till job­bet.

– Det är otro­ligt vik­tigt att vi har en fun­ge­ran­de kol­lek­tiv­tra­fik.

Ett slags af­fär­se­ta­ble­ring får ho­nom än­då att ry­ta ifrån – han vill in­te se nå­gon stor­mark­nad i Läpp i Ka­ris. Det skul­le ta li­vet av bu­ti­ker­na i Ka­ris cent­rum:

–Vi har ett yp­per­ligt fun­ge­ran­de cent­rum nu med tre mat­bu­ti­ker. Byggs det en stor­mark­nad vid in­far­ten till Ka­ris så kla­rar de tre sig knap­past och an­tag­li­gen flyt­tar ock­så apo­te­ket och Al­ko dit, bort från cent­rum.

Den kom­mu­na­la eko­no­min är en an­nan ut­ma­ning. Sigg­berg har jäm­fört net­to­kost­na­der i Ra­se­borg med bland an­nat Sa­lo ef­tersom ock­så Sa­lo är en fu­sio­ne­rad kom­mun.

– Sa­lo har sat­sat mer på så­dant som en po­ten­ti­ell in­flyt­ta­re tyc­ker är po­si­tivt, näm­li­gen på kul­tur, id­rott och ung­dom. Folk flyt­tar dit där ens barn har bra för­ut­sätt­ning­ar. I fjol sat­sa­de Sa­lo 36 eu­ro per ca­pi­ta på ung­doms­vä­sen­det, me­dan vi sat­sa­de 21 eu­ro. I Ra­se­borg sat­sar vi i stäl­let sto­ra sum­mor på mu­se­er, men flyt­tar man hit på grund av fi­na mu­se­er?

Den störs­ta pos­ten i sta­dens eko­no­mi är so­ci­al- och häl­so­vår­den och den be­kym­rar Sigg­berg.

–Vi an­vän­de 3468 eu­ro per ca­pi­ta på so­ci­al- och häl­so­vård 2017. Vi mås­te ana­ly­se­ra det här or­dent­ligt för det har en stor be­ty­del­se för sta­dens eko­no­mi.

Å and­ra si­dan sät­ter Sigg­berg till­tro till land­skaps­re­for­men – för ”den kom­mer nog i nå­gon form”.

–Den kom­mer att räd­da en del, ef­tersom kost­na­der­na se­dan de­las per ca­pi­ta för he­la land­ska­pet.

Om­sätt­ning på top­pen

Att le­da Ra­se­borg och dess oli­ka en­he­ter un­der sta­dens förs­ta tio år har för­stås ock­så va­rit krä­van­de.

Allt har in­te gått som tänkt, ex­em­pel­vis åt­gärds­pro­gram­met Ra­se­borg 2020 ur­vatt­na­des en hel del allt ef­ter som det skul­le verk­stäl­las. Man kan tän­ka och tro att det va­rit or­sa­ken till att fle­ra le­dan­de tjäns­te­män sökt sig till nya jobb, men så tän­ker in­te Sigg­berg.

Sna­ra­re ser han att det hand­lar om na­tur­lig och per­son­lig ut­veck­ling, om att klätt­ra på kar­riärste­gen:

–Sta­dens so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tör Je­a­net­te Paju­nen sök­te sig till Åland till ett chefs­jobb för en or­ga­ni­sa­tion med en fi­nan­sie­rings­mo­dell som på­min­ner om den tänk­ta land­skaps­mo­del­len och bild­nings­di­rek­tör Ro­bert Ny­man blev kom­mun­di­rek­tör i In­gå, näm­ner han som ex­em­pel.

Sigg­berg på­pe­kar att det finns de som va­rit med he­la vägen, så­väl sta­dens per­so­nal­chef Jo­han Nylund som stads­sek­re­te­ra­re

Tho­mas Flem­mich är kvar sen sta­dens grun­dan­de.

–Det är ba­ra stads­di­rek­tör

Tom Si­mo­la som stan­nat en kor­ta­re tid. Jag ser ing­et pro­blem alls i att det va­rit om­byte på chefs­pos­ter­na.

Ide­a­let för en stads­di­rek­törs­tjänst vo­re kanske i stäl­let att den fak­tiskt var tids­be­stämd, för­slagsvis på fem år, sä­ger Sigg­berg.

– Så kun­de man und­vi­ka stag­na­tion.

NÖJD. De för­vänt­ning­ar Björn Sigg­berg ha­de på den nya sta­den, bland an­nat bätt­re på­verk­nings­möj­lig­he­ter, tyc­ker han att har in­fri­ats.

Leif Sjölund, Eke­näs.

Be­ni­ta Ny­holm-Björkqvist, Eke­näs.

Min­na Vil­ja­nen, Po­jo.

Emma Nord­berg, Fis­kars.

Ka­ri Tai­pa­le, Ka­ris.

Jo­ni Grund­ström, Po­jo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.