Jak­ten på en rek­tor till gym­na­si­et går vi­da­re

Västra Nyland - - News - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Bild­nings­nämn­dens svensk­språ­ki­ga sek­tion i Ra­se­borg be­slöt för­ra vec­kan att in­te väl­ja en rek­tor för Ka­ris-Bill­näs gym­na­si­um bland de tre sö­kan­de som vi­sat in­tres­se för tjäns­ten.

In­om ut­satt tid ha­de tre per­so­ner sökt tjäns­ten som rek­tor för Ka­risBill­näs gym­na­si­um. De sö­kan­de var Katri Kont­ti­nen, Es­björn Hä­gerstedt och Ka­ta­ri­na Bjurs.

Samt­li­ga sö­kan­de in­ter­vju­a­des den 19 de­cem­ber av ord­fö­ran­de för bild­nings­nämn­dens svensk­språ­ki­ga sek­tion Sand­ra Ahto­la, bild­nings­di­rek­tör Ti­na Nord­man och un­der­vis­nings­chef Eli­sa­bet Ehrstedt. De sö­kan­de ge­nom­för­de där­till den per­son­lig­hets­a­na­lys som an­vänds in­om sta­den.

Ut­i­från in­läm­na­de an­sök­ning­ar och hand­ling­ar be­döm­des att Kont­ti­nen och Hä­gerstedt fyl­ler de for­mel­la be­hö­rig­hets­kra­ven. Kont­ti­nen är i dag rek­tor för Kar­jaan yh­te­isk­ou­lu, Hä­gerstedt job­bar som lek­tor i ma­te­ma­tik, fy­sik och ke­mi vid Ka­ris hög­sta­di­um. Bjurs job­bar som lä­ra­re i svens­ka, förste­lä­ra­re och ar­bets­lags­le­da­re i års­kurs 6–9 i en av Vitt­ra Ab:s frisko­lor i Stock­holm.

Bild­nings­nämn­dens svensk­språ­ki­ga sek­tion an­såg att det var för få sö­kan­de till tjäns­ten. Där­för be­slöt man att in­te väl­ja nå­gon rek­tor för en tills­vi­da­re­an­ställ­ning just nu. Rekry­te­rings­pro­ces­sen fort­sät­ter un­der vå­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.