Mäng­den nya hus ökar

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG

Mäng­den bygg­lov i In­gå har ökat märk­bart se­dan i fjol. Men än är det långt kvar till 1990-ta­lets topp­siff­ror.

Mäng­den be­vil­ja­de bygg­lov har sti­git lång­samt från år 2015 och i år be­vil­ja­des 21 fler bygg­lov un­der det förs­ta halv­å­ret än i fjol. 116 nya bygg­lov be­vil­ja­des un­der de sex förs­ta må­na­der­na i år jäm­fört med ba­ra 77 un­der mot­sva­ran­de pe­ri­od år 2015.

En­ligt bygg­nads­till­syns­chef Mi­kael Wik­ström är det frå­gan om en lång­sam åter­gång till det nor­ma­la.

– Vi har va­rit ne­re i en djup svac­ka när det gäl­ler an­ta­let bygg­lov. Re­dan 2014 var det på väg ner­åt och 2015 och 2016 fort­sat­te det. Nu vän­der det sak­ta men det får gär­na kom­ma myc­ket till än­nu.

Un­der topp­å­ren på 1990-ta­let be­vil­ja­des kring 80 bygg­lov för bo­stads­hus år­li­gen. I år har tio nya vil­lor fått bygg­lov un­der förs­ta halv­å­ret. Lov har ock­så be­vil­jats för 13 nya fri­tids­bo­stä­der och 28 eko­no­mi­bygg­na­der.

Mi­kael Wes­terlund tror att den störs­ta or­sa­ken till ned­gång­en var den all­män­na eko­no­min. Men ock­så kom­mu­nens plan­lägg­ning är en de­lorsak.

– Ge­ne­ral­pla­nen för in­re skär­går­den är änt­li­gen klar men ge­ne­ral­pla­nen för fast­lan­det stam­par ty­värr än­nu på stäl­let. Det brom­sar byg­gan­det i pe­ri­fe­rin, sä­ger han.

– Se­nast ge­ne­ral­pla­nen om­ar­be­ta­des be­vil­ja­des fem bygg­lov för bo­stads­hus på ett helt år, ef­tersom lä­get var så oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.