Ra­se­borg de­lar åsik­ter­na

Västra Nyland - - News -

Vad är bra med Ra­se­borg? Vad är mind­re bra?

Fö­re­ta­ga­ren Jo­ni Grund­ström är född och upp­vux­en i Po­jo. Han tyc­ker att Ra­se­borg har fört sam­man män­ni­skor­na.

– Man vå­gar pra­ta med varand­ra mer nu än ti­di­ga­re då man mest um­gicks i sin egen klick vän­ner. Det då­li­ga är språk­po­li­ti­ken. Man sä­ger att man är en två­språ­kig stad fast det känns som att det är Eke­näs som präg­lar be­slu­ten.

Min­na Vil­ja­nen som flyt­ta­de till Po­jo 2001 från Jy­vä­skylä kom­mer in­te på någon­ting som skul­le ha bli­vit bätt­re i Po­jo tack va­re Ra­se­borg. Där­e­mot är hon be­svi­ken på hur kol­lek­tiv­tra­fi­ken har ut­veck­lats el­ler kanske sna­ra­re av­veck­lats.

– Som­mar­tid kan man ju cyk­la men ut­an bil kom­mer man ing­en­stans på hel­ger­na un­der vin­tern. Och nu­me­ra är det i stort sett ba­ra en tax­i­bil som kör.

Emma Nord­berg har bott he­la sitt 14-åri­ga liv i Fis­kars, men går i Kar­jaan yh­te­isk­ou­lu i Ka­ris i sko­la. Hon är nöjd med sin hemstad:

– Ra­se­borg är en bra stad. Den är li­ten och har bra sko­lor, sä­ger hon. Finns det nå­got du är mind­re nöjd med?

– Skol­ma­ten. Den bor­de bli bätt­re.

Ka­ris­bon Ka­ri Tai­pa­le är in­te li­ka nöjd med hemsta­den. Han flyt­ta­de från Borgå till Ka­ris för knappt tio år se­dan.

– Jäm­fört med Borgå är den här sta­den död, är hans hår­da dom om Ra­se­borg.

Han är ock­så miss­nöjd med hur sta­den ut­veck­lats och upp­le­ver att det mesta kon­cen­tre­rats till och styrs från Eke­näs.

– Eke­näs är sta­dens cen­tral­ort och så svensk, det är synd. Jag har fun­de­rat på att flyt­ta här­i­från. Å and­ra si­dan så är allt nä­ra här i Ka­ris, såsom bu­ti­ker och ser­vice. Och så går ju tå­gen till Helsing­fors, om de går.

Leif Sjölund har bott i Eke­näs i 25 år och upp­le­ver att Ra­se­borg är på väg i fel rikt­ning. Han pe­kar på en rad fak­to­rer han öns­kar att sta­den skul­le ta tag i för att vän­da tren­den.

–Da­gens ung­do­mar ges ing­en fram­tid i den här sta­den. Sta­dens verk­sam­het ba­se­ras för myc­ket på åld­ring­ar och för li­tet på de bli­van­de skat­te­be­ta­lar­na.

Fö­re­tag­sam­het gyn­nas in­te hel­ler, upp­le­ver han.

– Det sätts käp­par i hju­len på fö­re­ta­ga­re som vill eta­ble­ra sig här. Sta­den bor­de i stäl­let ge mo­röt­ter åt små fö­re­ta­ga­re, sä­ger Sjölund.

Han är själv fö­re­ta­ga­re och dri- ver Truck Wash i Hors­bäck i Eke­näs.

–Om jag in­te ha­de mitt fö­re­tag här skul­le jag bra kun­na flyt­ta här­i­från. An­nat var det förr. Jag är egent­li­gen från In­gå och i min ung­dom kom man till Eke­näs för det var liv och rö­rel­se på tor­get på kväl­lar och hel­ger. Nu kla­gas det på ung­do­mar­na om de kör mo­ped, de får in­te va­ra nå­gon­stans ut­an blir ge­nast på­hop­pa­de.

Finns det nå­got som är bra i Ra­se­borg?

– På som­ma­ren är det ju fint här, då häm­tar som­mar­gäs­ter­na liv och rö­rel­se hit.

Nöjd året om är där­e­mot Eke­näs­bon Be­ni­ta Ny­holm-Björkqvist.

– Eke­näs är bra, jag trivs här. Jag är in­te miss­nöjd med någon­ting.

Ny­holm-Björkqvist har bott i Eke­näs se­dan 1970, hon flyt­ta­de hit från Sve­ri­ge.

– Men jag har röt­ter­na i trak­ten, jag är född i Ka­ris och har bott i Po­jo och nu i Eke­näs. Så jag är ju fak­tiskt en rik­tig ra­se­bor­ga­re, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.