Hun­dar rev el­va får, två hun­dar och kvin­na

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Po­li­sen i Kyrkslätt ut­re­der två fall där hun­dar at­tac­ke­rat and­ra djur el­ler män­ni­skor. I det ena fal­let var må­let el­va får, i det and­ra ett par som var ute och gick med si­na små hun­dar.

En får­far­ma­re i Oit­bac­ka hit­ta­de el­va svårt riv­na får i fål­lan och i la­du­går­den. En del av få­ren ha­de re­dan dött, en del mås­te av­li­vas.

Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Ni­na Kang­as från Kyrkslätt­spo­li­sen sä­ger att po­li­sen i nu­lä­get in­te vet hur hun­dar­na kom in i få­rens in­häg­nad. Hur som helst är det hun­dar som är skyl­di­ga och de var på främ­man­de mark.

Hun­dar­na har re­tur­ne­rats till sin äga­re och ären­det ut­reds som brott mot jakt­lag­stift­ning. Ra­sen på hun­dar­na är in­te fast­sla­gen.

Det and­ra fal­let sked­de i Ges­ter­by på ons­dags­kväl­len. Två schäf­rar gick lö­sa och at­tac­ke­ra­de två cairn­ter­ri­ers.

– Schäf­rar­na kom ur sko­gen som ur in­tet och bör­ja­de ska­ka och ri­va vå­ra hun­dar. Vi för­sök­te skyd­da vå­ra hun­dar ge­nom att ta dem i fam­nen med den på­följ­den att schäf­rar­na bör­ja­de ri­va ock­så oss, sä­ger hundä­ga­ren i ett in­lägg på Fa­ce­book.

– Schäf­rar­na rev vå­ra hun­dar i svan­sen, tas­sar­na och bak­de­len. Jag blev bi­ten i ar­men och an­sik­tet. Min man är läng­re, så han kla­ra­de sig med mind­re ska­dor ef­tersom hun­dar­na in­te nåd­de att bi­ta ho­nom. Mi­na ska­dor kun­de ha va­rit vär­re om jag in­te ha­de haft en lång tjock dun­jac­ka på mig.

Ägar­na till hun­dar­na som at­tac­ke­ra­de de små hun­dar­na kom till plat­sen och fick loss si­na hun­dar från ter­ri­er­na. De små hun­dar­na mås­te fö­ras till ve­te­ri­när för kon­troll och den and­ra äga­ren fick stygn i an­sik­tet på häl­so­sta­tio­nen.

Po­li­sen kän­ner till även det här fal­let, som även det ut­reds som brott mot jakt­lag­stift­ning­en. Fal­len är in­te sam­man­kopp­la­de, det är med sä­ker­het frå­ga om oli­ka hun­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.